1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Stillingsbeskrivelse for ombudet for elever og lærlinger i Akershus

Vedtatt av fylkestinget 01.04.2004. Språklige endringer foretatt 08.04.2013, jf. sak 2013/5732.

§ 1. Arbeidsområde

Ombudets arbeidsområde omfatter alle opplæringsinstitusjoner i det fylkeskommunale opplæringstilbudet, samt andre offentlige og private opplæringsinstitusjoner i de tilfeller fylkeskommunen dekker driftsutgifter, gir tilskudd til opplæring eller kjøper opplæringstjenester.

§ 2. Arbeidsoppgaver

2.1. Opplæring:

Ombudet skal drive opplæring og kursing for å øke elevenes, lærlingenes og lærekandidatenes bevissthet om rettigheter og plikter når det gjelder medvirkning i planleggingen, gjennomføringen og vurderingen av opplæringen.

2.2. Informasjonsoppgaver:

Ombudet skal jobbe aktivt for å gjøre ombudsordningen kjent. Videre skal ombudet orientere om elevenes, lærlingenes og lærekandidatenes mulighet til å medvirke i læringsprosessen og orientere om eksisterende klageordninger. Ombudet har rett til å benytte seg av fylkeskommunens informasjonstjeneste.

2.3. Veiledning og bistand i enkeltsaker:

Ombudet skal gi veiledning om klageordninger i enkeltsaker fra elever, lærlinger og lærekandidater. På anmodning fra elever, lærlinger og lærekandidater kan ombudet gå inn i enkeltsaker for å sikre at deres rettigheter ivaretas, og om nødvendig bistå med formulering og ekspedisjon av klager. Ved behov kan ombudet bistå elever, lærlinger og lærekandidater i møter. Når elever, lærlinger eller lærekandidater ønsker bistand fra ombudet skal personalet ved opplæringsinstitusjonen være behjelpelig med straks å informere ombudet om dette.

§ 3 Klargjøring av ombudsrollen:

3.1. Ombudets rett til å få opplysninger og rett til dokumentinnsyn:

Offentlige myndigheter og andre organer som utfører tjenester for forvaltningen i Akershus, skal gi ombudet de opplysninger som trengs for å utføre ombudets oppgaver.

3.2. Ombudets adgang til opplæringsvirksomhetens lokaler:

Ombudet skal ha adgang til alle lokaler hvor det ytes opplæring innen videregående opplæring i Akershus.

3.3. Forhold som kan tas opp av ombudet:

Dersom elever, lærlinger eller lærekandidater ønsker det, og ombudet finner det hensiktsmessig kan ombudet ta opp spørsmål av prinsipiell karakter og legge dette fram for aktuell instans. Dette kan dreie seg om henvendelser som avdekker uheldige forhold ved en opplæringsinstitusjon eller i den fylkeskommunale virksomheten generelt.

Ombudets vurderinger i et slikt tilfellet er av rådgivende karakter.

Personalet i den berørte instans plikter å samarbeide med ombudet og gi alle relevante informasjoner innenfor de tidsfrister forvaltningsloven setter.

3.4. Taushetsplikt:

Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt (§§ 13 flg.) kommer til anvendelse for ombudets virksomhet. Det samme gjelder særlovgivningens bestemmelser om taushetsplikt.

3.5. Årsmelding og rapportering til folkevalgte nivå:

Elevombudet skal avgi en årlig rapport om arbeidet gjennom det vanlige årsrapporteringssystemet.

3.6. Iverksetting og endring av nye retningslinjer og stillingsbeskrivelse:

Retningslinjer og stillingsbeskrivelse trer i kraft fra 01.07.04.

Retningslinjer og stillingsbeskrivelse kan tas opp til ny vurdering dersom ombudet selv, administrasjon eller politikere ber om det.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet