1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til sekundærmeny
 4. Hopp til hurtigsøk

Selskap og foretak

Akershus fylkeskommune har eierinteresser i 23 selskaper, fordelt på aksjeselskap, interkommunale selskap, fylkeskommunale foretak og § 27 selskap/samarbeid. I tillegg har fylkeskommunen interesser og deltagelse i to stiftelser og pensjonskasse.

Under hvert selskap ligger det informasjon om selskapstype, selskapets formål iht. vedtekter, selskapsledelse og en link til selskapets egen hjemmeside.

For annen nøkkelinformasjon om selskapet vises det til eierskapsmelding og selskapets egen hjemmeside.

Når eierstrategi for det enkelte selskap er vedtatt vil denne også bli lagt ut.

Stiftelser har ingen eiere, de eier seg selv. De to stiftelsene AFK har interesser i er likevel tatt med i oversikten nedenfor.

Pensjonskassen har ingen eiere og er ikke tatt med i oversikten nedenfor, men informasjon ligger under eget punkt i venstremenyen.

 

Oversikt over AFKs eierinteresser og deltagelse i selskap, foretak med flere (AFKs eierandel i parentes)

 • AFK Eiendom FKF (100 %)

  AFK Eiendom FKF ble opprettet med virkning fra 1. januar 2011, og er fylkeskommunens eiendomsforetak. Foretaket eies 100 % av AFK, og er organisert iht. Kommunelovens kapittel 11.

  Foretaket har som hovedformål å stille hensiktsmessige lokaler til disposisjon for fylkeskommunens videregående skoler og for andre virksomheter i fylkeskommunens tjenesteproduksjon.

  Foretaket har den utøvende eierrollen for fylkeskommunens skoleeiendommer og andre formålsbygg, herunder ansvaret for å bygge, forvalte, vedlikeholde og drive bygg og tilhørende grunnarealer samt kjøp og salg av eiendom. Foretakets virksomhet skal innrettes på en måte som gir effektiv og rasjonell drift, og det skal sikre god ivaretakelse av eiendommenes realverdi samtidig som det skal bidra til å opprettholde en god arealutnyttelse.

  Eierstrategi 2016-2019 AFK eiendom FKF

  Selskapsledelse:

  Styreleder: Einar Holstad. Administrerende direktør: Kenneth Johnsen.

  Ytterligere informasjon om foretaket.

  [-]

 • Akershus Energi AS (100 %)

  Aksjeselskapet Akershus Energi AS ble stiftet i 1996, og eies 100 % av Akershus fylkeskommune. Selskapet er morselskap i Akershus Energi konsern.

  Selskapets formål er:

  • Å bidra til å redusere utslippene av klimagasser i regionen gjennom sin forretningsvirksomhet.
  • Utbygging og produksjon av vannkraft, bioenergi/fjernvarme og annen fornybar energi, og bidra til forskning og utvikling på disse områdene. Det er et viktig mål for selskapet at både produksjon og forbruk skjer på en måte som belaster miljøet minst mulig.
  • Omsetning av energi, herunder også gjennom finansielle kontraktstyper.
  • Rådgivning, konsulentvirksomhet og tjenesteyting som har tilknytning til de nevnte formål.

  Virksomheten kan også drives i samarbeid med eller ved deltakelse eller eierskap i andre foretak med tilsvarende eller lignende formål.

  Eierstrategi 2016-2019 Akershus Energi AS

  Selskapsledelse:

  Styreleder: Einar Schiefloe. Konsernsjef: Jørn Myhrer.

  Nettsiden til Akershus energi AS

  [-]

 • Akershus KollektivTerminaler FKF (100 %)

  Akershus KollektivTerminaler ble opprettet i 1999 som aksjeselskap, og ble omdannet til fylkeskommunalt foretak i 2002. Foretaket eies 100 % av Akershus fylkeskommune.

  Foretakets formål er å forvalte og sørge for en tilfredsstillende drift av fylkeskommunens bussterminaler og innfartsparkeringsplasser. Foretaket skal, når det er hensiktsmessig, bidra i planleggingen av nye kollektivterminaler.

  Eierstrategi 2016-2019 Akershus KollektivTerminaler FKF

  Foretaksledelse:

  Styreleder: Per Erik Syvertsen. Administrerende direktør: Jafar Altememy

  Foretakets nettside

  [-]

 • Akershus og Østfold fylkesrevisjon - § 27-samarbeid

  Revisjonssamarbeidet Akershus og Østfold fylkesrevisjon (AØF) ble opprettet i 2002, og er organisert etter kommunelovens § 27 om interfylkeskommunalt samarbeid. AØF er ikke et eget rettssubjekt, men er registrert i Enhetsregisteret som en interfylkeskommunal "bedrift" under Østfold fylkeskommune.

  Samarbeidets formål er på vegne av fylkestingene i Akershus og Østfold å sørge for å løse revisjonsoppgaver pålagt i kommuneloven, forskrift om revisjon og kontrollutvalg og andre bestemmelser.

  Samarbeidets ledelse:

  Styreleder: John Thune. Revisjonsdirektør: Ketil Roppestad.

  AØFs nettside

   

  [-]

 • Akershus og Østfold kontrollutvalgssekretariat - § 27-samarbeid

  Akershus og Østfold kontrollutvalgssekretariat (AØKS) ble opprettet i 2005, og er organisert etter kommunelovens § 27 om interfylkeskommunalt samarbeid. AØKS er ikke et eget rettssubjekt, men er registrert i Enhetsregisteret som en interfylkeskommunal "bedrift" under Østfold fylkeskommune.

  Samarbeidets formål er på vegne av kontrollutvalgene i Akershus og Østfold fylkeskommuner sørge for å løse sekretariatsoppgaver pålagt i kommuneloven, forskrift om kontrollutvalg og øvrige bestemmelser.

  Samarbeidets ledelse:

  Styreleder: Rolf Sigmund Klerud. Daglig leder: Hans-Olaf Lunder.

  Samarbeidets nettside

   

  [-]

 • Akershus Teknologifond AS (57,43 %)

  Akershus Teknologifond AS ble etablert i 2008 i samarbeid med Campus Kjeller AS (nå Kjeller Innovasjon AS) og Akershus fylkeskommune. Øvrige aksjonærer er i dag Kjeller Innovasjon AS og SIVA.

  Selskapets formål er å:

  • Investere i små og mellomstore bedrifter fortrinnsvis lokalisert i Akershus, med den hensikt å skape avkastning for eierne gjennom utvikling og salg av disse selskaper.
  • Investere i fond som investerer i små og mellomstore bedrifter lokalisert i Norge, og som har til hensikt å skape avkastning for eierne gjennom utvikling og salg av disse selskaper og/eller fondet.
  • Gi støtte til utvikling, verifisering og kvalitetssikring av kommersialiserbare forskningsresultater fra offentlig støttede forskningsmiljøer i Akershus.
  • Samt det som er forbundet med eller avledet av ovennevnte.

  Selskapsledelse:

  Styreleder: Ann-Kristin Hageløkken.  Daglig leder: Vidar Terje Sannerhaugen.

  Nettsiden til Akershus Teknologifond 

  [-]

 • Arba Inkludering AS (16,7 %)

  Tre arbeidsmarkedsbedrifter - DI gruppen AS, Mølla Kompetansesenter AS og Løxa Utvikling AS - ble i 2014 fusjonert til Arba Inkludering AS. Aksjeselskapet eies av Akershus fylkeskommune, Asker kommune og Bærum kommune.

  Selskapets formål er gjennom fabrikasjon og annen næringsvirksomhet å skape grunnlag for arbeidsmessig og personlig utvikling for yrkesmessig attføring.

  Selskapsledelse:

  Styreleder: Esben Svalastog. Administrerende direktør: Tage Gam.

  Selskapets nettside

   

  [-]

 • Fjellinjen AS (40 %)

  Fjellinjen AS ble etablert i 1986 for å fullfinansiere Festningstunnelen gjennom innkreving av bompenger. Selskapet eies av Oslo kommune med 60 % (A-aksjer) og Akershus fylkeskommune med 40 % (B-aksjer).

  Selskapets formål er på basis av delegasjon fra Samferdselsdepartementet å stå for delfinansiering av hovedvegutbyggingen i Oslo og Akershus, administrasjon av bompengeinnkreving samt forvaltning av bompengemidler.

  Selskapsledelse:

  Styreleder: Cato Hellesjø. Administrerende direktør: Anne-Karin Sogn.

  Selskapets nettside

   

  [-]

 • Follo Futura AS (13,89 %)

  Follo Futura AS ble etablert i 1974 under navnet Follo Industrier AS. Aksjeselskapet eies av Akershus fylkeskommune, kommuner og Rotary i Follo.

  Selskapets formål er gjennom næringsvirksomhet å være et aktivt attføringstilbud ved å føre arbeidstakere som av en eller annen grunn har problemer i sitt forhold til arbeidslivet tilbake til - eller inn i arbeid i det ordinære arbeidsliv.

  Selskapsledelse:

  Styreleder: Tore Skar. Administrerende direktør: Mette Veiby.

  Selskapets nettside

   

  [-]

 • Galleri Akershus AS (100 %)

  Galleri Akershus AS ble etablert i 1993, og eies 100 % av Akershus fylkeskommune. Aksjeselskapet eier fylkeskommunens administrasjonslokaler i Schweigaards gate i Oslo, og administreres av fylkeskommunen.

  Selskapets formål er å eie og drive Akershus fylkeskommunes administrasjonslokaler, herunder innleie og videreleie av lokaler, samt kommersiell utleie av eide lokaler som fylkeskommunen ikke har behov for selv.

  Eierstrategi 2016-2019 Galleri Akershus AS

  Selskapsledelse:

  Styreleder: Geir Atle Mjeldheim. Selskapet har ingen ansatte.

  Selskapet har ikke egen nettside.

   

  [-]

 • Høyere Yrkesfaglig Utdanning AS (8,33 %)

  Høyere Yrkesfaglig Utdanning AS ble stiftet 8. desember 2015 av de seks fylkeskommunene Akershus, Buskerud, Oppland, Telemark, Vestfold og Østfold.

  Selskapet skal være ansvarlig søker til NOKUT (nasjonalt utvalg for kvalitet i utdanningen) for et høyere yrkesfaglig utdanningstilbud som skal gi formell bachelor grad.

  Selskapsledelse:

  Styreleder: Per-Eivind Johansen. Daglig leder: Kari Nordskogen.

   

  [-]

 • Innovasjon Norge (2,58 %)

  Innovasjon Norge er organisert som et særlovselskap, og eies av staten og fylkeskommunene.

  Selskapets formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet.

  Selskapsledelse:

  Styreleder i hovedstyret: Per Otto Dyb. Administrerende direktør: Anita Krohn Traaseth. Styreleder i regionstyret Oslo, Akershus og Østfold: Kristin Misund.

  Selskapets nettside

   

  [-]

 • Kjeller Innovasjon AS (11,87 %)

  Kjeller Innovasjon AS ble etablert i 1995 under navnet Campus Kjeller AS, etter initiativ fra forskningsinstituttene på Kjeller, Skedsmo kommune og Akershus fylkeskommune. Aksjeselskapet skiftet navn til Kjeller Innovasjon AS i 2012.

  Selskapets formål er å fremme nærings-, FoU- og utdanningsaktiviteter med utgangspunkt i den kompetanse og de ressurser som ligger i Kjeller-miljøet. Selskapet kan delta i andre foretak kun når dette bidrar til å fremme selskapets formål.

  Selskapsledelse:

  Styreleder: Tore B. Gimse. Administrerende direktør: Mariann Ødegaard.

  Selskapets nettside

   

  [-]

 • Nesoddparken AS (12,05 %)

  Nesoddparken AS ble etablert i 2009, etter initiativ fra kunstnere på Nesodden, og eies av Akershus fylkeskommune, bedrifter og enkeltpersoner på Nesodden, samt alle leietakere. Bygningen eies av Nesodden kommune. Nesoddparken er et kunst- og kreativt ressurssenter og et arbeidssted for et vidt spekter av små aktører innenfor kreative kunst- og kulturnæringer, med nærmere 50 små virksomheter.

  Selskapets formål er å leie ut areal til næringsformål til små og mellomstore bedrifter og virksomheter innen kunst- og kulturnæringer, tilby tjenester og aktiviteter som bidrar til å utvikle denne type bedrifter og virksomheter, utføre aktiviteter som utvikler samarbeid og synergi mellom disse bedriftene. Lokalene kan ikke leies ut til andre formål enn hva som er angitt her og fremleie er ikke tillatt. Selskapet vil dog kunne tilby korttidsleie av fellesarealer til forskjellige typer arrangementer, også utover kunst- og kulturfeltet. Selskapet skal videre etablere et tilbud som styrker leietakernes profesjonelle virksomhet i seg selv og i forhold til markedet, og legge til rette for og initiere en egen publikumsrettet programvirksomhet.

  Selskapsledelse:

  Styreleder: Lin Stafne-Pfisterer. Daglig leder: Ingrid Brattset.

  Selskapets nettside

   

  [-]

 • Norasondegruppen AS (25,16 %)

  Norasondegruppen AS ble etablert i 1960 som en arbeidsmarkedsbedrift under navnet Norasonde AS. Aksjeselskapet skiftet navn til Norasondegruppen AS i 2014. Selskapet eies av Akershus fylkeskommune, en rekke kommuner og av Norsk Folkehjelp.

  Selskapets formål er å drive kompetanseutvikling og kvalifisering av arbeidstakere med sikte på at disse kan gå inn i det ordinære arbeidsmarkedet, samt tilby særskilt tilrettelagt arbeid for arbeidstakere som trenger dette. Som ledd i virksomheten inngår industri/produksjon, tjenesteyting og annen næringsvirksomhet, herunder å delta i andre selskap når dette er forenlig med selskapets formål.

  Selskapsledelse:

  Styreleder: Trond O. Rangnes. Administrerende direktør: Bodil Løkken Bendiksen.

  Selskapets nettside

   

  [-]

 • OrbitArena AS (16,91 %)

  OrbitArena AS ble etablert i 1968 som en arbeidsmarkedsbedrift under navnet Eidsvoll Industri A/S. Aksjeselskapet skiftet navn til orbitArens AS i 2008, og eies idag av Akershus fylkeskommune, flere kommuner, bedrifter og organisasjoner.

  Selskapets formål er å drive yrkesmessig attføring. Dette skal skje gjennom avklaring av arbeidsevne, arbeidstrening og kvalifisering med sikte på formidling til ordinært arbeid eller utdanning.

  Selskapsledelse:

  Styreleder: Ine Foss. Administrerende direktør: Hanne I. H. Ulsletten.

  Selskapets nettside

   

  [-]

 • Oslotech AS (0,09 %)

  Oslotech AS ble etablert i 1984 under navnet Innovasjonssenteret AS, senere Forskningsparken AS. Aksjeselskapet skiftet navn til Oslotech AS i 2012. Hovedaksjonærer er Universitetet i Oslo, SIVA og Oslo kommune. Akershus fylkeskommune har en ubetydelig eierandel.

  Selskapets formål er å være et senter for nyskaping, forskning og utvikling. Selskapet skal aktivt arbeide med å:

  • Formidle samarbeidsprosjekter mellom universitetet og forskningsinstitusjonene på den ene siden og industribedriftene m.fl. på den andre siden.
  • Formidle informasjon om næringslivsrelaterte prosjekter ved universitetet og ved institusjonene, samt formidle informasjon om næringslivets behov.
  • Bedre samarbeidsforholdene mellom næringslivet og forskningsmiljøene, samt å informere om samarbeidet.
  • Megle sammen med de rette industrielle partnere rundt kunnskapsintensive nyskapingsprosjekter.

   

  Selskapsledelse:

  Styreleder: Sverre Munck. Administrerende direktør: Karl-Christian Agerup.

  Selskapets nettside

   

  [-]

 • Ruter AS (40 %)

  Ruter AS ble etablert i 2008 som et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Aksjeselskapet eies av Oslo med 60 % og Akershus fylkeskommune med 40 %.

  Selskapets formål er å legge grunnlaget for et helhetlig, rasjonelt og markedstilpasset kollektivtransportsystem for hele Oslo- og Akershusregionen. Selskapet skal planlegge, administrere, kjøpe og markedsføre transporttilbudet i Oslo kommune og Akershus fylke og kjøpe kollektive transporttjenester med grunnlag i bevilgninger fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Selskapet kan også drive ruteopplysningstjenester og markedsføring, informasjon og produktutvikling knyttet til slike tjenester. Selskapet kan i tillegg drive virksomhet som er tilknyttet eller støtter kjernevirksomheten. Selskapet har ikke til formål å skaffe eierne økonomisk vinning, men skal bidra til at Oslo kommune og Akershus fylkeskommune når sine mål for samferdselspolitikken.

  Selskapsledelse:

  Styreleder: Bernt Stilluf Karlsen. Administrerende direktør: Bernt Reitan Jenssen.

  Selskapets nettside

   

  [-]

 • Stiftelsen Akershus Teater

  Stiftelsen Akershus Teater ble etablert i 2004 av Akershus fylkeskommune, Skedsmo kommune, Stiftelsen Lillestrøm kulturforum og Akershus Teaterverksted.

  Stiftelsens formål er å arbeide for at folk i Akershus fylke skal få et best mulig teatertilbud. Arbeidet skal være basert på et samarbeid mellom profesjonelle og amatører - og med kunstnerisk forankring i fylket.

  Stiftelsens ledelse:

  Styreleder: Sonja Irene Sjøli. Daglig leder: Bo Anders Sundstedt.

  Stiftelsens nettside

   

  [-]

 • Stiftelsen Akershusmuseet

  Stiftelsen Akershusmuseet ble etablert i 1996 av Akershus fylkeskommune og Akershus Kulturvernråd.

  Stiftelsens formål er å drive et kulturhistorisk museum med hovedfunksjonen som samarbeids- og serviceorgan for museene i fylket og hvor gjenstandssamlingen og personalet er tilpasset dette.

  Stiftelsens ledelse:

  Styreleder: Harald Horne. Direktør: Cecilie Øien.

  Stiftelsens nettside

   

  [-]

 • Tunet IS

  Tunet IS er et interkommunalt samarbeid etter Kommunelovens § 27 mellom Akershus fylkeskommune og Ullensaker kommune.

  Samarbeidets formål er drift og utvikling av arealer og bygninger som benyttes til nærings- og kultursenter på Sør-Gardermoen.

  Samarbeidets ledelse:

  Styreleder: Marit Lødemel. Daglig leder: Bertel Salte.

   

  [-]

 • Vaterland Bussterminal AS (78,46 %)

  Vaterland Bussterminal AS ble etablert i 1986, og aksjeselskapet eies nå av Akershus fylkeskommune med 78,46 % (A-aksjer) og Oslo kommune med 21,54 % (B-aksjer). Selskapets oppgaver er etter avtale satt bort til Akershus KollektivTerminaler FKF.

  Selskapets formål er å eie og drive bussterminal i Oslo, samt annen virksomhet i forbindelse med dette, og sørge for at bussterminalen drives ved egen virksomhet eller ved utleie. Selskapet har ikke økonomisk formål.

  Selskapsledelse:

  Styreleder: Inger Johanne Bjørnstad. Administrerende direktør: Jafar Altememy.

  Selskapet har ikke egen nettside. Se Akershus KollektivTerminaler FKF

   

  [-]

 • Vegfinans AS (16,67 %)

  Vegfinans AS ble etablert i 2001. Aksjeselskapet er et felles administrasjonsselskap for bompengeselskapene i fylkene Oppland, Hedmark, Akershus, Buskerud og Vestfold.

  Selskapets formål er å oppnå en mest mulig hensiktsmessig og rasjonell gjennomføring av aksjonærenes offentlige bomvegprosjekter.

  Selskapsledelse:

  Styreleder: Per Gunnar Sveen. Administrerende direktør: Nils Christian Helgesen.

  Selskapets nettside

   

  [-]

 • Vigo IKS (5,26 %)

  Vigo IKS ble etablert i 2012 som et interkommunalt selskap med alle landets fylkeskommuner og Oslo kommune som eiere, alle med en eierandel på 1/19 (5,26 %) hver.

  Selskapets formål er å utvikle/videreutvikle, eie og/eller drifte, alt etter bestilling og i nært samarbeid med deltakerne, fylkeskommunenes felles inntaks- og forvaltningssystem for elever/lærlinger Vigo og alt som ellers står i naturlig sammenheng med dette - eksempelvis skoleadministrative systemer. Selskapet kan la utvikling og drift av ulike systemer settes ut til andre. Selskapet skal videre levere eller formidle levert nødvendige faglige kurs eller veiledning til deltakerne på de systemer man har rettigheter/driftsoppgaver knyttet til.

  Selskapsledelse:

  Styreleder: Arly Hauge. Daglig leder: Brynjulf Bøen.

  Selskapets nettside

   

  [-]

 • Viken Filmsenter AS (25 %)

  Viken Filmsenter AS ble etablert i 2011 av fylkeskommunene Akershus, Buskerud, Vestfold og Østfold. Disse fire fylkeskommunene er likeverdige eiere med en eierandel på 25 % hver.

  Selskapets formål er å bidra til en faglig og levedyktig utvikling av filmmiljøene og filmbransjen i Akershus, Buskerud, Vestfold og Østfold fylker. Selskapet skal arbeide for å styrke interessen for og kunnskapen om kort-, dokumentar- og animasjonsfilm, samt annen audiovisuell produksjon som kunstnerisk uttrykksform. Selskapet har ikke økonomisk gevinst som formål.

  Selskapsledelse:

  Styreleder: Jon Hovland. Daglig leder: Ånund Austenå.

  Selskapets nettside

   

  [-]