1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til sekundærmeny
 4. Hopp til hurtigsøk
 • Administrasjonsutvalget

  Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg som behandler saker som gjelder forholdet mellom fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

  Administrasjonsutvalget er fylkeskommunens hovedutvalg innenfor bl.a. saksområdene personal og likestilling, lønn, data og organisasjonssaker.

  Saker og protokoller fra administrasjonsutvalgets møter

  Medlemmer 2015 - 2019

  • Anette Solli (H) - Leder
  • Arne-Rune Gjelsvik (Frp)
  • Solveig Schytz (V)
  • Morten Vollset (Sp)
  • Lars Salvesen (KrF)
  • Tonje Brenna (Ap)
  • Øyvind Solum (MDG)
  • Gjermund Skaar (SV)
  • Thorbjørn Alvim - Utdanningsforbundet
  • Ine-Lill Gabrielsen - Utdanningsforbundet
  • Bente Gårdeng - Fagforbundet
  • Jonill Engesæter- Delta
  • Morten Trudeng- Akademikerne

   

  [-]

 • Eldrerådet

  Eldrerådet er et rådgivende organ for fylkeskommunen. Alle kommuner og fylkeskommuner skal etter lov om eldreråd ha et eget eldreråd.

  Eldrerådet skal behandle alle saker fra fylkesrådmannen som berører eldre og eldres levekår. Rådet kan også selv ta opp saker som berører eldre i fylket. 

  Eldrerådet engasjerer seg i fylkeskommunale fagområder som tannhelse, samferdsel, kultur og folkehelse. Andre viktige tema og innsatsområder er levekår, universell utforming, tettstedsutvikling, regionale planer og strategier.

  Eldrerådet 2015 - 2019

  • Turid Jenssen, leder (fagforbundet)
  • Jan Bye Iversen, nestleder (Forsvarets seniorforbund)
  • Hilde Aanerud (Pensjonistforbundet)
  • Jon Schøning Lie, H
  • Kari Aalerud, Ap

  Politiske saker

  Saksframlegg og protokoller fra eldrerådets møter

  Aktuelle dokumenter

  Akershus eldreråds årsrapport 2016

  Akershus eldreråds handlingsprogram 2015 – 2019

  [-]

 • Fylkeselevrådet

  Fylkestinget vedtok å opprette et fylkeselevråd høsten 2012. Ifølge fylkeselevrådets vedtekter skal fylkeselevrådet ivareta elevers og lærlingers interesser gjennom å:

  • styrke elevers og lærlingers medvirkning i det regionalpolitiske nivået
  • sikre elever og lærlinger medbestemmelse og påvirkning i fylkeskommunale saker 
  • øke deres samfunnsengasjement

  Fylkeselevrådet skal ha seks plenumsmøter i året.

  Alle de videregående skolene i Akershus er representert med ett medlem, mens skoler med over 800 elever har en ekstra representant. I tillegg er det seks medlemmer som representerer lærlingene.
    
  Les om fylkeselevrådet 2016-2017

  Vedtekter

    Vedtektene til fylkeselevrådet (Vedtatt av fylkestinget 6. mai 2013, endret 15. juni 2015).

  Saker og referater

  Se saker og referater fra møtene i fylkeselevrådet

  Handlingsplan

  Handlingsplan Fylkeseleverådet 2016-18

  Kontakt

  Guri Gjerde, Rådgiver
  E-post: Guri.Gjerde@afk.no
  Telefon: 22 05 54 83

  Eller kontakt fylkeselevrådet: fylkeselevradet@afk.no

  Følg fylkeselevrådet på Facebook

  Relaterte tema

  [-]

 • Fylkesvalgstyret

  Fylkesvalgstyret har ansvar for tilretteleggingen for valg og for kontroll med valggjennomføringen i kommunene.

  Fylkesvalgstyret har ansvar for fylkestingsvalg og stortingsvalg etter valgloven, og godkjenner partiers og gruppers forslag til valglister (senest 1. juni i valgåret).

  Medlemmer 2015-2019

  Medlemmene av fylkesvalgstyret er likelydende med medlemmene i fylkesutvalget.

  Saksdokumenter og protokoller

  Sakskart og protokoller fra fylkesvalgstyrets møter

  [-]

 • Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Akershus (FTU)

  Trafikksikkerhetsutvalget er et arbeidsutvalg under hovedutvalg for samferdsel. Utvalgets ansvar og myndighet følger av vegtrafikklovens § 40a: "Fylkeskommunen har et ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket".

  Utvalgets viktigste oppgaver

  • Ansvarlig for utarbeidelse og oppfølging av fylkeskommunens handlingsplan for trafikksikkerhet.
  • Påse at det drives et målrettet trafikksikkerhetsarbeid gjennom fysiske tiltak, opplæring og holdningsskapende arbeid.
  • Arrangere trafikksikkerhetsseminar for kommunene annethvert år.
  • Uttale seg i saker av klar trafikksikkerhetsmessig betydning.

  I tillegg skal utvalget:

  • Motivere kommunene til å rullere sine kommunale trafikksikkerhetsplaner, samt å la lag og organisasjoner ta et ansvar for lokale trafikksikkerhetstiltak.
  • Fordele tilskuddsmidler som utvalget rår over.

  Saksdokumenter og protokoller

  Se saksdokumenter og protokoller fra utvalgets møter.

  Medlemmer 2015-2019

  Utvalget består av fem politiske representanter med personlige varamedlemmer som velges av hovedutvalg for samferdsel for den fylkeskommunale valgperioden. I tillegg kan samarbeidspartnere for trafikksikkerhetsarbeidet delta som konsultative medlemmer uten stemmerett, men med møte-, tale- og forslagsrett. FTU oppnevner selv konsultative medlemmer, her er både Statens vegvesen, trygg Trafikk og Politiet representert.

  Politisk valgte medlemmer

  Personlige varamedlemmer                           

  Ketil Nordengen (H) Trine-Lise Østlund Blime (H)
  Knut Tønnes Steenersen (FrP) Finn Terje Tønnesen (FrP)
  Njål Vikdal (V) Lars Salvesen (KrF)
  Vilde Lofthus Rooth (Ap) Johannes Dalen Giske (Ap)
  Kristin Antun (MDG) Nikki Schei (MDG)

  Konsultative medlemmer

  • Anne Grethe Bakkegaard, Utrykningspolitiet
  • Stein-Olaf Røberg, Utrykningspolitiet
  • Terje Tutturen, Politiet Follo
  • Stig Wettre-Johnsen, Politiet Asker og Bærum
  • Unni Knutli, Trygg Trafikk
  • Erik Andre Foss, Statens vegvesen
  • Marita Birkeland, Statens vegvesen
  • Kristin Tandberg, Statens vegvesen
  • Nina Hanssen, Akershus fylkeskommune                                                                
  • Marte Næss, Akershus fylkeskommune                                                                    
  • Inger Johanne Strand, Akershus fylkeskommune                                                 
  • Olav Tunold, Akershus fylkeskommune                                                                     

  Sekretær FTU

  Statens vegvesen er sekretariat for utvalget og har ansvar for forberedelse av sakene. Sekretariatet oversender sine saksfremlegg til fylkesrådmannen for eventuelle merknader og godkjenning før de fremmes for Trafikksikkerhetsutvalget.

  Sekretær:

  Kristin Tandberg, Statens vegvesen, rådgiver Statens vegvesen, vegavdeling Akershus, tlf 411 47 327, e-post: kristin.tandberg@vegvesen.no

  Kontaktpersoner Akershus fylkeskommune

  Nina M. Hansen, enhetsleder Transport nina.hanssen@afk.no

  Olav Tunold, rådgiver Transport, olav.tunold@afk.no

  Bjørg I. Barslund, utvalgssekretariatet bjorg.barslund@afk.no

  [-]

 • Klagenemnda

  Klagenemnda behandler alle klager på enkeltvedtak truffet i fylkeskommunen. Typiske saker er f.eks. inntak til videregående skole, skoleskyss og TT-transport.

  Saksliste og protokoll for klagenemnda publiseres ikke på nett, da mange av sakene vil være unntatt offentlighet. Les mer om innsyn i dokumenter her.

  Møtekalender for klagenemnda

  Medlemmer 2015-2019

  • Ida Ohme Pedersen (FrP) leder
  • Jon Schøning Lie (H)
  • Ingvild Tautra Vevatne (V)
  • Jan Sandal (Ap)
  • Rannveig K. Andresen (SV)

  [-]

 • Kontrollutvalget

  Kontrollutvalget er et lovpålagt utvalg som skal forestå det løpende tilsyn med den fylkeskommunale forvaltning på fylkestingets vegne.

  Som tilsynsorgan skal kontrollutvalget påse:

  • At årsregnskapene blir revidert på en betryggende måte
  • At virksomheten årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon ved at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak
  • At det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra fylkestingets vedtak og forutsetninger
  • At det føres kontroll med forvaltningen av fylkeskommunens interesse i selskaper med mer

  Kontrollutvalget er valgt av, og rapporterer til fylkestinget. Utvalget er ikke et klageorgan og behandler ikke klager på enkeltsaker. Kontrollutvalgets møter er åpne for publikum.

  Kontrollutvalget 2015 - 2019

   

  Faste medlemmer:

  • Terje Granerud (Ap), leder
  • Halstein Flesland (H), nestleder
  • Hulda Tronstad (V)
  • Ingunn Ulfsten (KrF)
  • Kjersti Marie Stensrud (SV)

  Varamedlemmer:

  • Heidi Finstad (Ap)
  • Steinar Ørum (H)
  • Øystein Smidt (V)
  • Liv Wegeland Sørbye (KrF)
  • Gabriel Kielland (MDG)

   

  Saker og protokoller

  Se saker og protokoller fra møtene i kontrollutvalget

  Rapporter

  Rapporter vedrørende forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og andre rapporter

  Kontrollutvalgsekretariat

  Ønsker du kontakt med sekretariatet, kontakt:

  Hans-Olaf Lunder, leder, tlf. 22 05 52 86, mobil 982 04 870.

  Sekretariatet jobber både for kontrollutvalgene i Østfold og Akershus fylkeskommuner.

  [-]

 • Koordineringsutvalget

  Koordineringsutvalget er et forum for informasjonsutveksling og dialog i forbindelse av saksbehandling og gjennomføring av møter i øvrige utvalgt. Utvalget treffer ikke realitetsvedtak.

  Koordineringsutvalget består av 8 medlemmer med varamedlemmer, som velges av fylkestinget. Utvalget ledes av fylkesordføreren.

  Koordineringsutvalget holder regelmessige møter etter innkalling fra leder. Fylkesrådmannen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, jf. kommuneloven §23 nr 3.

  Se også:

   

  Medlemmer 2015-2019

  • Anette Solli (H) - leder
  • Gunnar Melgaard (H)
  • Vibeke Limi (Frp)
  • Solveig Schytz (V)
  • Morten Vollset (Sp)
  • Lars Salvesen (Krf)
  • Tonje Brenna (Ap)
  • Torunn Skottevik (Ap)
  • Øyvind Solum (MDG)
  • Gjermund Skaar (SV)

   

  [-]

 • Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

  Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal blant annet gi råd, drøfte saker, informere og samordne, alt med tanke på å gi mennesker med funksjonsnedsettelse en bedre hverdag.

  Rådets oppgaver:

  • Være rådgivende ovenfor fylkeskommunen, statlige etater på fylkesnivå, kommuner og andre offentlige instanser og institusjoner
  • Drøfte saker av betydning for funksjonshemmede
  • Informere kommuner, fylkeskommunen, statlige etater, organisasjoner, allmennheten m.m.
  • Bidra til og ta initiativ til samarbeid og samordning mellom kommuner, fylkeskommunen og statlige etater i saker av interesse for mennesker med funksjonsnedsettelse

   

  Medlemmer 2015 - 2019

  • Finn Terje Tønnessen (Frp) leder
  • Eline Stokstad Oserud (Sp) nestleder
  • Torunn Skottevik (Ap)
  • Ann-Karin Pettersen (SAFO)
  • Svein Gulbrandsen (Fylkesmannen)
  • Berit Paulsrud (NAV)
  • Jan Petter Myrvold (FFO)
  • Solveig Langrud Sletten (FFO) 

  Les mer om rådets arbeid

  Politiske saksdokumenter og protokoller

  [-]

 • Yrkesopplæringsnemnda

  Yrkesopplæringsnemndas oppgaver er bl.a å formidle elever til lærebedrifter og føre tilsyn med fagopplæringen. Nemnda har utviklingsansvar og skal ta initiativ for å fremme fagopplæring i arbeidslivet.

  Sakspapirer og protokoller fra yrkesopplæringsnemndas møter

   Medlemmer 2015 - 2019

  • Siri Baastad (NHO), leder
  • Kari Hauge (LO), nestleder
  • Lise Hagen Rebbestad (H)
  • Jens-Petter Hagen (Ap)
  • Torbjørn Ness (LO)
  • Jonill Engesæther (YS)
  • Ann-Christin Holtet (Virke)
  • Arne-Rune Gjelsvik (KS)
  • Marit Fulland Danielsen (Utdanningsforbundet)
  • Hans-Markus Jensvold Kverneng (Elevorganisasjonen)

   

  [-]