1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til sekundærmeny
 4. Hopp til hurtigsøk

Om fylkeskommunen

Akershus fylkeskommune er et regionalt folkevalgt organ og en sentral regional utviklingsaktør med ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, samferdsel, planlegging, miljø, næringsutvikling, kultur, tannhelse og folkehelse.

Fylkeskommunen står sentralt i arbeidet med den regionale utviklingen på en rekke områder i fylket, i tett samarbeid med andre offentlige og private aktører.

Fylkeskommunen må ikke forveksles med fylkesmannen, som er statens representant i fylkene. Les mer om forskjellene på de to organene her.

Politisk og administrativt nivå

Fylkeskommunen består av et politisk og et administrativt/virksomhetsutøvende nivå:

 • Fylkeskommunen styres av fylkestinget, som velges samtidig med kommunevalget hvert fjerde år. Fylkestinget vedtar planer og budsjetter for fylkeskommunens arbeid på ulike områder. I tillegg formes politikken for fylkets arbeid gjennom en rekke fagspesifikke råd og utvalg.
 • Fylkeskommunens administrativt/virksomhetsutøvende nivå består av en fylkesadministrasjon og 45 virksomheter. Fylkesadministrasjonen ledes av fylkesrådmannen.

Til sammen har fylkeskommunen ca. 4800 ansatte, hvorav nesten 4000 arbeider i fylkets 34 videregående skoler.

Vi er stolte av våre verdier - profesjonalitet, respekt og åpenhet - og vår visjon ledende og levende.

 

Hovedmål for perioden 2014 - 2017

Akershus fylkeskommune skal

 1. bidra til økt verdiskaping, bærekraftig utvikling og god folkehelse
 2. gi barn og ungdom en kompetanse som gjør dem godt kvalifisert for videre studier og arbeidslivet
 3. bidra til at Akershus er et foregangsfylke innen klima og miljø
 4. sikre bedre framkommelighet og sikkerhet i trafikken
 5. bidra til at veksten skjer i byer og tettsteder i tilknytning til kollektivknutepunkter
 6. bidra til et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv
 7. stimulere til mangfoldig kultur, idretts- og friluftsliv med bred deltakelse
 8. levere gode og effektive tjenester