1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Funn av ukjent middelalderkirkegård i Eidsvoll

På Habbarstadvollen i Eidsvoll har det ifølge lokal tradisjon vært et kirkested. Kirkestedet er ikke omtalt i skriftlige kilder, men senhøsten 2017 påviste fylkeskommunens arkeologer selve kirkegården.

Bakgrunnen for funnet

Hafslund Nett har lagt høyspentkabler og jordet høyspentmaster langs Østsidavegen i Eidsvoll. I forkant av arbeidet ble det utført arkeologiske registreringer. I to små søkesjakter i dyrket mark ble det funnet flere konsentrasjoner med menneskebein. Et par av individene så ut til å være orientert vest-øst, med hodet mot vest. Dette er i tråd med kristen gravskikk. I begge sjaktene var det fyllskifter som trolig representerer graver eller kister med samme orientering.

Riksantikvaren deltok 14. november på befaring. Det ble fastslått at det sannsynligvis dreier seg om en nedlagt kirkegård fra middelalderen (1000-1537 e.Kr.). Det finnes en lokal tradisjon om en middelalderkirke på stedet. De arkeologiske funnene ser umiddelbart ut til å underbygge denne tradisjonen. Beliggenheten passer godt: Gården ligger sentralt i det gamle bygdelaget «Durål». Plasseringen på en liten terrasse, med vidt utsyn mot ravinedalen i vest – kan ligne andre middelalderkirkesteder. Middelalderkirkegårder er gjennomgående små – enkelte bare 20-30 meter i hver retning. 

Hvordan kan vi forstå funnene?

Trolig skal funnene forstås som rester av en nedlagt, kristen gravplass – kanskje en gravplass med tilhørende kirkested. I de første kristne århundrene – før sognesystemet ble fast etablert – fantes det et hierarki av kirker på Romerike; hovedkirker, mindre bygdekirker og private gårdskirker. Vi kjenner i overkant av 35 middelalderkirkesteder på Romerike. Ved etableringen av sogn på slutten av 1100- og 1200-tallet ble mange av de mindre kirkene lagt ned eller flyttet, mens andre utviklet seg til kirker for større sogn.
       
På 1600-tallet eide presten i Eidsvoll kirke hele gården Habbarstad søndre. Skattemessig ble gården regnet som en frigård, hvor alle inntektene gikk direkte til presten. Historiker Andreas Holmsen mener eiendomsforholdene viser at Habbarstad søndre er en nedlagt prestegård.
Durål nevnes av og til som eget sogn i middelalderkilder. Holmsen foreslår at det har ligget en kirke, med egen prest, på Habbarstad søndre, og at den ble flytte til Tønsåker på et senere tidspunkt i middelalderen. En annen mulighet er at kirken i Durål (på Habbarstadvollen) har vært en mindre bygdekirke eller privatkirke, og at den har vært lagt ned på grunn av endringer i sognekirkestrukturen på 1200-tallet eller etter Svartedauden, 1349 e.Kr.

De siste årene er det gjort flere spennenende funn på Habbarstadvollen. I forbindelse med arkeologisk søkesjakting og metallsøking er det blant annet påvist kokegroper og en bronsespenne fra eldre jernalder, et spennefragment og kleberskår fra vikingtid og en ringspenne fra middelalder. Historiker og bygdebokforfatter Andreas Holmsen foreslo allerede på 1950-tallet at stedsnavn i området kunne tyde på at tingstedet i jernalder lå her på Vollen. At et slikt sted også fikk en kirke i middelalder er kjent fra andre steder.

Videre arbeid på stedet

Strømkabelen er lagt om på grunn av funnene og våren 2018 ble området med graver avgrenset. Det ble tatt inn løse beinfragmenter fra gravene, og materialet vil nå analyseres av osteolog fra NIKU. Vi vil også datere noe av funnmaterialet, for å få en bedre pekepinn på når kirkegården var i bruk.

På Habbarstadvollen har vi et spennende eksempel på hva man kan finne ut om et område når lokal tradisjonskunnskap, stedsnavnforskning og arkeologi kombineres.

Les flere artikler

Arkeolog Anne Herstrad dokumenterer en middelaldergrav på Habbarstadvollen. I undergrunnen kan man fortsatt se kistekanten som en tynn linje.

Funn av ukjent middelalderkirkegård i Eidsvoll

24.05.2019

Les hele artikkelen

Skogfinneplassen Gravdalen i Aurskog-Høland mottok støtte i 2017.

Støtte til kulturminnetiltak

19.12.2017

Les hele artikkelen

Gamle Mossevei.

Film om Gamle Mossevei

22.03.2019

Les hele artikkelen

Fullt i fylkestingssalen da Seksjon for kulturminner inviterte til å la seg inspirere til å ta landbrukets kulturminner i ny bruk.

Nytt liv i låven - inspirasjonsseminar om landbrukets kulturminner

29.11.2018

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet