1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Regionreform – forslag til ny fylkesinndeling

Kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner la 5. april fram proposisjon om ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå, der det foreslås at Akershus, Buskerud og Østfold slås sammen til ett fylke.

Samarbeidspartiene i Stortinget inngikk 22. februar avtale om regionreform og ny fylkesinndeling. I tråd med denne avtalen foreslår regjeringen å slå sammen Buskerud, Akershus og Østfold.

- Fylkestinget i Akershus sa i desember nei til det framforhandlede forslaget til avtale om sammenslåing av Akershus, Buskerud og Østfold. Dersom Stortinget vedtar regjeringens forslag til nye fylkesinndelinger, er vi klare for å gå inn i nye forhandlinger med Buskerud og Østfold, sier fylkesordfører Anette Solli.

Akershus er klare for å inngå i nye forhandlinger om regionreform, sier fylkesordfører Anette Solli (H)

 Viktig med gode ordninger for samarbeid

- Hensikten med regionreformen er å styrke fylkeskommune som regionale samfunnsutviklere. Nye oppgaver og mer forpliktende regional planlegging vil bidra til dette, sier Jan Tore Sanner i en pressemelding fra Kommunal- og regionaldepartementet.

Regjeringen foreslår at Oslo blir videreført som i dag. - Jeg er opptatt av at vi får til gode samarbeidsformer, og for vår del spesielt med Oslo. Det er positivt at regjeringen vil se nærmere på et hovedstadsråd for et effektivt arbeid med areal og transport i Osloregionen, sier Anette Solli.

Nye oppgaver

I proposisjonen blir det også foreslått nye oppgaver til fylkeskommunene, blant annet ansvar til tilskuddsmidler til landbruk og kultur, og flere oppgaver innen friluft og kulturminner. – Med denne reformen ønsker regjeringen også å styrke regional planlegging som virkemiddel for utvikling av regionale fortrinn – blant annet ved et styrket samarbeid med staten og se sektorer bedre i sammenheng, heter det i en pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kontakt

Anette Marie Solli
Fylkesordfører