1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Valglister i Akershus

Det skal velges 17 representanter (inkludert ett utjevningsmandat) fra Akershus til Stortinget i 2017. Registrerte politiske partier og andre grupper kan stille liste ved valget. Partiet/gruppen utarbeider forslag til valgliste, som deretter skal godkjennes av fylkesvalgstyret.

Fristen for innlevering av listeforslag var kl. 12:00 fredag 31. mars 2017.

Her kan du se hvilke partier som hadde levert inn valglister innen fristen.

Innleverte listeforslag er lagt ut til gjennomsyn i resepsjonen i Akershus fylkeskommune, Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo.

Fylkesvalgstyrets arbeid med listeforslagene

Fylkesvalgstyret skal undersøke om listeforslagene oppfyller kravene i valgloven. Eventuelle mangler vil bli forsøkt rettet gjennom forhandlinger med de tillitsvalgte for listeforslagene. Alle kandidatene vil få informasjon om at de er satt opp på et listeforslag, og om reglene for å kunne søke fritak.

Fylkesvalgstyret skal behandle sak om godkjenning av valglister i sitt møte 15. mai 2017. Listene vil deretter bli lagt ut på denne siden.

Krav til valglister:

Tid og sted for innlevering

Listeforslaget anses for innlevert når det er kommet inn til fylkeskommunen. Det er ikke tilstrekkelig med poststempling innen fristen.

Forslaget skal leveres på papir, enten pr brev til Akershus fylkeskommune, Postboks 1200, Sentrum, 0107 Oslo eller ved personlig fremmøte i fylkeskommunens resepsjon i Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo.

Overskrift

Listeforslaget må ha en overskrift som angir hvilket parti eller hvilken gruppe som har fremmet forslaget, og at det gjelder stortingsvalget for Akershus i 2017.

Hvis listeforslaget er fremmet av et registrert politisk parti, skal overskriften være enslydende med partiets registrerte navn.

Kandidater

Ved stortingsvalget i Akershus skal listeforslaget være utfylt i rekkefølge med minimum 17 og maksimum 23 kandidater.

Kandidatene må ha stemmerett ved valget. Kandidatene må:

  • være norske statsborgere født i 1999 eller tidligere
  • være, eller noen gang ha vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.

På listeforslaget skal kandidatene være oppført med fornavn, etternavn og fødselsår. Opplysning om kandidatenes stilling og/eller bosted kan påføres.

Underskrifter

1. Større partier

Listeforslag fra partier som fikk en oppslutning på minst 500 stemmer i ett fylke eller minst 5.000 stemmer i hele landet ved stortingsvalget i 2013, og fra partier som er blitt registrert i Partiregisteret etter stortingsvalget i 2013, skal være underskrevet av to styremedlemmer i partiets fylkeslag i Akershus. Det må oppgis hvem som er tillitsvalgt og hvem som er varatillitsvalgt for listeforslaget. Underskriverne må ha stemmerett i fylket.

2. Mindre partier og grupper

Listeforslag fra øvrige forslagsstillere skal være underskrevet av minst 500 personer med stemmerett ved stortingsvalget i Akershus.

Listeforslag må inneholde navn på en tillitsvalgt og en varatillitsvalgt blant dem som har skrevet under på listeforslaget.

Vedlegg til listeforslag

Listeforslaget skal ha følgende vedlegg:

  • oversikt over kandidatenes fødselsdato
  • oversikt over fødselsdato, bostedsadresse og kontaktinformasjon til de tillitsvalgte for listeforslaget

Mal for listeforslag

Mal 1 for større partier - listeforslag med 2 underskrifter

Mal 2 for mindre partier - listeforslag med 500 underskrifter

Mer informasjon

Mer informasjon om stortingsvalget finner du på valgdirektoratets valgsider www.valg.no

 

Kontakt

Trude Remme
RådgiverMarianne Straume
Rådgiver