Hopp til innhold Hopp til meny Gå til søkesiden

Mål og helhetlig styring

Årsrapporten redegjør bredt for vår måloppnåelse. Fylkeskommunen hadde i 2014 over 4 700 ansatte - fordelt på fylkesadministrasjonen, videregående skoler, tannklinikker og veiledningssentra. En så omfattende virksomhet forutsetter helhetlig styring, systematisk utvikling av ledere, fungerende internkontroll, god personalpolitikk samt tydelig ekstern og intern kommunikasjon.


Fylkesrådmann Tron Bamrud.
Fylkesrådmann Tron Bamrud.

Fylkesrådmannen har ordet


Les mer

Akershus er grunnlovsfylket, og fylkeskommunen bidro i 2014 aktivt for å markere grunnlovsjubileet. Dette omfattet i alt 25 ulike programmer og tiltak med to grunnlovsfestivaler i mai og september på Eidsvoll verk som høydepunkter. Jubileet ble vellykket, både med hensyn til oppmerksomhet og publikumsoppslutning.

Den systematiske satsingen på elevenes læring på våre videregående skoler fortsetter. Det er gledelig å konstatere at hele 83,5 prosent av elevene fullfører og består videregående opplæring. Spesielt gledelig er det å se at framgangen fra året før var størst på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. I 2014 var det flere elever i videregående skoler, flere kollektivpassasjerer og flere behandlede pasienter i tannhelsetjenesten enn noen gang tidligere.

De aller fleste skolebygninger er nå knyttet til fjernvarme, og bruker ikke fossilt brennstoff. Teknologiutvikling innen fornybar energi er et prioritert område i fylkeskommunens næringsutviklingsarbeid og samferdselsinnsats. Vi legger ned en stor innsats på utslippsfri transport og for at hydrogen kan gjøre sin inntreden i Akershus. Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus ble sendt på høring i november 2014. Vi ønsker at framtidig vekst skal skje i utvalgte byer og tettsteder.

Akershus fylkeskommune hadde et positivt netto driftsresultat i 2014 på 184 mill. kr, mens regnskapsmessig mindreforbruk var på 124 mill. kr. Investeringene er samtidig store. Kolsåsbanen ble fullført og utbyggings-/vedlikeholdsaktiviteten på fylkesveiene har økt. Den samlede gjelden i 2014 var på 2,6 milliarder kroner. Det er moderat i forhold til størrelsen på fylkeskommunens økonomi. Som følge av befolkningsøkningen står vi overfor store utfordringer med hensyn til å bygge ut kapasiteten i videregående skole og innen samferdsel. Dette vil kreve stram prioritering av fylkeskommunens ressurser. Samferdselsutfordringene kan heller ikke løses uten statlig og privat medvirkning.

Stortinget har lagt til grunn at det skal være tre forvaltningsnivåer i Norge, dvs. at folkevalgt regionnivå skal beholdes. Akershus fylkeskommune har startet utredningsarbeid, bl.a. i samarbeid med de øvrige fylkene i Østlandssamarbeidet, for å være forberedt i regionreformprosessen.

Det er viktig at innbyggerne har tiltro til at de offentlige midlene vi forvalter gir gode tjenester. Det kan konstateres at den satsingen på forbedret intern kontroll som er gjennomført har gitt gode resultater. I 2014 startet vi et arbeid med å oppnå en strukturert og helhetlig oppfølging av fylkeskommunens eierskap i 25 aksjeselskap, foretak og stiftelser.

Fylkeskommunen har også i 2014 oppnådd gode resultater på de fleste områder. Dette hadde ikke vært mulig uten godt kvalifiserte og motiverte medarbeidere.

Oslo 31. mars 2015

Tron Bamrud
Fylkesrådmann


Lukk artikkel

Hendelser i 2014


Les mer

Hva skjedde?

Et utvalg hendelser og aktiviteter for Akershus fylkeskommune i 2014.

Hydrogenprisen

Akershus fylkeskommune fikk Hydrogenprisen 2013. Akershus fylkeskommune gikk til topps i årets kåring, for arbeidet med å fremme hydrogen i transportsektoren. Strategi for tidlig innfasing av hydrogendrivstoff i Akershus ble vedtatt i fylkestinget 17. mars.

Norges Beste Ungdomsbedrift 2014

FireFlash UB vant Nordeaprisen for beste forretningsplan og beste markedsføring på første dag i NM for ungdomsbedrifter. Dermed var Ski-bedriften en av favorittene til den gjeveste prisen Norges Beste Ungdomsbedrift 2014. 

Første skoledag for 21 595 elever

I august startet skoleåret for 21 595 elever i videregående skole. 92 prosent av de som ble tatt inn fikk plass på sitt første ønske. Fylkeskommunen har totalt 34 videregående skoler, og tilbyr utdanning på 12 utdanningsprogrammer.

Fagskole i logistikk og transport

Akershus fylkeskommune har i samarbeid med Fagskolen Innlandet opprettet et deltidsstudium i logistikk og transport. Undervisningen  foregår på Jessheim videregående skole, og er tilrettelagt for yrkesaktive som ønsker å styrke kompetansen. Akershus har ellers fem egne fagskoletilbud - de fleste innen helsefag.

Grunnlovsjubileet feires

Eidsivablot i september 2014 med lyden av Norges norrøne historie og bandene Enslaved og Wardruna, og demokratifestival med «Statsministermøtet 2014». Dette var ett av flere arrangementer i grunnlovsjubileet på Eidsvoll verk.

Demokratifestivalen 13.-14. september – Eidsivablot; Black metal-konsert og vikinglandsby

Grunnlovsfest på Eidsvoll: 1814 Revisited, Mote: Norge i det 21. århundre, Tre: konsert med Lars Vaular m.fl.

Kolsåsbanen åpnet

Nær 2000 mennesker møtte fram under åpningen 12. oktober av Kolsåsbanen helt fram til Kolsås stasjon. Aletta (7) klippet snoren sammen med fylkesordfører Anette Solli og ordfører i Bærum Lisbeth Hammer Krog. Kolsåsbanen er det største investeringstiltaket i Oslopakke 3 i Akershus.

Kalkovnen på Brønnøya tilbake i opprinnelig stand

Gjenoppbygging av kalkovnen på Brønnøya i Asker ble ferdig i oktober. Kalkbrenning har lange tradisjoner i Akershus, og kalkovnen på Brønnøya er et kjent landemerke i Oslofjorden. Akershus fylkeskommune hadde ansvaret for restaureringen av ovnen tilbake til sin opprinnelige form.

Hele gjenoppbyggingen av kalkovnen på Brønnøya på 2 minutter

Hurtigbåt til Fornebu

Ny hurtigbåtrute i rushtiden mellom Aker Brygge og Fornebu i Bærum kommune ble åpnet 10. november. Turen tar 12 minutter. Fornebu har ca. 20 000 arbeidsplasser. Fylkesordfører Anette Solli klippet snoren for første avgang.

Årnes tannklinikk gjenåpnet

Årnes tannklinikk åpnet 31. januar etter oppussing og utvidelse. Tannklinikken fremstår nå som helt ny. Tannklinikken er en av fylkeskommunens 26 tannklinikker.

Fraspark Hurdal fikk Akershusprisen 2014

Fraspark Hurdal med «Spark VM utfor» fikk Akershusprisen 2014. Fylkesordfører Anette Solli delte ut prisen til Dag Langaard på Akershustinget 3. februar.


Lukk artikkel
Eidsivablot, konsert med Enslaved 13. september på Eidsvoll Verk.
Eidsivablot, konsert med Enslaved 13. september på Eidsvoll Verk. Foto: Remi Antonsen, Mediefabrikken

Våre mål, måloppnåelse og nøkkeltall


Les mer

Vår visjon, våre verdier og hovedmål

Vår visjon, våre verdier og hovedmål utgjør et samlende fundament for alle ledere og medarbeidere i det daglige arbeidet for å ivareta fylkeskommunens mange oppgaver.

Visjon: Ledende og levende
Verdier: Profesjonalitet, respekt, åpenhet

Våre overordnede mål

Vi arbeider for at vår region skal være et godt sted å bo, lære, arbeide og besøke. Vi arbeider for økt verdiskaping og bærekraftig utvikling av regionen. Vi skal være pådriver i et bredt samarbeid med andre for å få dette til. Vi skal levere effektive og gode tjenester.

Våre åtte hovedmål

 1. Barn og ungdom i Akershus skal få en kompetanse som gjør dem godt kvalifiserte for arbeidslivet og videre studier
 2. Elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring med høyest mulig kompetanse
 3. Bedre framkommelighet og sikkerhet i trafikken
 4. Vekst i byer og tettsteder i tilknytning til kollektivknutepunkter
 5. Et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv
 6. Være et foregangsfylke innen klima og miljø
 7. Mangfoldig kultur-, idretts- og friluftsliv med bred deltagelse
 8. Fylkeskommunen skal ha en helsefremmende politikk

Fra 2015 har fylkeskommunen ingen overordnede mål, men har justert noe på innholdet i de åtte hovedmålene.

Hva gikk pengene til?

Av fylkeskommunens driftsutgifter brukes størstedelen på utdanning og kompetanse (videregående opplæring). Samferdsel, dvs. kollektivtrafikk og fylkesveier, utgjør sammen med utdanning og kompetanse 83,4 prosent av fylkeskommunens totale driftsutgifter.

 

Hva oppnådde vi i 2014?

Nøkkeltall - Utdanning  
Elever i videregående skoler 21 283
Antall videregående skoler 34
Andel fullført og bestått i skoleåret 2013-14 83,5 %
Antall utdanningsprogrammer 12
Løpende lærekontrakter pr. 31.12.2014 2 532
Antall beståtte fag- og svenneprøver 947

 

Nøkkeltall - Samferdsel  
Fylkesveier 1 820 km
Antall påstigende passasjerer båt, buss, tog 80 mill.
Kollektivtrafikkens markedsandel 21 %
Vognkilometer for bussruter 33,2 mill.
Antall drosjeløyver 639
Antall reserveløyver 114
Antall brukere med TT-transport pr. 1.1.2015 13 639
Antall elever med skoleskyss 1) 23 000

1) Tallet inkluderer elever både i grunnskoler og videregående skoler i Akershus som fylkeskommunen har ansvar for

 

Nøkkeltall - Tannhelse  
Antall personer under tilsyn i prioriterte grupper 153 243
Antall behandlede pasienter i 2014 96 068
Andel under tilsyn av barn og ungdom 1-18 år 96,6 %
Andel 5-åringer med kariesfrie tenner 82,1 %
Antall ordinære tannklinikker 26

 

Nøkkeltall - Kultur  
Utførte arkeologiske registreringsprosjekter 140
Antall forestillinger og tiltak i Den kulturelle skolesekken 3 636
Utlån fra bokbussen 105 000

 

Nøkkeltall - Miljøfokus  
Andel videregående skoler med alternativ oppvarming 2) 91 %

2) Med alternativ oppvarming menes fjernvarme, flisfyring og grunnvarme.

 

Nøkkeltall - Organisasjon  
Antall ansatte i Akershus fylkeskommune 4 744
Kjønnsfordeling, andel kvinner 61,7 %

Mål og måloppnåelse

Rapport på måloppnåelse i forhold til Akershus fylkeskommunes åtte hovedmål og resultatindikatorer i tilknytning til målene. Måloppnåelse og resultater utdypes nærmere i delen «Resultater og aktiviteter».

Resultatindikator:

Aktivitetene i kvalitetsforaene fører til økt gjennomstrømming i det 13-årige opplæringsløpet.

Måloppnåelse:

Siden oppstarten av Ny GIV i 2011 har fylkessnittet økt jevnt. I 2014 var tall på fullført og bestått for alle utdanningsprogrammene i Akershus 83,5 prosent.


Resultatindikator:

Antall godkjente lærekontrakter skal øke med 20 prosent i 2015 i forhold til nivået ved utgangen av 2011.

Måloppnåelse:

Målet er ikke nådd. En strategiplan for Yrkesfagløftet er under utarbeidelse og vil legges fram høsten 2015. Planen vil inneholde tiltaksplaner for hvordan styrke samarbeidet med næringslivet i regionen, og hvordan rekruttere flere lærlinger i egne virksomheter og i kommunene. En forsterket lærlingklausul vil også kunne bidra til å nå målsetting innen utgangen av 2015.


Resultatindikator:

Alle elever med fullført og bestått som søker læreplass i helsearbeiderfaget får dette

Måloppnåelse:

Målet er ikke nådd. Pr. 31.12.14 var det fortsatt 3 søkere til helsearbeiderfaget som ikke hadde fått læreplass.


Resultatindikator:

Antall plasser på 4. påbyggingsår øker.

Måloppnåelse:

Alle søkere til 4. påbyggingsår fikk plass både i 2013 og i 2014, men det var ingen økning i søkningen, og derfor heller ingen kapasitetsøkning.

Resultatindikator:

I 2014 deltar 400 lærere på kurs i Ny GIV-metodikk og tar den i bruk i undervisningen.

Måloppnåelse:

I 2014 deltok totalt om lag 280 lærere på disse etterutdanningskursene. Manglende måloppnåelse må ses i lys av at nesten 2 500 akershuslærere fra ungdomstrinnet og videregående har deltatt tidligere på kursene. Et metningspunkt synes derfor nå å ha inntruffet. At deltakerne tar metodikken i bruk i undervisningen på en læringsfremmende måte, vil derfor være viktigere enn antall deltakere i årene framover.


Resultatindikator:

210 mellomledere får fylkeskommunal etterutdanning

Måloppnåelse:

Til sammen har rundt 270 rektorer, mellomledere og ledere for veiledningssentrene fulgt opplærings-programmet i pedagogisk ledelse. Programmet består av totalt 9 kursdager fordelt på fellessamlinger og regionale samlinger og startet i desember 2013. Ved årsslutt gjenstår to kursdager som gjennomføres i løpet av mars 2015, slik kursplanen har lagt opp til. Tiltaket er et sentralt bidrag til realiseringen av «Den gode akershusskolen», der målet er utvikling av enda bedre kvalitet på opplæringen i klasserom og verksted gjennom profesjonalisering av ledere og lærere


Resultatindikator:

Andelen elever som fullfører og består er økt fra 80,8 prosent (resultatet i 2012) til 83 prosent. 

Måloppnåelse:

Andel som fullførte og besto skoleåret 2013-2014 økte til 83,5 prosent.


Resultatindikator:

Andelen elever på studieforberedende som fullfører og består er økt fra 82,1 prosent (resultatet i 2012) til 84 prosent.

Måloppnåelse:

Andel elever som fullførte og besto skoleåret 2013-2014 på de studieforberedende utdanningsprogrammene økte til 84,6 prosent.


Resultatindikator:

Andelen elever på yrkesfaglige utdanningsprogram som fullfører og består er økt fra 78,4 prosent (resultatet i 2012) til 80 prosent. 

Måloppnåelse:

Andel elever som fullførte og besto skoleåret 2013-2014 på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene økte til 81,5 prosent.


Resultatindikator:

Antallet hevinger av lærekontrakter og opplæringskontrakter er lavere enn 6,5 prosent av det totale antallet kontrakter (redusert fra 7,14 prosent i 2012). 

Måloppnåelse:

Målet er ikke nådd. Pr. 31.12.14 er 7,5 prosent av de aktive kontraktene avbrutt.


Resultatindikator:

Antallet nye opplæringskontrakter er økt fra 65 (i 2012) til 80 i 2014 

Måloppnåelse:

Det ble i 2014 inngått 63 nye opplæringskontrakter. Av disse ble 6 kontrakter avsluttet samme år. Det var 16 som søkte seg til lærekandidat i Vigo, men antallet som søker gir ingen indikasjon på sluttresultatet. De fleste skolene velger å holde på elevene fram til de har en konkret kontrakt.

Resultatindikator:

I løpet av våren 2015 er det fremmet politisk sak om skolestrukturen i et 20-årsperspektiv og forslag til utbygging av nye og eksisterende skoler.

Måloppnåelse:

Fylkestinget vedtok i sak 113/14 «Skolestruktur i et 20-års perspektiv» fase 1, utbygging av og lokalisering av nye og utvidelse av eksisterende skoler. Fase 2 i prosjektet, med framtidig skolestruktur for de videregående skolene i Akershus fremmes til politisk behandling i 2015. I tillegg fremmes egne saker til oppfølging av vedtak i sak 113/14.

Resultatindikator:

Spørsmål i elevundersøkelsen om trivsel, mobbing.

Måloppnåelse:

Elevundersøkelsen viser at det fortsatt er noe mobbing i Akershus-skolen, men at elevene har høy trivsel.


Resultatindikator:

Det gjennomføres inneklimatiltak på 3 skoleanlegg i 2014.

Måloppnåelse:

Inneklimaprosjektet på Ski videregående skole ble ferdigstilt høsten 2014. Det pågår arbeider på Roald Amundsen videregående skole med planlagt ferdigstillelse desember 2015. Det er gitt dispensasjon fra frist om gjennomføring på Lillestrøm videregående skole i den hensikt at inneklimatiltak og ombygginger kan gjennomføres samtidig. Inneklimaprosjektet er ferdig prosjektert og forventes ferdigstilt i desember 2015.

Resultatindikator:

Andelen av 5 åringer uten hull i tennene skal være høyere enn året før; dvs. over 81,2 prosent.

Måloppnåelse:

Målet er nådd. Andelen av 5 åringer uten hull ble 82,1 prosent.


Resultatindikator:

Andelen av 12 åringer som har hatt 5 eller flere tenner med hull skal være lavere enn året før; dvs. lavere enn 3 prosent.

Måloppnåelse:

Målet er nådd. Andelen av undersøkte 12 åringer med 5 eller flere hull ble lavere enn året før. Resultatet ble 2,4 prosent.


Resultatindikator:

Andelen av 18 åringer som har hatt 10 eller flere tenner med hull skal være lavere enn året før; dvs. lavere enn 7,6 prosent.

Måloppnåelse:

Målet er nådd. Andelen av undersøkte 18 åringer med 10 eller flere hull ble lavere enn året før. Resultatet ble 6,4 prosent.


Resultatindikator:

Dekningsgraden (andel under tilsyn i prosent) *) er høyere enn året før. For barn og unge, psykisk funksjons-hemmede og beboere i sykehjem (gruppene A, B, C1) > 95 prosent, for personer med rettigheter i hjemmesykepleien (gruppe C2) > 25 prosent, for unge mellom 19 og 20 år (gruppe D) > 70 prosent.

Måloppnåelse:

Resultatet i de forskjellige gruppene er på nivå med eller høyere enn måltallet, med unntak av gruppe C1. Resultater: A = 96 prosent, B = 94,2 prosent, C1 = 91,3 prosent, C2 = 84,1 prosent (AFK sine tall, KOSTRA beregner annerledes og vil gi tall rundt 25 prosent), D = 73,4 prosent.


Resultatindikator:

Andelen av 12- og 18-åringer som er undersøkt/behandlet de tre siste år er større enn året før, dvs. henholdsvis > 97 prosent og 93 prosent. Tilsvarende andel for gruppe B > 92 prosent.

Måloppnåelse:

Målet er nådd for alle grupper. Resultat 12 år: 98,6 prosent, 18 år: 95,2 prosent, gruppe B: 97,4 prosent.


Resultatindikator:

Antall barn og unge på venteliste skal reduseres med 10 prosent i forhold til året før (7753 personer 2012).

Måloppnåelse:

Målet er nådd. Etterslepet for 2014 er 5 597 personer, som er ca. 28 prosent lavere enn året før.


Resultatindikator:

Antall skriftlige klager på feil eller mangelfull behandling skal være under 4.

Måloppnåelse:

Målet er nådd. Det ble ikke registrert noen klager på feil eller mangelfull behandling.


Resultatindikator:

Netto driftsutgifter pr. prioritert person under tilsyn er lavere enn gjennomsnittet for landet (1 654 kr. 2012).

Måloppnåelse:

Målet er nådd. Netto driftsutgift pr. prioritert person under tilsyn for 2014, var kr 1 392, som er 22,5 prosent lavere enn landsgjennomsnittet. Gjennomsnittet for landet var kr 1796. De siste årene har Akershus fylkeskommunes resultat på driftsutgift pr. prioritert person vært ca. 20 prosent lavere enn landsgjennomsnittet.


*) Personer under tilsyn: personer undersøkt av tannlege/tannpleier, gitt nødvendig behandling eller gitt tilbud om oppfølging.

Prioriterte grupper:
Gruppe A: Barn og ungdom 0-18 år
Gruppe B: Psykisk utviklingshemmede over 18 år
Gruppe C1: Eldre og uføre i institusjon
Gruppe C2: Eldre og uføre i hjemmesykepleie
Gruppe D: Ungdom 19-20 år 

Resultatindikator:

5 prosent vekst i antall påstigninger i kollektivtrafikken.

Måloppnåelse:

3,5 prosent vekst i antall påstigninger i 2014.


Resultatindikator:

Kollektivreisenes andel av all motorisert trafikk skal ikke reduseres i 2014.

Måloppnåelse:

Kollektivreisenes andel av motorisert trafikk utgjorde i 2014 21 prosent. Dette har holdt seg stabilt fra 2013.


Resultatindikator:

Punktlighet for buss skal være 80 prosent eller bedre.

Måloppnåelse:

Punktligheten var på 85 prosent i 2014.


Resultatindikator:

Antall innfartsparkeringsplasser ved stasjoner og knutepunkter økes med 210 plasser for bil og 200 plasser for sykkel.

Måloppnåelse:

Økt med 100 plasser for bil (Statens vegvesen Region øst) og 160 sykkelparkeringer. Målet er ikke nådd.


Resultatindikator:

Kolsåsbanen er ferdigstilt innen utgangen av oktober 2014.

Måloppnåelse:

Kolsåsbanen åpnet 12. oktober 2014


Resultatindikator:

Ferdig konseptvalgutredning med ekstern kvalitetssikring (KVU/KS1) for A-husbanen.

Måloppnåelse:

KVU for A-husbanen leveres fra Ruter våren 2015. AFK bestiller KS1 våren 2015.


Resultatindikator:

Fornebubanen - finansiering og gjennomføring av forberedende planlegging er ferdig.

Måloppnåelse:

Reguleringsplan for banetrasé på Fornebu er oversendt Bærum kommune. Finansiering og gjennomføring avklares i 2015.


Resultatindikator:

30 oppgraderte holdeplasser og stasjoner.

Måloppnåelse:

Det er bygget 4 nye holdeplasser og 44 busslommer/busstopp er utbedret. Tiltak for UU (universell utforming) er utført på 1 terminal og 7 busstopp. 33 busslommer har fått nye skilt. UU legges til grunn ved utbedring og nybygg.


Resultatindikator:

180 km fylkesvei skal reasfalteres (dekkefornyelse).

Måloppnåelse:

183,1 km fylkesvei og 4,8 km gangvei er reasfaltert.


Resultatindikator:

Om lag 12 km fylkesvei skal utbedres i forsterkningsprogrammet.

Måloppnåelse:

Litt over 7 km er forsterket med midler fra forsterkningsprogrammet i 2014. Årsaken til avviket er at det var behov for mer omfattende tiltak på strekningene enn antatt. 36 km er dypstabilisert gjennom dekkeprosjektet.


Resultatindikator:

Færre antall drepte og hardt skadde i trafikken i 2014 enn i 2013.

Måloppnåelse:

Totalt ble 17 personer drept i trafikken i Akershus i 2014, 10 personer ble drept i 2013. 10 personer ble drept langs fylkesvei i 2014, 7 personer ble drept i 2013. 8 fotgjengere og 11 syklister ble hard skadd i Akershus i 2014.


Resultatindikator:

Det utføres strakstiltak etter sikkerhetsinspeksjon på minimum 25 km av fylkesveinettet i 2014.

Måloppnåelse:

Det er utført strakstiltak etter sikkerhetsinspeksjon på 12 km av fylkesveinettet i 2014. Målet er ikke nådd.


Resultatindikator:

Starte et prøveprosjekt for LED- og intelligent belysning langs fylkesveier.

Måloppnåelse: 

Pilotprosjekt gjennomføres i gang- og sykkelveiprosjektet, fv. 152 Trolldalen i Frogn og Ås kommuner. Prosjektet starter opp til bygging våren 2015.

Resultatindikator:

Utslipp av CO2, NOx og partikler pr. personkilometer for regionbuss skal ikke øke fra 2013 til 2014.

Måloppnåelse:

Utslippene fra buss økte med 3,4 prosent i 2014 sammenlignet med 2013. Primært økning på CO2 fra ikke-fossilt drivstoff. Tallet er for Oslo og Akershus.


Resultatindikator:

Det skal gjennomføres målinger av luftkvalitet langs fylkesvei.

Måloppnåelse:

Måling langs fylkesvei er ikke gjennomført. Det er i stedet valgt å gjennomføre en kartlegging av luftkvalitet, som resulterte i at det nå er igangsatt arbeid med å etablere målestasjoner i Lillestrøm og Lørenskog.


Resultatindikator:

Luftforurensning langs fylkesveinettet skal ikke overskride nasjonale mål.

Måloppnåelse:

Det er ikke gjort målinger langs fylkesvei i Akershus.


Resultatindikator:

Redusert saltforbruk med 5 prosent.

Måloppnåelse:

Sammenlignet med sesongen 2010/2011 er saltforbruket sesongen 2013/2014 redusert med 24 prosent. Sammenlignet med sesongen 2012/2013 er saltforbruket redusert med 15 prosent.

Resultatindikator:

Det skal bygges 5,9 km ny gang- og sykkelvei innenfor 4 km fra skoler.

Måloppnåelse:

5,3 km er ferdigstilt innenfor 4 km fra skoler.


Resultatindikator:

Det skal bygges 6,9 km ny gang- og sykkelvei totalt langs fylkesvei.

Måloppnåelse:

6,3 km er ferdigstilt totalt, inkl. fortausløsninger. *)


Resultatindikator:

Økt andel gange.

Måloppnåelse:

Gangandelen av alle reiser er på 17 prosent i 2014. Dette er en nedgang på ett prosentpoeng fra 2013.


Resultatindikator:

Økt andel sykkel.

Måloppnåelse:

Sykkelandelen er på 4 prosent i 2014. Dette er stabilt i forhold til foregående år.


*) Ikke skolevei:
0,37 km fv. 6 Brevikveien
0,65 km fv. 165 Hampenga-Buskerud grense

*) Skolevei:
1,2 km sykkelfelt/fortau fv. 459 Ringveien Jessheim
4,1 km. langs fv. 115 Hjellebøl-Løken, Aurskog-Høland
(0,6 km fv. 527 Åsvegen-Åsgreina i Nannestad startet opp, men fullføres i 2015)

Resultatindikator:

Gjennomført prosjektbaserte felles utviklingstiltak med folkebibliotekene og skolebibliotekene i Akershus.

Måloppnåelse:

Prosjektene «Rett på sak» og «SVORSK» er gjennomført. Prosjektet «Folkemusikk i bibliotekene» er gjennomført. Prosjektet «Just Read It» er igangsatt. Fått tildelt nye utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket for prosjektene «Webløft» og «Dritt er drit, men greit er greitt» (sistnevnte er formidling av nynorsk litteratur for ungdomsskoleelever).


Resultatindikator:

100 prosent av etterspørselen etter verkstedtilbudet i «Den kulturelle skolesekken» dekket i 2014.

Måloppnåelse:

Bestillingene til verkstedene er lavere i 2014 enn før pga. økt pris. (12 av 22 kommuner har bestilt, 2015-16 blir vanskeligere, uten noe rabatt.


Resultatindikator:

Flere kulturelle tiltak og arrangementer skal ha som intensjon å bidra til etniske minoriteters tilknytning til kulturlivet som deltakende og publikum.

Måloppnåelse:

Bidratt gjennom bl.a. konferanse og tilskudd til TRAP (Tidligere «Du store verden»), Film fra sør m.fl.


Resultatindikator:

Gjennomført opplegget «Arkeolog for én dag» for 800 skolebarn, og utarbeidet modell for videreutvikling av tilbudet (som en del av «Den kulturelle skolesekken»).

Måloppnåelse:

Fulgt opp i henhold til plan. Videreutvikling inngår i arbeidet med formidlingsstrategi, som startet høsten 2014.

Resultatindikator:

Nødvendige avtaler er inngått med Skedsmo kommune og aktørene i kulturkvartalet i Lillestrøm.

Måloppnåelse:

Vinner av arkitektkonkurranse kåret. Arbeidet fortsetter med hensyn til bl.a. finansiering i samarbeid med bl.a. Skedsmo kommune Saken ble behandlet i Skedsmo kommunestyre i mars 2015.


Resultatindikator:

Gjennomført befaringer/møter med halvparten av fylkets kommuner, på bakgrunn av utarbeidet plan eller kompetansepakke.

Måloppnåelse:

Gjennomført i henhold til plan.


Resultatindikator:

Igangsatt kommunalt kulturminne-registrering/planarbeid i henhold til tilskuddsmidler fra Riksantikvaren.

Måloppnåelse:

Gjennomført i henhold til plan. Fortsetter i 2015.

 

 

Resultatindikator:

Lagt til rette for 12 kurs i regi av Riktig Restaurering Akershus.

Måloppnåelse:

Kursene gjennomført i henhold til plan.


Resultatindikator:

Samkjørt Akershus fylkeskommunes tilskuddsordninger til fredete og verneverdige anlegg.

Måloppnåelse:

Ikke igangsatt, men gjennomføres i løpet av 2015.

Resultatindikator:

De kulturelle fyrtårnene på Eidsvoll og Oscarsborg er godt forankret lokalt og nødvendige avtaler er inngått mellom samarbeidende aktører.

Måloppnåelse:

Partnerskapsavtaler undertegnet med Eidsvoll og Oscarsborg. Vedtak om økonomi foreligger. Ansettelse av prosjektleder på Eidsvoll foretatt. Kulturaktørene leder utviklingen på Oscarsborg. Det har vært arbeidet aktivt med målsettingen om å gjøre Eidsvoll og Oscarsborg til kulturelle fyrtårn.


Resultatindikator:

7 prosent økning i spillemidler i forhold til tildeling i 2013.

Måloppnåelse:

77,9 mill. kr i spillemiddeltildeling. En økning på 11,6 mill. kr, dvs. 17,5 prosent i 2014. Forventer ca. 10 prosent også i 2015.


Resultatindikator:

Gjennomgått og fornyet partnerskapsavtaler med regionale, frivillige organisasjoner.

Måloppnåelse:

Fornyet partnerskapsavtalene for 90 prosent av organisasjonene.


Resultatindikator:

Revitalisert «Møteplassen for frivillige organisasjoner».

Måloppnåelse:

Møteplassen arrangert i november. Flere organisasjoner deltok i 2014 enn før. Politikere invitert, og noen kom. Flere var ønsket.


Resultatindikator:

Offentlige eide bygninger i Akershus er gjort mer tilgjengelige for frivillig sektors aktiviteter.

Måloppnåelse:

Sak behandlet i fylkestinget med retningslinjer om Studieforbundenes rolle vedrørende bruk av lokalene, jf. lov om voksenopplæring. Ordningen ligger nå på nettsidene.


Resultatindikator:

Utarbeidet forprosjekt til pilotprosjektet «Akershusdigelen».

Måloppnåelse:

Er igangsatt i samarbeid med Akershusmuseet. Planlegger sak til hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse i løpet av 2015.


Resultatindikator:

Gjennomført tilretteleggings- og skiltingsprosjekter i samarbeid med frivilligheten, kommuner og andre.

Måloppnåelse:

Gjennomført i henhold til plan

Resultatindikator:

50 prosent av kommunene har startet arbeidet med verdivurdering av friluftsområde.

Måloppnåelse:

Er igangsatt, men forsinket. Utsatt til 2015.


Resultatindikator:

Tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for ny regional plan for fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett.

Måloppnåelse:

Rapport med kunnskapsgrunnlaget foreligger i februar 2015. Danner basis for det videre planarbeidet.


Resultatindikator:

Sikret statlige og kommunale økonomiske bidrag til prosjektet Nordre Øyeren.

Måloppnåelse:

Vi har hatt møte med Miljøverndepartementet og Akershusbenken på Stortinget. Statsråden har gitt positive signaler. Det arbeides videre med plan for arealbruk. Arkitekter og avdeling for videregående opplæring (eiendom) er sterkt involvert.


Resultatindikator:

Etablert nye herberger og andre tilbud langs Pilegrimsleden, skiltet og tilrettelagt gjenværende strekninger.

Måloppnåelse:

Diverse tilskudd til prosjekter i henhold til plan. Har medført flere rasteplasser, ett herberge/overnattingssted. Flere Pilegrimsrelaterte arrangementer gjennomført.


Resultatindikator:

Alle kommuner som reviderer kommuneplaner har fått innspill om å ivareta folkehelseperspektivet

Måloppnåelse:

Det har vært avholdt en rekke møter med folkehelsekoordinatorene i kommunene om dette. Folkehelseperspektivet er også svært sentralt i Partnerskapsavtalene som er inngått.


Resultatindikator:

Spisset Akershus fylkeskommunes tilskuddsordninger for å imøtekomme de fem prinsippene innenfor folkehelsearbeidet. *)

Måloppnåelse:

Nødvendig påpekning foretas innenfor diverse ordninger. Dette er også lagt vekt på ved utarbeidelsen av felles normer i det pågående tilskuddsprosjektet i Akershus fylkeskommune.


Resultatindikator:

Formidlet lokale innsatser og tiltak på AFKs nettsider, i presentasjoner og «nyhetsbrev».

Måloppnåelse:

Har vært formidlet på nettsidene jevnlig, men må utvikles videre.


*) De fem prinsippene innen folkehelsearbeidet:

 • utjevning av sosiale helseforskjeller
 • implementere helseperspektivet i alt vi gjør
 • bærekraftig utvikling
 • føre-var prinsippet
 • inkluderende medvirkningsprosesser

Resultatindikator:

I fylkets byer og tettsteder er den relative befolkningsøkningen større i kommunesenteret enn i øvrige tettsteder i kommunene.

Måloppnåelse:

Befolkningsvekst i tettstedene utenfor kommune-sentrene fra 2012 til 2013. Folketallet i kommune-sentrene gikk derimot ned fra 2012 til 2013 (delvis på grunn av 11 nye tettstedsavgrensninger for Akershus i SSB 2013). Mål ikke nådd. Tall for 2014 foreligger ikke (pr. mars 2015).


Resultatindikator:

I fylkets byer og tettsteder øker tettheten av antall arbeidsplasser mer i sentrumsområdene enn i øvrige deler.

Måloppnåelse:

Tettheten av antall arbeidsplasser i sentrums-områdene økte fra 2013 til 2014, og snudde en nedadgående trend 2005-2013. Arbeidsplasstettheten i sentrumsområdene 2014 er imidlertid stadig lavere enn nivået i 2005. Usikkert datagrunnlag. Mål delvis nådd.


Resultatindikator:

Samlet bruks- og salgsareal i kjøpesentre lokalisert utenfor sentrumsområdene reduseres.

Måloppnåelse:

Vågsenteret (Ytre Enebakk) tas med i kjøpesenteroversikten f.o.m. 2014: Bruksarealet i kjøpesentre utenfor sentrumsområdene økte med 2000 m2 i 2014. Mål ikke nådd.


Resultatindikator:

Antall kommuner som har gjennomført by og tettstedssatsinger i samsvar med regionale planer, og som deltar i det nye by- og tettstedsforumet «urban ide».

Måloppnåelse:

Ingen avvik. Foreløpig ingen regionale planer å vurdere mot. 21 kommuner deltar i «Urban ide».


Resultatindikator:

Antall kommuner som har parkeringspolitikk i henhold til vedtatt regional plan for areal og transport.

Måloppnåelse:

Avventes til regional plan er vedtatt.

Resultatindikator:

Tiltak i henhold til regional plan er påbegynt. Positiv utvikling i utvalgte nøkkeltall. Totale antall kommersialiseringer fra FoU miljøene har økt.

Måloppnåelse:

Arbeidet med regional plan er forsinket. Dette skyldes forsinkelse i leveranse av utredning. Utkast til strategisk dokument behandlet i fylkesutvalget 08.12.14. Endelig vedtak av regional plan forventes å være i juni 2015.


Resultatindikator:

Økende antall bedrifter i inkubatorer i fylket deltar i internasjonaliseringsprosesser. Akershus fylkeskommune har bidratt til å igangsette 5 nye internasjonale samarbeidsprosjekter.

Måloppnåelse:

Samtlige bedrifter i inkubatorene i fylket deltar i internasjonaliseringsprosesser. Det er satt i gang flere tiltak for økt internasjonalisering i inkubatorene. Akershus fylkeskommune har bidratt til å igangsette 7 nye internasjonale samarbeidsprosjekter.


Resultatindikator:

Bidra til 8 nettverk, og 7 internasjonale samarbeidsprosjekter.

Måloppnåelse:

Akershus fylkeskommune har bidratt til 10 nettverk og 9 samarbeidsprosjekter.


Resultatindikator:

Delta i utvikling av et felles strategidokument utarbeidet sammen med aktørene i Ås-miljøet. Det er etablert et organisert samarbeid mellom aktørene for å styrke innovasjon, entreprenørskap og profilering av Ås-miljøet.

Måloppnåelse:

Felles strategidokument (samarbeidsplattform) er vedtatt av Akershus fylkeskommune og Follorådet. Skal følges opp av handlingsplaner i 2015.


Resultatindikator:

500 etablerere har gjennomført veiledning, kurs. 30 av prosjektene er etableringer med potensiale for vekst og internasjonalt marked. Akershus har landets høyeste etablererfrekvens

Måloppnåelse:

1 661 etablerere har gjennomført veiledning og kurs. 58 av prosjektene er etableringer med potensial for vekst. 28 av disse har potensial for internasjonalt marked. Akershus har landets nest høyeste etablererfrekvens (etter Oslo).

 

Resultatindikator:

Gjennomført høring av planforslag til regional plan for masseforvaltning med god involvering og forankring hos alle relevante aktører.

Måloppnåelse:

Avvik. Utredningene er ca. 1 år forsinket pga. bemanningsproblemer, som nå er løst


Resultatindikator:

Vedtatt planprogram og igangsatt planprosess for regional plan for klima- og energi med bred deltagelse fra kommunene.

Måloppnåelse:

Avvik. Planprogrammet er noe forsinket, og vil komme til politisk behandling i mai 2015.


Resultatindikator:

Akershus har beholdt sin posisjon som en ledende europeisk region for tidlig innfasing av elektro-mobilitet og hydrogen.

Måloppnåelse:

Deltakelse i flere internasjonale fora i løpet av 2014.


Resultatindikator:

Utbygging av normal- og hurtigladepunkter ligger i forkant av behovet til fylkets elbil-brukere (antall kjøretøy i forhold til antall ladestasjoner).

Måloppnåelse:

Akershus hadde i 2014 den laveste veksten av norske fylker, men ligger fortsatt som nr. 2 i antall ladepunkter (etter Oslo), og for hurtigladepunkt ligger Akershus som nr. 1.


Resultatindikator:

Akershus fylkeskommunes hydrogenstrategi er igangsatt og første året er evaluert. Hydrogenstasjonene er sikret langsiktig drift

Måloppnåelse:

Hydrogenstrategi med tiltaksprogram vedtatt og i gjennomføringsfase. Det arbeides med statlig finansiering gjennom Enova. Dagens hydrogenstasjoner er sikret statlig driftstøtte i 2015 og 2016.


Resultatindikator:

Hydrogenbussprosjektet er evaluert etter første regulære driftsår, og arbeid igangsatt for videreføring til permanent bussdrift med hydrogen

Måloppnåelse:

Fylkeskommunen har igangsatt dialog og vurderer tiltak for å øke regulariteten av stasjon og busser.


Resultatindikator:

Alle vedtatte, fylkeskommunale tiltak for lavere klimautslipp og mer effektiv energibruk er igangsatt og Akershus fylkeskommunes samlede klimautslipp og el-bruk pr. areal er redusert.

Måloppnåelse:

Både energibruk og bruk av fyringsolje er gått ned i 2014. To el-biler og en hydrogenbil er innkjøpt og tatt i bruk.


Resultatindikator:

Akershus fylkeskommune har bidratt til kommunale vedtak som vil føre til minst 25 prosent reduksjon av energibruken for minst 250 000 kvadratmeter av den kommunale bygningsmassen i fylket.

Måloppnåelse:

Avvik. Åtte kommuner er i gang med energispareprosjekt, hvorav seks med fylkeskommunal støtte. Vedtak på ca. 200 000 kvm kommunal bygningsmasse. Gjennomsnittlig innsparing ligger noe over 1/3 av dagens energibruk.


Resultatindikator:

Akershus fylkeskommune har bidratt til at det er etablert kommunalt enøktilbud for minst 1/4 av fylkets innbyggere.

Måloppnåelse:

En rekke kommuner benytter nå energispareportalen som utløser fylkeskommunal støtte.


Lukk artikkel
Fra feiringen av grunnlovsjubileet i september.
Fra feiringen av grunnlovsjubileet i september. Foto: Hilde Wexels Riser, Akershus fylkeskommune

Hvem vi er


Les mer

Status på likestilling

Nøkkeltall ansatte

Ved slutten av 2014 hadde Akershus fylkeskommune 4 744 ansatte og totalt nesten 4 300 årsverk. Antall ansatte økte totalt med 73 personer og 87,9 årsverk siden året før. Den største økningen er i skolesektoren med 61 personer og 73,4 årsverk. Grunnen til at antall årsverk øker mer enn antall ansatte er at flere personer har fått høyere stillingsbrøk. Andelen kvinner i 2014 var 61,7 prosent, mens den i 2013 var på 61,4 prosent.

Ansatte pr. 31.12.2014 1)

Virksomheter Antall personer Antall årsverk Antall kvinner Antall menn
Fylkesadministrasjonen 348 333,4 223 125
Fylkesrevisjonen 5 5,0 3 2
Fylkeskommunale skoler 3 969 3 564,4 2 347 1 622
   - hvorav pedagogisk personale 3 157 2 857,9 1 765 1 392
   - hvorav ikke-pedagogisk personale 812 706,5 582 230
Veiledningssentra 2) 96 92,7 77 19
Tannhelsetjenesten 288 255,5 251 37
kultur.akershus 38 35,6 27 11
Totalt 4 744 4 286,7 2 928 1 816

1) Årsverk er lik antall personer omregnet til hele stillinger. Tabellen viser antall årsverk inkl. både fast ansatte og vikariater/engasjementer. Lærlinger er ikke inkludert. Differansen mellom antall årsverk og antall personer har sammenheng med at ikke alle ansatte har full stilling. Hovedårsaken til deltidsarbeid er familiehensyn, overgang til delvis AFP, delvis uførepensjon m.m. Deltidsstillinger i videregående skole kommer også av at enkelte lærere underviser i fag med lavt timeantall.

2) Veiledningssentra omfatter bl.a. tidligere pedagogisk psykologisk tjeneste/oppfølgingstjeneste (PPT/OT).

Lederstillinger

Det er flere menn enn kvinner i toppledersjiktet, og flere kvinner enn menn i mellomledersjiktet. Begge ledersjiktene er innenfor 40/60-fordeling mellom kjønnene. I toppledersjiktet har kvinneandelen gått noe ned siste år fra 45,2 til 44,6 prosent, mens i mellomledersjiktet er kvinneandelen den samme.

Lederstillinger - fordeling kvinner og menn

Ledere Kvinner Menn Totalt Prosent kvinner Prosent menn
Virksomhetsledere, rektorer og ledere i fylkesadministrasjonen 29 36 65 44,6 % 55,4 %
Overtannleger, assisterende rektorer og avdelingsledere i skolen 137 96 233 58,8 % 41,2 %

Gjennomsnittslønn og likelønn

Kvinners andel av menns gjennomsnittslønn totalt i fylkeskommunen er bedret med 0,3 prosentpoeng fra 2013. Siden 2007 er dette bedret fra 93,7 til 96,1 prosent. Det er et langsiktig arbeid å oppnå full likelønn. Noe av forskjellen kan forklares med at blant de høyest lønte topplederne er det overvekt av menn. Gjennom stillingskartlegging vil fylkeskommunen forsøke å finne fornuftige målekriterier for å kunne sammenligne grupper i tråd med intensjonen i Likestillingslovens §§ 12 og 21 og øvrig diskrimineringslovgiving.

Gjennomsnittslønn

Gjennomsnittslønn 2014 2013 2012
Gjennomsnittslønn menn 522 637 503 048 496 435
Gjennomsnittslønn kvinner 502 395 481 873 473 503
Kvinners gjennomsnittslønn i prosent av menns gjennomsnittslønn 96,1 95,8 95,4

Kjønnsfordeling i ulike lønnskategorier

Sum 2 928 1 816 4 744 100,0 100,0 100,0
Lønnskategori (kr) Antall kvinner Antall menn Antall totalt Prosent av alle kvinner Prosent av alle menn Prosent av alle
< 299 999 15 8 23 0,5 0,4 0,5
300 000 - 399 999 512 180 692 17,5 9,9 14,6
400 000 - 499 999 905 562 1 467 30,9 30,9 30,9
500 000 - 599 999 1 181 815 1 996 40,3 44,9 42,1
600 000 - 699 999 254 176 430 8,7 9,7 9,1
700 000 > 61 75 136 2,1 4,1 2,9

Deltidsarbeid

Den gjennomsnittlige tilsettingsprosenten for alle ansatte øker sakte, men sikkert og er nå på 90,4 prosent. Det er også en tilnærming i kjønnsbalansen på deltid. De aller fleste deltidsstillinger har bakgrunn i rettighetsbaserte muligheter til redusert stilling (delvis permisjon, omsorg, delvis AFP eller delvis ufør), og dette generer også mindre deltidsstillinger og vikariater som må dekkes opp. Noe skyldes også små fag og muligheten til å følge skoleårets ferie for ansatte utenfor undervisningsstillinger.

Deltidsansatte Antall ansatte totalt Gj.snittlig stillings-prosent alle ansatte Antall ansatte på deltid Andel deltid av antall ansatte totalt Gj.snittlig stillings-prosent blant deltidsansatte
Alle 4 744 90,4 1 341 28,3 % 65,9
Kvinner 2 928 89,6 962 32,9 % 68,2
Menn 1 816 91,7 379 20,9 % 60,0

Lukk artikkel
Fra markeringen av fredningen av Eidsvollbygningen 1. september. 112 gjester var tilstede på markeringen, samme antall som deltok på Riksforsamlingen 1814.
Fra markeringen av fredningen av Eidsvollbygningen 1. september. 112 gjester var tilstede på markeringen, samme antall som deltok på Riksforsamlingen 1814. Foto: Hilde Wexels Riser, Akershus fylkeskommune

Slik er fylkeskommunen organisert


Les mer

I tillegg til det politiske nivået, består Akershus fylkeskommune av en fylkesadministrasjon og 45 virksomheter. Fylkesrådmannen er den øverste administrative lederen i fylkeskommunen. Fylkesadministrasjonen består av flere avdelinger.

Fylkeskommunen omfatter totalt 45 virksomheter og foretak, herunder de videregående skolene, tannhelsetjenesten og AFK eiendom FKF.

Les mer om organisering og organisasjonskart.


Lukk artikkel
Fra markering av fredningen av Eidsvollsbygningen 1. september. Ansatte i Akershus fylkeskommune og fylkesvaraordfører Lars Salvesen (nr. 2 fra høyre).
Fra markering av fredningen av Eidsvollsbygningen 1. september. Ansatte i Akershus fylkeskommune og fylkesvaraordfører Lars Salvesen (nr. 2 fra høyre). Foto: Hilde Wexels Riser, Akershus fylkeskommune

God ledelse gir bra styring


Les mer

Helhetlig styring med god intern kontroll

Fylkeskommunen har effektive rutiner for styring. De viktigste styringssignalene gis i økonomiplanen. Fylkesrådmannen sender årlig ut tildelingsbrev til skoler, veiledningssentra og tannhelsetjenesten som inneholder en konkretisering av målene i økonomiplanen samt fylkesrådmannens krav til disse. Det inngås dessuten leveranseavtaler med Statens vegvesen Region øst og med Ruter.

Avdeling for videregående opplæring har i 2014 fått på plass tre regiondirektører, som legger til rette for mer effektiv oppfølging av skolene. Regiondirektørene gjennomfører lederdialog med alle skolene i sin region en gang pr. år. Grunnlaget for dialogen hentes ut av ulike undersøkelser, rapporter og evalueringer som allerede finnes. De fleste skolene har i løpet av 2014 fått på plass en administrativ leder som bidrar til å styrke og koordinere den administrative kompetansen på skolene.

Akershus og Østfold fylkesrevisjon gjennomførte en undersøkelse om etikk i 2013. Denne har vært fulgt opp gjennom 2014, bl.a. har etikk vært tema på flere samlinger for avdelinger og virksomheter. Økt bevissthet blant medarbeiderne og bedre evne til å reflektere over etiske dilemmaer i det daglige er et langsiktig mål. Fylkeskommunens etiske retningslinjer skal revideres i 2015 gjennom en bred prosess i hele organisasjonen. Våre retningslinjer inneholder også rutiner for varsling. Ingen varsler ble mottatt i 2014.

Som et ledd i kontinuerlig forbedring har fylkesrådmannen igangsatt flere prosjekter som har som målsetting å komme fram til en smartere måte å jobbe sammen på. Formålet er å videreutvikle effektiv styring. Tilskuddsforvaltningsprosjektet har i 2014 gitt oss en bedre oversikt over våre tilskuddsordninger. Standardisering av maler for utlysning, informasjon, søkeprosess og rapportering gjør det enklere for brukerne å finne fram.

Akershus fylkeskommunes system for intern kontroll er basert på COSOs rammeverk som er utformet for å gi rimelig sikkerhet for måloppnåelsen innenfor målrettet og kostnadseffektiv drift, pålitelig ekstern rapportering og overholdelse av lover og regler.

Rammeverket består av fem komponenter:

Kontrollmiljøet gir et arbeidsmiljø der medarbeidere kan utføre sine arbeidsoppgaver og sitt kontrollansvar basert på Akershus fylkeskommunes verdier profesjonalitet, respekt og åpenhet. For å styrke kontrollmiljøet er det blant annet gjennomført kurs.

Risikovurdering er et hjelpemiddel for å identifisere og prioritere den risiko virksomheten står overfor. Det er i 2014 utarbeidet veiledning for å gjennomføre risikovurdering, og det er tilrettelagt for bruk av vurderingsverktøy. Det er også i 2014 gjennomført kurs i verktøyet for ledere.

Kontrollaktiviteter settes i verk for å redusere uakseptabel risiko. I 2014 ble kontrollaktivitetene satt i system på økonomi-, lønn og regnskapsområdet, og vi har oppnådd akseptabel intern kontroll på dette området. Fylkesrevisjonens undersøkelse bekreftet at fylkeskommunen har en god intern kontroll på økonomiområdet. Det er gjennomført risikoreduserende tiltak for fylkeskommunens prioriterte risikoområder som f.eks. anskaffelser, eierskap, tydeliggjøring av grenseflater i organisasjonen.

Informasjon og kommunikasjon som et ledd i intern kontroll ble videreutviklet bl.a. gjennom etablering av samhandlingsarenaer systematisk bruk av intranett og innføring av oppslagsverket Sticos.

Ledelsens oppfølging er videreutviklet gjennom lederopplæring, endringsledelse og medarbeiderskap.

Eierstyring i fylkeskommunen

I 2014 er det satt inn økte ressurser for å systematisere og forbedre eierstyringen i de 25 selskapene hvor fylkeskommunen har eierinteresser. Grunnlag for eierstrategier for alle selskap, foretak, etc. er utarbeidet. Målsettingen med dette er å oppnå en strukturert og helhetlig oppfølging av eierinteresser i tråd med fylkestingets vedtak. Fylkesutvalget har i 2014 gitt enda mer konkrete føringer, og vi har etablert et eierforum for opplæring og overføring av kunnskap. Akershus fylkeskommune har eierinteresser i følgende selskap, foretak, m.fl.:

Aksjeselskap

 • Akershus Energi AS
 • Akershus Teknologifond AS
 • Arba Inkludering AS
 • Fjellinjen AS
 • Follo Futura AS
 • Galleri Akershus AS
 • Kjeller Innovasjon AS
 • Nesoddparken AS
 • Norasondegruppen AS
 • OrbitArena AS
 • Oslotech AS
 • Ruter AS
 • Vaterland Bussterminal AS
 • Vegfinans AS
 • Viken Filmsenter AS

Interkommunale selskap

 • Vigo IKS

Fylkeskommunale foretak

 • AFK Eiendom FKF
 • Akershus KollektivTerminaler FKF

Samarbeid etter kommunelovens § 27

 • Akershus og Østfold fylkesrevisjon
 • Akershus og Østfold kontrollutvalgssekretariat
 • Tunet IS

I tillegg deltar fylkeskommunen i

 • Stiftelsen Akershusmuseet
 • Stiftelsen Akershus Teater
 • Akershus interkommunale pensjonskasse
 • Innovasjon Norge

Ledelse og medarbeiderskap

Ledelsesutviklingsprogrammet for alle ledere i fylkeskommunen ble videreført i 2014. Programmet gjennomføres med to samlinger hver på to dager. Målet er å utvikle en felles ledelseskultur med best mulig, effektiv og god ledelse. I 2014 ble det gjennomført syv lederutviklingsprogrammer for totalt 144 ledere i fylkesadministrasjonen, ledere i tannhelsetjenesten, og virksomhetsledere og assisterende virksomhetsledere i avdeling for videregående opplæring. I tillegg ble det avholdt en to dagers oppfølgingssamling for 30 ledere i tannhelsetjenesten.

Det ble i desember 2014 inngått en ny avtale om inkluderende arbeidsliv (IA-avtale) for perioden 2014-2018. Et av satsingsområdene i den nye IA-avtalen, er at det skal opprettes minst en arbeidspraksisplass i hver virksomhet, spesielt rettet mot unge med nedsatt funksjonsevne. Det er opprettet mange arbeidstreningsplasser i fylkeskommunen.

Prosjektet «Sammen for nærvær» er igangsatt i virksomheter med høyere sykefravær enn 6 prosent. Prosjektet startet opp i oktober 2014 med 9 fylkeskommunale virksomheter som deltakere. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom virksomhetene, HR-seksjonen i AFK, bedriftshelsetjenesten og NAV arbeidslivssenter. Målet for prosjektet er å redusere sykefraværet med 10 prosent i aktuelle virksomheter, og overføre erfaringer fra prosjektet til alle virksomhetene i Akershus fylkeskommune.

I 2014 har det blant annet blitt gjennomført kurs om pensjon og seniorpolitikk, AKAN arbeid, arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og styringsrett, oppfølgingsrutiner for sykefravær og samtalemetodikk. Obligatoriske HMS kurs gjennomføres årlig.

Bedre rekrutteringsprosesser skal fremme mangfold

Opplæring og kurs i rekrutteringsprosessen ble avholdt flere ganger i 2014. Det er innført strukturert intervju og testing for å sikre størst mulig grad av objektiv vurdering og forhindre diskriminering på bakgrunn av kjønn, etnisitet, seksuell orientering, redusert funksjonsevne mv. En ny rekrutteringsveileder skal være ferdig første halvår 2015. Arbeidet med stillingskartlegging starter opp høsten 2015.

En målsetning for rekrutteringsarbeidet i fylkeskommunen er å fremme mangfold og følgende ordlyd er med i alle stillingsannonser: «Akershus fylkeskommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uavhengig av alder, kjønn, seksuell legning, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det».

Vi har tidligere prøvd ut en intervjuordning blant noen av fylkeskommunens virksomheter der minst en kvalifisert søker med ikke-vestlig opprinnelse har vært innkalt til intervju på ledige stillinger. Denne ordningen innføres fast våren 2015. For søkere med redusert funksjonsevne vurderes muligheter knyttet til fast tilsetting, i tillegg til arbeidspraksisplasser. Videre er det vedtatt at fylkeskommunen skal tilby norskopplæring til medarbeidere som har behov for dette. Plan for gjennomføring utarbeides første halvår 2015.

Tiltak for bedre intern kontroll

Informasjonssikkerhet og anskaffelser

Det er utviklet nye, felles retningslinjer for informasjonssikkerhet i Akershus fylkeskommune i 2014, og det gjennomføres kurs for å sikre etterlevelse av regelverket.

Det er etablert nettverk for innkjøpskontaktpersoner i 2014 og det er gjennomført kurs om anskaffelsesregelverket. Informasjon om innkjøpsrutinen og rammeavtaler oppdateres løpende på AFKs intranett. Det er i 2014 også igangsatt arbeid med etablering av egne nettverk for innkjøpere internt i fylkeskommunen. Nettverkene skal bidra til kompetanseheving og bedre internkommunikasjon. I løpet av 2015 skal fylkeskommunen ha gjennomført to runder med kursing av henholdsvis innkjøpere på skolene (primo februar) og i øvrige virksomheter/avdelinger (oktober).

Gjennom vårt medlemskap i Initiativ for etisk handel, har vi forpliktet oss til å fremme ansvarlig handel og rettferdig konkurranse mellom leverandører der samfunnsansvar er en viktig komponent.

Universell utforming

Krav til universell utforming er innarbeidet som en del av planprosessen i alle nye bygge- og investeringsprosjekter, som f.eks. Jessheim videregående skole og Kolsåsbanen. Også ved gjennomføring av mindre nyetableringer og oppgradering av eksisterende infrastruktur som f.eks. holdeplasser og terminaler er krav til universell utforming en naturlig del av planprosessen. Universell utforming sikres gjennom f.eks. design av AFKs hjemmeside og søknadsskjema for TT-tjenesten. Innenfor friluftsliv er det flere tilskuddsordninger hvor det bevilges midler til tilretteleggingstiltak og aktiviteter rettet mot personer med nedsatt funksjonsevne.

Informasjon og kommunikasjon

Fylkeskommunens tjenester og arbeidsområder har stor medieinteresse. I 2014 var det om lag 5700 medieoppslag der fylkeskommunen, fylkestinget og virksomheter ble nevnt, det meste i lokalmediene i Akershus. Nesten halvparten av oppslagene var om de videregående skolene. I en spørreundersøkelse om journalisters tilfredshet og oppfatning om private og offentlige virksomheter gir journalistene i gjennomsnitt 7 på en skala fra 1 til 10 på spørsmål om samlet tilfredshet med kontakten med Akershus fylkeskommune. 10 rektorer deltok på kurs i mediehåndtering høsten 2014.

I løpet av 2014 fikk alle de videregående skolene i Akershus nytt design på sine nettsider. Skolenes webredaktører gjorde mesteparten av jobben med å legge over gammelt innhold i nytt design. Det ble også gjennomført kurs og fagdag for å heve kompetansen blant redaktørene på skolene. Evaluering av designprosjektet viste at skolene er fornøyde med de nye nettsidene og at det var en godt gjennomført prosess. I 2015 har vi som mål å evaluere de nye nettsidene blant de viktigste målgruppene, som er elever og foresatte.

Fylkeskommunen satser på bruk av IKT for å forbedre tilgjengelighet, effektivitet og kvalitet i tjenester til kunder, publikum og i egen oppgavehåndtering. En ny IKT-strategi ble vedtatt i november 2014. Arbeid med varslings- og beredskapsløsning for de videregående skolene ble startet i 2014. Fylkeskommunen har startet innføringsprosjekt for mottak av nytt skoleadministrativt system (Visma flyt skole) høsten 2016.


Lukk artikkel
Grunnlovsfeiring 11. mai; konsert med TRE, med slagverkinstrumenter laget av trær felt ved Eidsvollbygningen. Her perkusjonisten Markus Hernes på konserten med blant andre Lars Vaular.
Grunnlovsfeiring 11. mai; konsert med TRE, med slagverkinstrumenter laget av trær felt ved Eidsvollbygningen. Her perkusjonisten Markus Hernes på konserten med blant andre Lars Vaular. Foto: Remi Antonsen, Mediefabrikken

Kart over virksomheter og fylkesveier


Les mer

Kart over våre virksomheter og fylkesveier finnes i vår kartløsning.


Lukk artikkel