1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til sekundærmeny
 4. Hopp til hurtigsøk

Visjon, verdier og mål

Akershus fylkeskommunes visjon er "ledende og levende". Våre verdier er profesjonalitet, respekt og åpenhet.

Visjon: Ledende og levende

Å være ledende betyr at vi skal være en synlig og ledende aktør i utviklingen av vår region. Vi skal være i front og utvikle framtidsrettede tjenester. Vi skal være en pådriver og ta initiativ til samarbeid.  

 Å være levende betyr at vi tar pulsen på samfunnsutviklingen. Vi skal være nyskapende, nysgjerrige og i stadig bevegelse og utvikling.  

 

Etikk

Akershus fylkeskommunes etiske veileder gjelder for alle ansatte i fylkeskommunen, og skal bidra til god etisk praksis. Retningslinjene deles ut til alle nye ansatte, og skal være en rettesnor i det daglige arbeidet.

Etisk veileder for ansatte i Akershus fylkeskommune

 

Verdier

Våre verdier motiverer oss til innsats og gode prestasjoner. De veileder oss i hvordan vi driver virksomheten og samarbeider internt og eksternt.

Profesjonalitet

 • Vi er bevisst vår rolle og oppgave i samfunnet
 • Vi opptrer saklig, redelig og i tråd med lover og regler
 • Vi baserer våre handlinger på kunnskap og kompetanse
 • Vi deler og samarbeider for å oppnå best mulig resultat
 • Profesjonalitet sikrer forutsigbarhet og likebehandling

Respekt

 • Vi verdsetter mangfold og viser gjensidig respekt for hverandre
 • Vi møter alle med tydelighet og medmenneskelighet
 • Vi har integritet og opptrer sannferdig i vårt virke

Åpenhet

 • Vi gir korrekt og nødvendig informasjon til alle
 • Vi er lyttende og åpne for dialog
 • Vi kommuniserer presist og forståelig og er raske i våre tilbakemeldinger
 • Vanskelige spørsmål og etiske problemstillinger møtes åpent og direkte
 
 

Hovedmål for perioden 2014 – 2017

Akershus fylkeskommune skal

 1. bidra til økt verdiskaping, bærekraftig utvikling og god folkehelse
 2. gi barn og ungdom en kompetanse som gjør dem godt kvalifisert for videre studier og arbeidslivet
 3. bidra til at Akershus er et foregangsfylke innen klima og miljø
 4. sikre bedre framkommelighet og sikkerhet i trafikken
 5. bidra til at veksten skjer i byer og tettsteder i tilknytning til kollektivknutepunkter
 6. bidra til et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv
 7. stimulere til mangfoldig kultur, idretts- og friluftsliv med bred deltakelse
 8. levere gode og effektive tjenester

 

Fylkeskommunens visjon og verdier ble tatt til orientering av fylkestinget 16.12.2010.