1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Regional plan for klima og energi i Akershus

Akershus fylkeskommune har ansvar for å bidra til å redusere klimagassutslipp i fylket. Regional plan for klima og energi i Akershus er et viktig verktøy i dette arbeidet.

Planen er utarbeidet på grunnlag av anbefalinger i utredninger og etter innspill fra prosjektorganisasjonen og fra innspills- og dialogmøter med mange aktuelle aktørerer. Den regionale planen med handlingsprogram ble vedtatt av fylkestinget 18. juni 2018. 

En regional plan legges til grunn for statens, fylkers og kommuners planlegging og prioritering i regionen jf. plan- og bygningsloven § 8-2. Plandokumentet skal være et verktøy for samordning og samarbeid mellom fylkeskommunen, kommunene og andre aktuelle aktører i Akershus.

Mål og strategier

Den regionale planen setter mål for direkte og indirekte utslipp av klimagasser.

Hovedmålet er at direkte klimagassutslipp fra Akershus skal reduseres med 55 % innen 2030 og med 85-90 % innen 2050 sammenlignet med utslippsnivået i 1991.

Hovedmålet vil kreve at klimagassutslippene fra de fire satsingsområdene for direkte klimagassutslipp reduseres med følgende prosentandeler innen 2030:

 • Transport: 50 %
 • Avfall og avløp: 80 %
 • Stasjonær forbrenning: 90 %
 • Landbruk: 20 %

Transportsektoren står i dag for nærmere 80 % av det direkte klimagassutslippet i Akershus. Målet om 50 % reduksjon av transportutslipp vil derfor være avgjørende for å nå hovedmålet.

Indirekte utslipp er utslipp fra produksjon og transport av varer og tjenester utenfor det geografiske området der varen eller tjenesten brukes. For å redusere disse utslippene, er det satt mål for nullutslippsbygg, materialgjenvinning, redusert matsvinn og kjøttforbruk, redusert behov for flyreiser og økt deling, gjenbruk og redesign av produkter.

Det er gjort en vurdering av målene for direkte klimagassutslipp (transport, stasjonær forbrenning, avfall og avløp, landbruk) og av noen av målene for indirekte utslipp (nullutslippsbygg, materialgjenvinning og matsvinn).

Tre strategier er felles for å redusere de direkte og indirekte utslippene: 

 • Bruke offentlige innkjøp som aktivt verktøy.
 • Bruke miljøledelse som aktivt verktøy.
 • Øke kunnskap og kompetanse om direkte og indirekte utslipp hos offentlige og private virksomheter og innbyggere.

Handlingsprogrammet 2019-2022

Tiltakene i handlingsprogrammet er skjønnsmessig vurdert utfra kriteriene effekt på klimagassreduksjon, grad av usikkerhet ved gjennomføring, samt kostnad. Tiltakene retter seg mot det offentlige (stat, fylkeskommune og kommune) og er inndelt i tre kategorier basert på de rollene disse har:

 • «Samfunnsutvikler» hvor det offentlige har en pådriverrolle,
 • «Myndighet» hvor det offentlige har myndighet gjennom lover, og som utøves via forvaltning (og som eier)
 • «Feie for egen dør» hvor tiltakene er rettet mot egen virksomhet.

Forslag til handlingsprogrammet er dynamisk, og de ulike aktørene må vurdere tiltakene ut fra sine handlingsrom og prioriteringer. Ved rullering vil en på grunnlag av dialog med aktuelle aktører, vurdere eventuelle nye tiltak og hvilke tiltak som er aktuelle å videreføre.

For å nå klimamålene i regional plan for klima og energi vil det kreve en styrket virkemiddelbruk. Nasjonale rammebetingelser og regulatoriske virkemidler er viktige for å nå målene. Det er også betydelige kostnader forbundet med en overgang til et lavutslippssamfunn, og det vil kreve at både stat, fylkeskommune og kommuner må bidra i form av finansiering. For å finansiere deler av tiltakene i handlingsprogrammet er klima- og miljøfondet til fylkeskommunen et viktig virkemiddel.

Alle har et ansvar

Den regionale planen for klima og energi i Akershus setter et felles hovedmål for regionen med prioriterte satsingsområder og delmål for å nå dette. Planen er ikke juridiske bindene, men skal legges til grunn for stat, fylke og kommuner i arbeidet med klima og energi. Den skal understøtte potensialet som ligger i regionalt samarbeid, og som ellers ikke ville blitt utløst eller utført av de enkelte aktørene. Både stat, fylkeskommune, kommuner og private aktører må bidra for at regionale klimamål skal nås. Det er viktig at hver enkelt aktør utnytter sitt eget handlingsrom og gjennomfører tiltak tilpasset egen virksomhet.

Kommunene i Akershus er forskjellige og har ulike utfordringer og andel av utslipp innen de ulike satsingsområdene. Den regionale planen viser hvor det er behov for tiltak for å nå det regionale målet. Det blir opp til hver enkelt kommune å konkretisere tiltakene og tilpasse dem lokale forhold. Kommunene skal i sin kommuneplan eller i egen kommunedelplan innarbeide tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser og sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging. Fra administrativt hold er det fra flere kommuner ytret ønske om å benytte den regionale planen som del av eget planverk, for å konsentrere innsatsen om eget handlingsprogram.

Oppfølgingssystem

Mål og indikatorer for klimaarbeidet henger godt sammen med plan- og rapporteringssystemet til fylkeskommunen, samt arbeidet med klimabudsjett.

For at kommunene og fylkeskommunen kan måle effekt og gjennomføring på lik måte, har det pågått et arbeid for å utvikle et felles sett med indikatorer. En felles tilnærming til hvordan de indirekte klimagassutslippene defineres og beregnes er også viktig i dette arbeidet. Det er et mål at kommunene kan bruke dette som et av flere grunnlag for sitt arbeid med klima og energi. Les mer om indikatorsettene her. Tall for kommunefordelte klimagassutslipp og nøkkeltall for energi er også i statistikkbanken - både for Viken og Akershus.

Avgrensing

For å nå transportmålet om 50 % reduksjon av klimagassutslipp innen 2030, er det nødvendig at:

 •  Målet om nullvekst i persontransport i regional plan for areal og transport i Akershus (RP-ATP) nås.
 •  Det tilrettelegges for rask og omfattende innfasing av ny teknologi kombinert med innfasing av biodrivstoff i tråd med regional plan for klima og energi (RP-KE)

Det må derfor jobbes parallelt med arealstrategier og investering i infrastruktur. Det vil øke framkom­meligheten, redusere behovet for bil, øke kollektivtilbudet, og forsere omleggingen til fossil­frie drivstoff. Målet om nullvekst i persontransport følges opp med strategier og tiltak i RP-ATP, mens RP-KE følger opp mål om overgang til fossilfrie og utslippsfrie kjøretøy.

Klimatilpasning handler om hvordan samfunnet skal forberede seg for å møte klimaendringene, ved å hindre negative konsekvenser og utnytte potensielle muligheter. Å tilpasse seg klimaendringene krever sektor-overgripende planlegging, og det er hensiktsmessig å innarbeide klimatilpasning i overordnede planer blant annet for areal og transport. Det foreslås derfor å utarbeide strategier og retningslinjer for å få en samordnet og effektiv tilnærming til klimatilpasning som del av rulleringen av RP-ATP.  

Organisering og prosess

Den regionale planen for klima og energi i Akershus er forankret i regional planstrategi 2011-2012 og 2013-2016. Planprogrammet ble vedtatt i mai 2016 (FT 02.05.2016, sak 2015/1924).

Arbeidet har vært ledet av en administrativ styringsgruppe med representanter fra fylkets delregioner på rådmannsnivå. Styringsgruppens leder har vært ass. fylkesdirektør for avdeling for plan, næring og miljø. En prosjektgruppe har bestått av representanter fra delregionene, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Oslo kommune. Fylkeskommunens avdeling for plan, næring og miljø har hatt sekretariatsfunksjon og prosjektledelse.

Det er blitt lagt stor vekt på å sikre involvering og forankring hos relevante aktører i Akershus i planprosessen. På temagruppesamlinger, seminarer og arbeidsmøter har aktører fra frivillige organisasjoner, kommuner, forskning, regional stat, konsulenter og næringsliv bidratt med viktige innspill til mål, strategier, tiltak og indikatorer og sikret et robust kunnskapsgrunnlag og god forankring.

Samarbeid med kommunene har blitt tillagt spesiell stor vekt i arbeidet med planen. Prosjekt­sekretariatet har orientert om og fått innspill fra kommunale politiske utvalg og kommunestyrer i kommunen, rådmannskollegier og styrer i regionale råd.

Videre har en intern ressursgruppe gitt faglige innspill. Fylkespolitikere har gitt innspill til planen gjennom tre seminar for hovedutvalg for plan, næring og miljø, hvorav ett hvor også hovedutvalg for samferdsel deltok. 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet