1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Innvandrere i Akershus

Antallet innvandrere i Akershus har mer enn doblet seg de ti siste år, fra ca. 48 400 i 2006 til ca. 112 000 i 2016.

Antall og andel

Per 1.1.2016 bodde det 111 943 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Akershus. Dette tilsvarer 18,8 prosent av befolkningen. I de mest folkerike kommunene, Bærum, Asker og Skedsmo, bor det også flest innvandrere. Høyest innvandrerandel har imidlertid Lørenskog, Skedsmo og Rælingen.

Innvandrere fra Polen er den klart største innvandrergruppen i fylket vårt, etterfulgt av innvandrere fra Sverige og Pakistan. Den raskest voksende innvandrergruppen de siste årene har vært litauere.  Du finner oversikt over innvandrergrupper i kommuner  samt andre tabeller i statistikk- og tabellbank.

Personer med innvandrerbakgrunn utgjør også en stor andel av de personer som flytter til kommuner i Akershus fra Oslo eller andre steder i landet. Denne statistikken er spesialbestilt, og ble gitt ut 22.1.2015.

Akershusstatistikk 1/2015 er et temahefte om personer med innvandrerbakgrunn i Akershus.

Akershusstatistikk 2/2015 beskriver også kort utviklingen i antall innvandrere og hvor de har bosatt seg i Akershus.

Utvikling framover

Statistisk sentralbyrå har beregnet i 2011 at Akershus kan forvente en økning i innvandrerandelen i befolkningen fram mot år 2040. Der er alltid en viss usikkerhet knyttet til slike befolkningsframskrivinger (særlig innvandringen) og SSB publiserer derfor flere alternativer med ulike forutsetninger. For Akershus varierer den estimerte innvandrerandelen i befolkningen mellom 24,2 og 34,7 prosent i år 2040.

I Akershus er det særlig kommunene på Nedre Romerike (Lørenskog, Skedsmo, og Rælingen) som kan forvente den største økning i antall innvandrere fremover. 

AFK og arbeid med mangfold

Akershus fylkeskommune v/ fylkestinget har i mars 2014 vedtatt et styringsdokument for mangfold.

Kontakt

Stein-Owe Hansen
Seniorrådgiver statistikk og analyse