1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Våre tjenester

Tannhelsetjenesten ivaretar Akershus fylkeskommunens ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten, og skal i henhold til Tannhelsetjenestelovens § 1-3 gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til prioriterte grupper.

Tannhelsetjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper. Vår hovedoppgave og målsetting er å gi rett hjelp til rett tid og sette befolkningen i stand til å opprettholde en god munnhelse gjennom hele livet. 

Tannhelseloven § 1-3:

Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen. Den skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til:

a. Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år.

b. Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon.

c. Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie.

d. Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret.

e. Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere.

I tillegg til de prioriterte oppgaver kan Den offentlige tannhelsetjenesten yte tjenester til voksent betalende klientell etter fylkeskommunens bestemmelser.

Gruppene (a-e) er listet opp i prioritert rekkefølge. Hvis ressursene ikke er tilstrekkelige for tilbud til alle gruppene skal denne prioritering følges. Forebyggende tiltak prioriteres foran behandling.

 

Helsefremmende og forebyggende arbeid utenfor tannklinikkene