1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Eksamen

Eksamen skal måle i hvilken grad eleven har nådd kompetansemålene i læreplanen. Eksamineringen skal gi eleven anledning til å vise kompetanse i så stor del av faget som mulig. For å sikre at eleven skal få vist sine kunnskaper og ferdigheter, må eksamensformen være forutsigbar og kjent.

Alle elever skal få informasjon fra skolen om eksamensavviklingen. Fylkeskommunen har ansvar for å arrangere eksamen for elever i videregående skole, samt privatister og praksiskandidater som tar fag på videregående nivå. Eksamenskontoret i Akershus koordinerer og administrerer eksamen. De videregående skolene sørger for selve gjennomføringen.

Fylkeskommunen har utarbeidet retningslinjer for gjennomføring av eksamen i Akershus fylkeskommune (pdf). Skrivet angir retningslinjer for gjennomføring av eksamen på bakgrunn av forskrift til opplæringsloven og øvrige retningslinjer gitt av Utdanningsdirektoratet.

Under finner du et utdrag av innholdet i retningslinjene for gjennomføring av eksamen i Akershus fylkeskommune.

Rektor trekker ut elever til eksamen på alle trinn, både til sentralt - og lokalt gitt eksamen i tråd med regler fastsatt av Utdanningsdirektoratet.

48 timer før elevene skal opp til lokalt gitt eksamen i et trekkfag, skal de få melding om hvilket fag de skal prøves i.

I de tilfeller der Utdanningsdirektoratet eller Akershus fylkeskommune ikke har fastsatt felles eksamensdato og -tidspunkt, blir dette fastsatt av rektor.

 

[-]

Har du behov for tilrettelegging på eksamen må du søke om dette i god tid før eksamen. Søknad med vedlegg sendes til skolen du er elev ved.

I henhold til § 3-32 i forskrift til opplæringsloven skal elever med behov for særskilt tilrettelegging av eksamen kunne få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist kompetansen sin. Tiltakene må være tilpasset behovene til eleven så godt som mulig.

Sammen med søknaden må du legge ved dokumentasjon som viser at du har behov for tilrettelegging. Dette kan være erklæring fra PPT, lege, psykolog, e.l. Dersom du har levert dokumentasjon inneværende skoleår, trenger du ikke levere inn dokumentasjon på nytt.

Du vil få skriftlig svar på søknaden din. Avgjørelsen kan påklages til fylkeskommunen.

Søknad om tilrettelegging av eksamen for elever 

Informasjon om særskilt tilrettelegging av eksamen 

[-]

Skolene skal legge til rette for og i størst mulig grad gjennomføre digital eksamen.

Elevene bruker egen PC til eksamen. Skolen må sikre at det stilles brukerstøtte til rådighet under gjennomføring av eksamen, og stille med utlåns-PC dersom elevens PC går i stykker.

Eksamenstilsynet, eller den rektor utpeker, skal kunne kontrollere at eleven bare har tilgang til tillatte hjelpemidler. Vesker, mobiltelefoner og lignende skal settes på anvist sted.

Internett er sperret på eksamen, men du har tilgang til  utvalgte nettressurser som ikke gir tilgang til kommunikasjon.

Fra våren 2018 åpnes det for bruk av åpent internett i følgende syv studieforberedende programfag på Vg2 og Vg3:

 • SAM3020 Politikk og menneskerettigheter
 • SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2
 • SPR3008 Internasjonal engelsk
 • SPR3010 Samfunnsfaglig engelsk
 • SPR3015 Kommunikasjon og kultur 2
 • SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3
 • SPR3020 Reiseliv og språk 2

Selv om elever har åpen tilgang til internett, gjelder fortsatt de generelle bestemmelsene for eksamen. Det vil si at hverken skriftlig eller muntlig kommunikasjon med andre er tillatt, i språkfag er det heller ikke tillatt med oversettelsesprogrammer. Å publisere noe på internett regnes som kommunikasjon.

Les mer om åpent internett under eksamen hos Utdanningsdirektoratet.

[-]

Eleven skal møte i eksamenslokalet senest 15 minutter før eksamensoppgavene deles ut. Rektor kan pålegge eleven å møte tidligere, dersom dette er nødvendig av praktiske årsaker.

Skolen har ansvar for å kontrollere elevens identitet, og om nødvendig må eleven vise legitimasjon.

Lengden på eksamen er avhengig av eksamensordningen i faget. Se bestemmelser for de enkelte fagene på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Rammene for eksamen på eksamensdagen skal være:

 • skriftlig eksamen – inntil 5 timer
 • muntlig eksamen – inntil 30 minutter per elev
 • muntlig-praktisk eksamen – inntil 45 minutter per elev
 • praktisk eksamen – inntil 5 timer

Se også sjekklisten for eksamensgjennomføring.

[-]

Det er ikke tillatt å opprette egne nettverk eller benytte annen elektronisk kommunikasjon for å unngå sperrer og begrensninger som er satt opp i forbindelse med opplæring og eksamen. (Jfr. IKT-reglement for elever ved videregående skoler i Akershus fylkeskommune).

Eleven skal ikke hindre eller forstyrre gjennomføringen av eksamen. Dersom eleven bryter gitte regler eller ikke retter seg etter pålegg tilsynet gir kan eleven etter advarsel bortvises fra eksamen.

Eksamen i et fag kan annulleres dersom en elev har fusket eller forsøkt å fuske ved eksamen. Spørsmålet om annullering av eksamen i faget skal avgjøres av rektor. Eleven skal ha anledning til å uttale seg muntlig før rektor fatter enkeltvedtak om annullering av eksamen. Eleven har likevel rett til å fullføre eksamen på eksamensdagen.

Dersom eksamen blir annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk, faller standpunktkarakteren for eleven bort. Eleven kan melde seg opp til eksamen i faget som privatist tidligst ett år etter den annullerte eksamen.

[-]

Hvem har rett til ny, utsatt og særskilt eksamen?

 • Elever som får karakter 1 til ordinær eksamen har rett til ny eksamen (§ 3-34 i forskrift til opplæringsloven).
 • Elever som får karakter 1 i standpunktkarakter har rett til særskilt eksamen, dersom eleven ikke er trukket ut til eksamen i faget (§ 3-33 i forskrift til opplæringsloven).
 • Elever som har dokumentert fravær ved eksamen, har rett til utsatt eksamen (§ 3-35 i forskrift til opplæringsloven § 3-35).

Hva er ny, utsatt og særskilt eksamen?

 • Retten til ny og utsatt eksamen gjelder kun ved første påfølgende eksamen. Særskilt eksamen avholdes normalt samtidig med ny og utsatt eksamen.
 • Eleven beholder standpunktkarakteren i faget.
 • Dersom eleven ikke går opp til første påfølgende eksamen, må faget tas som privatist og standpunktkarakteren faller bort.
 • Ved utsatt eksamen i trekkfag, skal trekkingen av fag skje på nytt.

Hvordan får jeg tatt ny, utsatt eller særskilt eksamen?

 • Eleven må selv melde seg opp til utsatt, ny eller særskilt eksamen ved egen skole.
 • Elever med rett til ny, utsatt og særskilt eksamen skal ikke melde seg opp som privatist, og skal ikke betale eksamensavgift.

[-]

Elevene i de videregående skolene til Akershus fylkeskommune kan klage på alle karakterer som skal føres på vitnemålet – også eksamenskarakter.

Les mer om hvordan du klager på eksamenskarakteren.

[-]

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet