1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Den gode akershusskolen

Den gode akershusskolen (Dga) er en omfattende satsing innen videregående opplæring i Akershus der hovedmålet er å forbedre elevenes kompetanse slik at enda flere fullfører og består.

Hovedstrategien for å nå dette målet er å skape en best mulig opplæring for elevene i klasserom og verksted ved at lærere, skoleledere, administrasjon og politikere drar i samme retning.

I 2013 hadde Akershus fylkeskommune den høyeste andelen fullført og bestått siden retten til videregående opplæring ble innført i 1994. I 2014 ble vi enda bedre. Dette er et resultat av det systematiske kvalitetsarbeidet som er samlet under betegnelsen Den gode akershusskolen. Fylkeskommunens ambisjon er at 87 prosent av akershuselevene skal fullføre og bestå videregående opplæring innen 2018. 

Forskningsbasert

Rammeverket er utdypet nærmere i dokumentet Den gode akershusskolen – Praksisprinsipper for pedagogisk ledelse og læring som bygger på forskningen til blant andre John Hattie, Vivian Robinson, Michael Fullan, Andy Hargreaves og norsk skoleforskning. 

Grunnlaget for god opplæring skjer i lærernes planlegging og refleksjon over egen undervisning, og skolelederne skal støtte og veilede lærerne i bruk av undervisningsprinsipper som fremmer læring. God undervisning følger akershusskolens Standard for ledelse av Den gode økta og bygger på noen felles holdninger:

 • Alle elever skal møtes med respekt og tro på at de kan lære dersom de får utfordringer.
 • Alle elever skal fullføre opplæringen med best mulig resultater.
 • Likeverd betyr at elever med ulike utfordringer må møtes på ulike måter.
 • Læring handler om å lykkes og om å ville.
 • Refleksjon og åpenhet rundt egen undervisning er en forutsetning for kollektiv læring.

Kjennetegn på kvalitet

Den gode akershusskolen definerer ulike kjennetegn på høy kvalitet ved skolen som organisasjon, opplæringen og elevenes sluttkompetanse (se figur). 

Grunnlaget for god opplæring skjer i lærernes planlegging og refleksjon over egen undervisning, og skolelederne skal støtte og veilede lærerne i bruk av undervisningsprinsipper som fremmer læring. God undervisning følger akershusskolens standard for ledelse av Den gode økta og bygger på noen felles holdninger:

 • Alle elever skal møtes med respekt og tro på at de kan lære dersom de får utfordringer.
 • Alle elever skal fullføre opplæringen med best mulig resultater.
 • Likeverd betyr at elever med ulike utfordringer må møtes på ulike måter.
 • Læring handler om å lykkes og om å ville.
 • Refleksjon og åpenhet rundt egen undervisning er en forutsetning for kollektiv læring.

Kompetanseheving

Kompetanseheving for lærere og mellomledere er viktige virkemidler for å nå de strategiske hovedmålene for opplæringen i Akershus fylkeskommune. Utvikling av bedre undervisningspraksis skjer likevel best gjennom utprøving og samarbeid på den enkelte skole. En god skoleorganisasjon må derfor legge til rette for felles arenaer for pedagogisk utvikling og refleksjon på den enkelte skole og mellom skoler.

Den gode akershusskolen bygger på erfaringene og kunnskapsgrunnlaget fra det nasjonale Ny GIV-prosjektet (2011-2014) som skulle øke andelen som fullfører og består videregående opplæring. I prosjektperioden utviklet Akershus fylkeskommune etterutdanningskurs for lærere i metodikk knyttet til grunnleggende ferdigheter og klasseledelse, som ca 3000 lærere på ungdomstrinnet og videregående skole så langt har gjennomført. Alle de videregående skolene tok dessuten i bruk en forskningsbasert modell for identifisering, kartlegging og oppfølging av frafallsutsatte elever (IKO-modellen).

Videre er pedagogisk ledelse et avgjørende virkemiddel. For å gjøre skolenes ledergrupper bedre rustet til å møte de nye forventningene til utøvelse av pedagogisk lederskap og for å etablere en felles faglig plattform, gjennomførte skolenes ledergrupper et fylkeskommunalt kompetanseprogram om pedagogisk ledelse i perioden desember 2013 – mars 2015.

Støtte og tillit

En forutsetning for å få til profesjonalisering er tette koplinger, avklarte forventninger, samt systematisk og gjensidig støtte mellom skoleeier, skoleledere og lærere. Tillitsbygging ved profesjonelt og støttende lederskap på alle nivåer er avgjørende for at disse koplingene skal fungere (se figur).

 

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet