1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Fylkeskommunens årsrapport 2018

Hvor mange elever fullførte og bestod videregående opplæring, og hvordan var resultatene? Hvor mange passasjerer var det i kollektivtrafikken og hvordan står det til med tannhelsen til barn og unge i fylket? Svarene finner du i Akershus fylkeskommunes årsrapport 2018.

Beste resultat siden 1994 på fullført og bestått

Akershus fylkeskommune er landets største skoleeier på videregående nivå. Fylkeskommunen har ansvar for 34 videregående skoler. 12 av disse er i Asker og Bærum, syv i Follo og 15 på Romerike. Skoleåret 2018-19 hadde fylkeskommunen 22 210 elever og ca. 3 200 lærere. Ved utgangen av 2018 hadde fylkeskommunen ansvar for 3 059 lærlinger i bedrifter i Akershus og samarbeidet med 65 opplæringskontor som har 1 400 medlemsbedrifter. I tillegg samarbeider fylkeskommunen med 572 selvstendige bedrifter.

Andelen som fullførte og besto økte fra 86,5 prosent i 2016-17 til 86,7 prosent i 2017-18. Dette er det beste resultatet siden retten til videregående opplæring ble innført i 1994. 

 - Jeg er stolt over den jobben som gjøres for å gi ungdom i Akershus et godt og dekkende tilbud innen videregående opplæring. Over flere år har det vært en stadig økning i andelen som fullfører og består videregående opplæring, sier fylkesordfører Anette Solli i sin kommentar i årsrapporten. 

Kollektivvekst og vedlikehold på fylkesveiene

Ruter kan vise til totalt 387 millioner reiser i Oslo og Akershus i 2018. I Akershus har det vært en vekst i antall påstigninger på 4,9 prosent i 2018. Dette er en vesentlig økning og kan ses i sammenheng med en større ruteendring og innføring av nytt trafikantbetalingssystem i bomringen i oktober 2017 med effekt inn i 2018, samt styrking av busstilbudet i regionen ved ruteendringer i april og oktober.

Akershus fylkeskommune har bevilget betydelige midler de siste årene til innhenting av etterslep og Statens vegvesen har en strategi for hvilken type etterslep det er mest kritisk å få utbedret først. Dekkelegging, rekkverksutbedring og forsterkning er prioritert hittil. I tillegg jobbes det med planer for større rehabiliteringstiltak på tunneler og bruer. Det har blitt gjennomført dekkefornyelse på 165 kilometer fylkesvei i 2018.

Det ble i Akershus ferdigstilt 8,6 km gang- og sykkelvei i 2018. Det ble reasfaltert 8,1 km, noe som er 11,7 km mindre enn i 2017.

Mange får tilbud om tannhelsetjenester

Det ble i 2018 behandlet i alt 100 500 pasienter i de prioriterte gruppene og dette er på samme nivå som året før.  Akershus er i underkant av 80 prosent av 5-åringer uten hull, og det er litt under landsgjennomsnittet. Tannhelsen for 12- og 18-åringer i Akershus er blant de beste i landet.

Næring, klima, kultur og folkehelse

Akershus har en høy aktivitet innen næringsutvikling og innovasjon, og fylkeskommunen er en pådriver for å innføre miljøvennlige transportløsninger.

Kulturplan for Akershus angir hvordan Akershus fylkeskommune skal bruke sine ressurser på kunst- og kulturfeltet, med følgende satsingsområder; Et inkluderende kulturliv, barn og unge, talentutvikling og kulturnæringer.

I 2018 la fylkeskommunen for første gang fram et klimabudsjett for perioden 2019-2022 basert på handlingsprogrammet til regional plan for klima og energi i Akershus. I klimabudsjettet beregnes utslippsreduksjonen som kan oppnås i 2022 ved å innføre vedtatte tiltak. Etter mange år med stigende utslipp i Akershus ser det nå ut til at trenden kan ha snudd. Fylkets totale klimagassutslipp har sunket fra 2011 til 2017 med 336 000 tonn CO2-ekvivalenter. 

Økonomiske resultater

Av fylkeskommunens driftsutgifter brukes størstedelen på utdanning og kompetanse (videregående opplæring). Samferdsel, dvs. kollektivtrafikk og fylkesveier utgjør 27 prosent og utdanning og kompetanse 56 prosent av fylkeskommunens totale driftsutgifter. De økonomiske resultatene i 2018 er gode. Netto driftsresultatet er på 380 mill. kr, som utgjør 4,5 prosent av driftsinntektene. Dette er over anbefalt nivå på 4 prosent. Regnskapsoverskuddet er på 244 mill. kr.

- Befolkningsprognosene viser at befolkningen både i Akershus og for Viken vil fortsette å vokse mer enn for landet samlet. Vekst er positivt og vitner om en region som er i utvikling, men gir også utfordringer med økt press på arealer, økt transportbehov og behov for utbygging av fylkeskommunens tjenester. Både Akershus og Viken vil ha store investeringsbehov, sier fylkesrådmann Knut Sletta i forordet i årsrapporten. 

Årsrapporten ble behandlet i fylkestinget 20. mai. Se opptak av møtet i web-TV.

Les flere artikler

Nå kan du søke om prosjektmidler gjennom regionalt innovasjonsprogram.

Midler til innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus

08.11.2019

Les hele artikkelen

Startupfestivalen går av stabelen 14-17. oktober 2019.

StartUp-festival 2019

02.10.2019

Les hele artikkelen

Fylkesvaraordfører Lars Salvesen, Kristin Uvaag Tufte
Daglig leder i Business Lillestrøm og ScaleUp Lillestrøm og Ole Jacob Flæten, ordfører i Skedsmo kommune.

Samler gründere med internasjonale ambisjoner

21.06.2019

Les hele artikkelen

Årsrapport 2018, forside

Fylkeskommunens årsrapport 2018

20.05.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet