1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Om AFK eiendom FKF

AFK eiendom FKF er Akershus fylkeskommunes eiendomsforetak. Foretaket forvalter eierskapet av skoleeiendommer og andre formålsbygg i fylket.

Herunder ligger ansvaret for å bygge, forvalte, vedlikeholde og drifte bygg og tilhørende grunnarealer, i tillegg til å forestå kjøp og salg av eiendom. Foretaket ble opprettet 1. januar 2011 og er 100 prosent eid av Akershus fylkeskommune.

Foretakets viktigste oppgave er å sikre god eiendomsforvaltning og god gjennomføring av nybyggprosjekter. Fokus på videreutvikling blir først og fremst gjennom målstyring og satsing på klima og miljø i nybygg.

Prosjektavdelingen

Prosjektavdelingens hovedarbeidsområde er prosjektledelse. Avdelingen har ansvaret for å gjennomføre foretakets investeringsprosjekter og vedlikeholdsprosjekter i prosjekterings- og byggefasen. For øvrig har avdelingen en sentral rolle i arbeidet med å sikre at foretaket oppfyller intensjonene i fylkeskommunens miljøprofil og vedtatte miljømål.

Les mer om planlagte, pågående og utførte byggeprosjekter.

Eiendomsavdelingen

Eiendomsavdelingen utøver eierrollen på vegne av fylkeskommunen og har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av fylkeskommunens eiendommer, herunder skoler samt eide og leide tannklinikker, personalboliger og ubebygde eiendommer. Ansvaret innbefatter også kjøp og salg av eiendommer og inn- og utleie av lokaler.

Eiendomsavdelingen består av to eiendomssjefer, hver med ansvar for egen region, en teknisk ressursgruppe som blant annet har et overordnet ansvar for enøk-arbeid, brannsikring og systematisk vedlikehold, og en driftsenhet bestående av driftsoperatører og områdeledere under ledelse av drift- og vedlikeholdssjef.

Les mer om eiendomsforvaltning

Styret

Foretakets styre består av fem medlemmer. Fire medlemmer velges av fylkestinget, og ett medlem av og blant de ansatte i foretaket.

Les mer om styret

Administrativ ledelse

Foretakets administrative ledelse består av administrerende direktør Kenneth Johnsen og direktørene for eiendomsavdelingen og prosjektavdelingen. I tillegg deltar økonomisjef og HR-ansvarlig i ledergruppen.

Les mer om administrativ ledelse

Stab/støtte

Staben er direkte underordnet den administrative ledelsen i foretaket, og består av ansatte med kompetanse innenfor økonomi, innkjøp, HR og kontorfag. Staben bistår både ledelsen og de ansatte med rådgiving og administrative støttefunksjoner knyttet til den daglige driften.

Oversikt over alle ansatte i foretaket.