1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Store prosjekter i Akershus i NTP

Regjeringen la 5. april fram forslag til Nasjonal Transportplan. - Akershus har fått uttelling på store og viktige prosjekter på kollektiv og vei, sier fylkesordfører Anette Solli.

  • -Akershus har fått uttelling på store og viktige prosjekter på kollektiv og vei. Dette er svært viktige bidrag for bedre kapasiteten og utvide kollektivtilbudet i hovedstadsområdet, og legger grunnlaget for ytterligere passasjervekst i framtiden, sier fylkesordfører Anette Solli i en kommentar til Nasjonal Transportplan som ble presentert 5. april.
    -Akershus har fått uttelling på store og viktige prosjekter på kollektiv og vei. Dette er svært viktige bidrag for bedre kapasiteten og utvide kollektivtilbudet i hovedstadsområdet, og legger grunnlaget for ytterligere passasjervekst i framtiden, sier fylkesordfører Anette Solli i en kommentar til Nasjonal Transportplan som ble presentert 5. april. Foto: Kristin Svorte / Akershus fylkeskommune

Regjeringen går inn for en sammenhengende utbygging av E18 vestover på hele strekningen fra Lysaker til Slependen.

-Det er bra at regjeringen legger opp til en rasjonell og effektiv utbygging av E18. Akershus fylkeskommune er avtalepartner med Oslo kommune om Oslopakke 3, men det er Stortinget som er veieier for riksveier og som til syvende og sist vil bestemme utbyggingstakten på E18 Vest, sier Anette Solli.

Viktige kollektivprosjekter

Det er et lagt inn et statlig bidrag på 50 prosent av kostnadene for kollektivtransportprosjektene Fornebubanen og ny metrotunnel i Oslo. Det er satt av 6 milliarder kroner til Fornebubanen og 8,7 milliarder kroner til metrotunnel i statlige midler.  Det er også lagt  vekt på å sikre finansiering av utredning og planlegging av bane/kollektivløsning for Nedre Romerike i første planperiode. Staten vil i tillegg også starte opp bygging av ny jernbanetunnel Oslo S – Lysaker med oppstart i andre seksårsperiode, mens Ringeriksbanen vil få oppstart i 2021/22. Det er satt av midler slik at Follobanen kan ferdigstilles som planlagt i første 6-årsperiode.

-Dette er svært viktige bidrag for bedre kapasiteten og utvide kollektivtilbudet i hovedstadsområdet, og legger grunnlaget for ytterligere passasjervekst i framtiden, sier Anette Solli.

Øvrige veiprosjekter i Akershus

-Det er veldig bra at E16 Bjørum – Skaret mot Sollihøgda skal igangsettes i første planperiode, sier Anette Solli. Utbyggingen av E16 vil skje samordnet med byggingen av Ringeriksbanen.

E18 Retvedt – Vinterbro i Ski og Ås kommune skal fullføres i siste del av planperioden. Det er satt av midler til Rv 23 Oslofjordforbindelsen, men det er ikke tatt stilling til endelig valg av løsning. E16 Slomarka – Herbergåsen – Nybakk i Ullensaker og Nes er forutsatt gjennomført som ett samlet prosjekt og startes opp i siste del av planperioden. I andre planperiode er bro over Glomma på rv 22 lagt inn.

Vedlikehold av fylkesveiene

Rammene for å innhente vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene videreføres på tidligere nivå, og det er satt av midler til rassikring.

– Andre fylker har større vedlikeholdsbehov enn Akershus på fylkesveiene og får dermed relativt mer av disse midlene. Men vi må ikke glemme at det også i Akershus er store behov for vedlikehold for å sikre god trafikksikkerhet. For eksempel er det behov for rassikring av fylkesvei 33 i Eidsvoll kommune, sier Anette Solli.

Kontakt

Anette Marie Solli
Fylkesordfører