1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Befolkningsutvikling

Befolkningen i Akershus vokser, og fylkeskommunen fører statistikk om befolkningsutvikling innenfor en rekke tema.

Akershus har over 600 000 innbyggere

Befolkningstallet økte med 9 835 personer i 2016, og veksten var på 1,7 prosent. Folketallet var 604 368 per 1.1.2017. Tabellen viser folketallet fra år 1986 til 2017.

Blant kommunene i Akershus økte befolkningen i 2016 mest i antall i Bærum, Lørenskog, Ullensaker, Skedsmo og Eidsvoll. Disse fem kommuner fanget opp 51 prosent av befolkningsøkningen i fylket i 2016. Gjerdum kommune hadde den største prosentvise veksten på 3,5 prosent (vekst med 223 personer). Den nest største prosentvise veksten i 2016 var i Nannestad, med 3,2 prosent (390  personer). Folketallet i alle kommuner har økt siden 1986 - Ullensaker med 100,3! 

Generelt kan vi si dette om Akershus (alle lenker går til statistikk- og tabellbanken):

Du finner flere tabeller om folketallet i kommuner, historisk utvikling, aldersfordeling m.m. i vår statistikk- og tabellbank. I tillegg finner du mer informasjon om befolkningsutvikling i statistikkhefter som fylkeskommunen publiserer. 

Her er en tidligere nyhetsartikkel som beskriver situasjonen høsten 2016 når folketallet hadde kommet over  601 789 innbyggere per 30. september 2016.

Befolkningsprognoser for Akershus 2016-2031

Akershus fylkeskommune ga høsten 2016 ut befolkningsprognoser som forutsetter fortsatt høy innflytting til fylket. Forutsetningen om høy innflytting bygger på forventninger om rekordhøy boligbygging i fylket.

Prognosen er presentert i statistikkheftet Akershusstatistikk 3/2016 Befolkningsprognoser for Akershus 2016-2031 (pdf). Statistikkheftet presenterer og sammenligner SSBs framskrivinger fra juni 2014 og våre prognoser. Heftet tar for seg både metode og resultater.

Resultat

Prognosens hovedalternativ viser at folketallet i Akershus kan bli nær 769 000 ved årsskiftet 2030/2031. Dette er 174 000 flere personer enn i 2016 og utgjør en vekst på 29,3 prosent.

Prognosene gir ulik vekst i fylkets delregioner. Veksten er antatt å bli størst på Øvre Romerike (35,1 prosent) og Nedre Romerike (33,5 prosent). Veksten i Follo og Asker og Bærum er forventet å bli opp mot 10 prosentpoeng lavere enn på Romerike (henholdsvis 26,4 og 24,3 prosent).

Sammenlignet med prognosen fra 2014 får vi en noe sterkere vekst i perioden 2016-2031 enn tidligere forventet (veksten har økt med 1,4 prosentpoeng). Endringen er størst for Nedre Romerike (opp 4,4 prosentpoeng).

Heftet gir også en oversikt over resultatet av SSBs framskriving samt redegjør for forutsetninger og metoder knyttet til disse framskrivingene. Prognosene fra Akershus fylkeskommune har generelt høyere forventet befolkningsvekst enn framskrivingene fra SSB.

Tall på kommunenivå (etter 1-årig alder og kjønn) er tilgjengelig i vår statistikkbank.

I statistikkbanken kan man også finne fødselsoverskudd og flytting etter alder i prognoseperioden.

SSBs fremskrivning av befolkningstallet i Akershus til 2040

Statistisk sentralbyrå har utarbeidet en framskriving av befolkningsutviklingen i Akershus frem til 2040. SSB lager ni framskrivingsalternativer med ulike forutsetninger. Bak disse forutsetningene ligger det kunnskap om blant annet den historiske utviklingen i levealder, fruktbarhet og flyttemønster i Norge. Tallene for fem av alternativene er presentert i vår statistikk og tabellbank.

 Det mest brukte alternativet eller hovedalternativet fra SSB 2014 heter MMMM «middels nasjonal vekst», og dette gir 704 019 innbyggere til Akershus i årsskiftet 2029/2030. Alternativet forutsetter middels nivå på fruktbarhet, levealder, innenlands flytting og innvandring. 

Det knytter seg betydelig usikkerhet til befolkningsframskrivingen. Det er størst usikkerhet knyttet til utviklingen i innvandringstallene.

Befolkningsframskrivingen fra SSB for Akershus er også presentert i vårt Akershusstatistikk 3/2016 Befolkningsprognoser for Akershus 2016-2031.

Se også SSBs egne nettsider.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet