1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til sekundærmeny
 4. Hopp til hurtigsøk

Næring, sysselsetting og pendling

Offentlig, sosial og privat tjenesteyting er den største hovednæringen i Akershus. Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet er den nest største næringen.

Det har vært sterk vekst i antall arbeidsplasser både i Oslo og Akershus gjennom hele 2000-tallet. Det begrensede arealet og de stadig dyrere arealressursene i Oslo gjør imidlertid at en økende andel av de nye arbeidsplassene i hovedstadsregionen har kommet i Akershus. Per 1.1.2015 hadde Akershus ca. 266 000 arbeidsplasser. I tabellbanken finner du også flere fakta om sysselsetting etter region, næring, kjønn, alder, fagfelt osv.

Ca. 36 prosent av befolkningen over 15 år hadde universitets- eller høyskoleutdanning i pr 1.1.2015. Andeler varierer for kommuner.  Dette tallet er summen av både kort og lang universitets- og høyskoleutdanning.

To av fem sysselsatte (40 prosent, eller ca. 122 000 sysselsatte) som er bosatt i Akershus hadde i 2014 arbeidsplassen sin utenfor fylket, først og fremst i Oslo. Antall pendlere fra Akershus til Oslo var 105 700 det siste 4. kvartalet i 2014.

Oslo lufthavn Gardermoen er den største arbeidsplassen i Akershus. Til tross for stor passasjervekst i lufttrafikken, er det like mange direkte sysselsatt på Oslo lufthavn i 2014 som i 2001. Lufthavnen skaper i dag imidlertid indirekte sysselsetting for mer enn 10 000 personer, mange flere enn i 2001. Se en aktuell rapport under "aktuelle dokumenter".

Samfunnsøkonomisk Analyse har vurdert de direkte og indirekte sysselsettingsmessige ringvirkningene av Ahus, og har også vurdert virksomhetens effekter på innovasjon og nyskaping lokalt og regionalt. Utredningsarbeidet ble utført i perioden oktober 2015 – februar 2016. De samlede sysselsettingsmessige ringvirkningene av Ahus er på i overkant av 11 750. I tillegg til de 6 850 som arbeider på sykehusområdet i Lørenskog, sysselsetter Ahus indirekte ytterligere 4 900 personer. Hver ansatte på Ahus sysselsetter dermed i tillegg 0,71 personer. De fleste av disse arbeider innen privat tjenesteyting, offentlig tjenesteyting og helsetjenester, samt i varehandelen. Ahus henter arbeidskraften fra store deler av det sentrale østlandsområdet – de 6 850 ansatte på Ahus er bosatt i 75 norske og 7 svenske kommuner. 27,5 % de ansatte er bosatt i Oslo, 19,8 % er bosatt i Lørenskog og 13,3 % er bosatt i Skedsmo. Se en aktuell rapport under "aktuelle dokumenter".

Studien om Ahus komplementerer en tilsvarende studie av ringvirkningene av Oslo lufthavn Gardermoen, som Akershus fylkeskommune fikk utført i 2014. De direkte og indirekte sysselsettingsmessige ringvirkningene av Gardermoen og Ahus  - de største arbeidsgiverne på henholdsvis Øvre og Nedre Romerike - tilsvarer til sammen 30 % av alle arbeidsplassene på Romerike.

Omstilling i oljenæringen kan slå positivt ut for Akershus - les mer om det under "Næringsanalyser" av Akershus.

 • Næringsanalyser av Akershus

  Telemarksforsking har på oppdrag av Akershus fylkeskommune i flere år gjennomført analyser av næringsutviklingen, attraktiviteten og innovasjonsaktiviteten i kommunene i Akershus. De senere årene er også utdanningsnivå tatt med i analysen. Analysen kobler de ulike utviklingstrekkene i Follo, Asker/Bærum og Øvre og Nedre Romerike i en helhetlig modell. 

  I et nytt forskningsnotat har Telemarksforskning analysert den regionale utviklingen i Akershus (TF-notat nr. 71/2015, Regional analyse av Akershus 2015). Akershus har sterk vekst i antall arbeidsplasser, både i privat og offentlig sektor. I næringslivet har veksten i antall arbeidsplasser vært dobbelt så sterk i Akershus som ellers i landet etter 2000. Akershus har sterk vekst i alle næringstyper; både de som retter seg mot lokale og regionale markeder og de som er internasjonalt konkurranseutsatt.

  Næringslivet i Akershus har også over tid hatt en sterk vekst i verdiskapingen. Verdiskapingen i næringslivet i Akershus er beregnet til omtrent 150 milliarder kroner i 2014. Det tilsvarer 8,7 prosent av verdiskapingen i næringslivet i hele Norge. Det er en økning fra 8,1 prosent i 2007. Næringslivet i Akershus har også høy produktivitet, målt som verdiskaping per ansatt. En relativ høy andel av næringslivet er i vekstbransjer. Samtidig har næringsutviklingen blitt stimulert av høy befolkningsvekst.

  Telemarksforskning viser i sitt notat av 2015 ulike scenarier for arbeidsplass- og befolkningsveksten i Akershus. Oljekrisen vil sannsynligvis medføre en annen strukturell utvikling i næringslivet de kommende årene, men dette vil sannsynligvis være fordelaktig for næringsutviklingen i Akershus samlet sett. Med normal attraktivitet for næringsliv og bosetting vil Akershus få befolkningsvekst fra 575 000 til 718 000 innbyggere fram mot 2030. Telemarksforsknings scenarier viser at befolkningsveksten i Akershus sannsynligvis vil bli høyere enn SSBs middelframskriving. 

  Akershus er i dag et av fylkene med høyest befolkningsvekst i Norge. Det skyldes at det er stor netto innflytting til Akershus fra andre fylker. Den høye innflyttingen har blitt forsterket ytterligere i 2015. En av drivkreftene til den høye innflyttingen er at antall arbeidsplasser har økt raskere enn ellers i landet og at Akershus har en gunstig, sentral beliggenhet. Akershus er svært godt integrert i landets største funksjonelle arbeidsmarked og dette bidrar positivt til nettoflyttingen.

  Analyser fra Telemarksforskning viser at Akershus er et attraktivt fylke å bo i. Næringslivet har hatt en god vekst siden 2000. Den samlede næringslivsindeksen 2014 (NHOs NæringsNM) viser at Akershus kom på femteplass av alle fylker i Norge. Bransjesammensetningen er gunstig, med en stor andel av næringslivet i vekstbransjer. Regionene i Akershus har også svært høy arbeidsmarkedsintegrasjon, noe som bidrar til å gjøre regionene enda mer robuste. Innovasjonsklima i fylket vurderes til å være godt.

  [-]

 • NHO-analyser for næringsutvikling

  NHO utarbeider rapporter om lokal og regional næringsutvikling for hele landet. Attraktivitetsbarometeret viser hvilke regioner og kommuner som har høyest attraktivitet som bosted, mens NæringsNM måler og sammenligner næringsutviklingen i regioner og kommuner. NHO utarbeider også en KommuneNM.

  NHO - rapporter


  Kommune NM rangerer kommuner og regioner etter 19 indikatorer som gjenspeiler grunnlag for lokal attraktivitet og vekstkraft for næringslivet. Indikatorer dekker bl.a. sysselsatte, uførepensjonister, befolkningsvekst, utdanningsnivå, innbyggernes aldersfordeling, innpendling/utpendling, innbyggernes bruttoinntekter, og kommuneøkonomi. KommuneNM 2014 viser at seks av de 20 høyest rangerte kommunene i Norge er Bærum, Asker, Ås, Nittedal, Ullensaker og Skedsmo. Sørum og Oppegård er blant de 30 høyest rangerte. De aller fleste akershuskommunene (19 av 22) rangeres blant de 100 beste kommuner (av 428) i 2014. Her kommentar fra NHO om situasjonen i Oslo og Akershus.

  KommuneNM 2014 presenterer tre regioner for Akershus: Osloregionen inneholder her både Asker, Bærum og Nedre Romerike i tillegg til Oslo. Follo og Øvre Romerike er egne regioner. Analysen viste at disse tre regioner ligger stabilt i øvre sjikt blant Norges regioner. Osloregionen er den "beste regionen" i landet (uendret fra 2008). Øvre Romerike er 10 (var nr 9 i 2008), og Follo som nr. 11 (nr 10 i 2008).

  NæringsNM 2013 ga gode resultater for Akershus, men noe svekket næringsgrunnlag på Øvre Romerike 2000-2012. NæringsNM 2012 viste at Øvre Romerike har vært blant de ti beste regioner i NæringsNM de ti siste årene.

  Sammenligne

  Hvor god er din kommune sammenlignet med andre kommuner? NHO har laget et eget verktøy for kommunekåringer - KommuneNM, NæringsNM, BærekraftsNM og EffektivitetsNM:

  [-]

Kontakt

Jon Moxnes Steineke
Spesialrådgiver