1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Tilskudd til sykkelbyer i Akershus

Tilskuddsordningen skal bidra til raskere gjennomføring av tiltak i sykkelbyene i Akershus.

Om ordningen

Det er et vedtatt mål i Akershus at i gjennomsnitt skal 8 prosent av alle hverdagsreiser skje med sykkel innen 2030. For å nå denne målsettingen må byer og tettsteder ha en sykkelandel på minst 10-20 prosent.

I Akershus har alle kommuner mulighet til å inngå sykkelbyavtale. En kommune med sykkelby-avtale får flere muligheter til å få økonomisk og faglig støtte for at sykkelandelen skal øke.

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til raskere gjennomføring av tiltak som øker framkommeligheten for gående og syklende, blant annet ved å øke fremkommeligheten på eller til sykkelveinettet.

Akershus fylkeskommune har satt av 10 millioner kroner til prosjekter i sykkelbyene i 2019. Statens vegvesen administrerer ordningen på vegne av Akershus fylkeskommune.

Hvem kan søke

Alle kommuner med sykkelbyavtale kan søke støtte om midler.

Tildelingskriterier

  • Prosjekter som har lav kostnad og som gir høy nytte blir prioritert.
  • Tiltakene bør være mulig å gjennomføre i løpet av ett år, og innenfor gjeldende regulering.
  • Prosjekter blir støttet med maksimalt 50 prosent av kostnadene.
  • Midlene kan benyttes som investeringsmidler. Det gis ikke støtte til kommunens ordinære driftsoppgaver eller til større investeringer som hører hjemme i fylkeskommunens handlingsprogram for samferdsel.

Det er mulig å søke om:

  • Støtte til snarveier og annet som gjør sykkelveinettet mer sammenhengende.
  • Tiltak som øker fremkommeligheten på eksisterende sykkelveinett, som fartsdempende tiltak, nedsenk av kantstein, kryssforbedringer, skilt og oppmerkingstiltak, rød asfalt, utvidelse av sykkelfelt, informasjonstiltak, opphøyd gangfelt med sykkelkryssing og stoppestøtter ved lyskryss. Vegsenet har flere eksempler på gode tiltak.
  • Sykkelparkering og pilotprosjekter.

Tiltakene som det søkes støtte til må være mulig å realisere innenfor gjeldende regulering. Om det blir forsinkelser må det søkes om å få pengene utbetalt til neste år. Dette må skje innen 1. september i budsjettåret for å unngå at pengene omdisponeres til andre prosjekter.

Slik søker du

I 2019 er det løpende søknadsfrist.

Søknaden sendes til firmapost-ost@vegvesen.no eller til Statens vegvesen, Region øst, Postboks 1010 2605 Lillehammer. Merk søknaden med saksnummer 15/235856.

Behandling av søknaden

Du vil motta et skriftlig svar når søknaden er behandlet. Estimert behandlingstid er 14 dager. Tildelingsbeløpet avhenger av det totale antallet prosjekter som søkes finansiert, samt årlig avsatt budsjett.

Midlene utbetales etter rapportering (se under).

Det er ikke klagerett på beslutningen.

Rapportering

Kommunen skal rapportere på status i gjennomførte og pågående prosjekter. Rapporten skal inneholde dokumentasjon på medgåtte kostnader.

Rapporten utgjør grunnlaget for utbetaling av det tildelte tilskuddsbeløpet.

Lenke til rapportskjema (kommer)

Rapportskjema sendes firmapost-ost@vegvesen.no eller per post til Statens vegvesen, Region Øst V/ Øivind Luke Postboks 1010 2605 Lillehammer.

Merk forsendelsen med saksnummer 15/235856.

Vil du vite mer?

Les mer om sykkelbyordningen i Akershus.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet