1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til sekundærmeny
 4. Hopp til hurtigsøk

Hovedutvalg

Fylkestinget har utnevnt fire hovedutvalg. Utvalgene har avgjørelsesmyndighet i noen saker og gir råd til fylkestinget i andre saker. Hvert hovedutvalg har 13 medlemmer som velges av fylkestinget. Utvalgene møtes ca. 8 ganger per år.

De fire hovedutvalgene har ansvar for ett eller flere av fylkeskommunens ansvarsområder. I noen saker har  hovedutvalgene avgjørelsesmyndighet delegert fra fylkestinget. I andre saker har hovedutvalgene innstillingsmyndighet til fylkestinget, med unntak av saker som berører ansvarsområder for flere hovedutvalg, og/eller har store økonomiske konsekvenser. 

 • Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse

  Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse forvalter fylkeskommunens regionale utviklingsrolle gjennom samarbeid med eksterne aktører innen folkehelse, kultur og gjennom nærmiljøpolitikk i regional sammenheng.

  Samarbeidet på området retter seg mot aktører innen produksjon og formidling av kultur, museumsvirksomhet, kulturvern, nærmiljøpolitikk i regional sammenheng, ungdoms-, idretts- og friluftsorganisasjoner, friluftsliv, forebyggende helsearbeid, levekår og tannhelse.

  Oppfølging av fylkesplanens handlingsprogram for folkehelse og levekår, samt internasjonalt samarbeid innenfor hovedutvalgets saksområde (bl.a. EU-programmer) inngår i hovedutvalgets ansvarsområde.

  Se også:

   

  Medlemmer 2015-2019

   

  • Vibeke Limi (Frp) – leder
  • Sebastian Næss Langaas (H) - nestleder
  • Kirsti Birkeland (H)
  • Gunnar Helge Wiik (H)
  • Synnøve Kongsrud (H)
  • Lone Kjølsrud (FrP)
  • Camilla Hille (V)
  • Ole Asbjørn Ness (Sp)
  • Amund Kjernli (Ap)
  • Kari Aalerud (Ap)
  • Jørn Fraurud (Ap)
  • Anette Mjåvatn (Ap)
  • Nikki Schei (MDG)

  [-]

 • Hovedutvalg for plan, næring og miljø

  Hovedutvalg for plan, næring og miljø har ansvar for oppgaver knyttet til prosesser rundt den regionale utviklingsrollen innenfor næring, nyskaping og miljøpolitikk.

  Dette innebærer bl.a. samarbeid med eksterne aktører og regionalt innovasjonsprogram for næring og nyskaping og regional klimaplan.

  Hovedutvalget har også ansvar for reiseliv, deltakelse i nasjonale programmer for næring og nyskaping (VRI, RFF osv.), samarbeid med Oslo kommune omkring næringsutviklingen i regionen og oppfølging av regional planstrategi innenfor feltene næring, nyskaping og miljøpolitikk.

  Klimapolitikk og bærekraftig bruk av naturressurser, miljø og internasjonalt samarbeid innenfor næring, nyskaping og miljø (bl.a. EU-programmer) inngår i hovedutvalgets ansvarsområde.

  Hovedutvalget har i tillegg en saksforberedende rolle overfor fylkesutvalget i regionale planprosesser.

  Se også:

   

  Medlemmer 2015-2019

   

  • Eirik Bøe (V) - leder
  • Gunnar Melgaard (H) - nestleder
  • Jon Schøning Lie (H)
  • Tone Yrvum (H)
  • Inger Marit Øymo (H)
  • Catrine Jensen (H)
  • Helge Fossum (FrP)
  • Finn Tellsgård (KrF)
  • Torunn Skottevik (Ap)
  • Tone Merete Hansen (Ap)
  • Fatima Haugstveit (Ap)
  • Øyvind Solum (MDG)
  • Gjermund Skaar (SV)

  [-]

 • Hovedutvalg for samferdsel

  Hovedutvalg for samferdsel har ansvar for saker innenfor generell samferdselspolitikk, fylkesveier, transportsystemer og kollektivtrafikk.

  Hovedoppgavene for utvalget er oppfølging av Nasjonal transportplan, Oslopakkene, handlingsprogram for areal- og transportplanlegging, skoleskyss, transportløyver og TT-tjenesten.

  Internasjonalt samarbeid innenfor samferdsel (bl.a. EU-programmer) inngår også i hovedutvalgets ansvarsområde. 

  Se også:

   

  Medlemmer 2015-2019

   

  • Solveig Schytz (V) - leder
  • Morten Vollset (Sp) - nestleder
  • Kjetil Nordengen (H)
  • Trine-Lise Østlund Blime (H)
  • Kirsti Kierulf (H)
  • Finn Terje Tønnessen (FrP)
  • Knut Tønnes Steenersen (FrP)
  • Njål Vikdal (V)
  • Tonje Brenna (Ap)
  • Jan Sandal (Ap)
  • Johannes Dalen Giske (Ap)
  • Vilde Lofthus Rooth (Ap)
  • Kristin Antun (MDG)

  [-]

 • Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

  Hovedutvalg for utdanning og kompetanse arbeider med saker som gjelder forvaltning av videregående utdanning, fagopplæring, forskning, kompetanseutvikling og kunnskapsoverføring til næringslivet.

  Se også:

   

  Medlemmer 2015-2019

  • Arne-Rune Gjelsvik (Frp) - leder, e-post
  • Lise Hagen Rebbestad (H) - nestleder, e-post
  • Øyvind Rideng (H), e-post
  • Amit Ighani (H), e-post
  • Ida Ohme Pedersen (FrP), e-post
  • Tord Hustveit (V), e-post
  • Astrid-Therese Theisen (KrF), e-post
  • Eline Stokstad Oserud (Sp), e-post
  • Ina Libak (Ap), e-post
  • Helge Gundersen (Ap), e-post
  • Jens Petter Hagen (Ap), e-post
  • Elin L'estrange (Ap), e-post
  • Kristin Antun (MDG), e-post

  [-]