1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Vedtak om TT-kort

Etter at fylkeskommunen har mottatt din søknad om TT-kort, gjør vi en vurdering av om du oppfyller vilkårene for å få vedtak om TT-kort. Dersom du oppfyller vilkårene, vurderer vi hvilken brukergruppe du tilhører. Dette avgjør størrelsen på tilskuddet du får på TT-kortet til transport.

Halvårlig tilskudd

TT-brukerne får tilskudd på TT-kortet hvert halvår,  1. januar og 1. juli.

Tilskuddene som tildeles hvert halvår fastsettes to ganger i året. De kan variere fra halvår til halvår fordi fordelingen tar utgangspunkt i de årlige fylkeskommunale bevilgningene og samlet forbruk.

Andre halvår 2016 fordeler tilskuddene seg slik:

  • ordinær reiserett: kr 2500,–
  • utvidet reiserett: kr 5000,–
  • redusert reiserett: kr 1700,–
  • brukere med behov rullestolbil: kr 7200,–

Tilskuddets omfang fastsettes gjennom fylkeskommunens økonomiske rammer. Størrelsen på tilskuddet du får på TT-kortet, er videre avhengig av hvilken brukergruppe du har fått vedtak om.

Når vi behandler søknader om TT-kort gjøres ikke individuelle vurderinger av den enkeltes transportbehov. Det kan derfor ikke legges vekt på at du evt. har et større transportbehov enn TT-kortet dekker.

Vedtak om brukergruppe

Ordinær reiserett

Ordinær reiserett kan du få innvilget hvis du på grunn av din funksjonshemming er ute av stand til, på egen hånd, å benytte buss, tog og annet offentlig kommunikasjonsmiddel.

Utvidet reiserett

Utvidet reiserett kan du få innvilget hvis du er avhengig av rullestol ved nesten all forflytning, er psykisk utviklingshemmet, er blind eller synshemmet, eller hvis du må benytte bærbart surstoffapparat.

Redusert reiserett

Redusert reiserett kan du få innvilget hvis du i perioder er ute av stand til på egen hånd å benytte buss, tog og annet offentlig kommunikasjonsmiddel, for eksempel på vinterstid. Disse søkerne omfattes også av TT-ordningen i Akershus, men kan kun få innvilget redusert reiserett:

  • du som har stønad til transport eller bil fra NAV
  • du som har førerkort og tilgang til egen bil
  • du som bor på sykehjem eller annen boform for heldøgns omsorg og pleie og er over 67 år.

Brukere med behov for rullestolbil

Hvis du har store transportkostnader på grunn av behov for spesialdrosje for rullestoltransport, kan du få ekstra tilskudd. Dette er hovedsakelig deg som må sitte i (elektrisk) rullestol under transporten.

Når vi behandler søknader om TT-kort gjøres ikke individuelle vurderinger av den enkeltes transportbehov. Det kan derfor ikke tillegges vekt at du evt. har et større transportbehov enn TT-kortet dekker.

Ved endrede forhold

Dersom du i løpet av vedtaksperioden opplever endring i helsesituasjonen som tilsier at du tilhører en annen brukergruppe, må du sende inn en ny søknad. Da bruker du samme søknadsskjema som nye søkere Les mer om brukergruppene over.

Vi gjør også oppmerksom på at du har plikt å gi beskjed dersom det er andre endringer av betydning for reiseretten, for eksempel at du ikke lengre er ute av stand til å reise med kollektivtransport, du er innvilget egen NAV-bil, eller ikke lenger har behov for spesialdrosje.

Når må jeg søke på nytt?

Hvor lenge du har fått TT-kort for, fremgår av vedtaket. Du vil få et varsel om utløp av reiseretten ca. 100 dager i forkant slik at du får mulighet til å søke på nytt. Da bruker du samme søknadsskjema som nye søkere. Kortet sperres dersom du ikke søker på nytt.

Skal du flytte til et annet fylke?

Husk å melde adresseendring til folkeregisteret (Skatt Øst). Fylkeskommunens adresseregister oppdateres jevnlig mot folkeregisteret.

Dersom du flytter til et annet fylke mister du retten til TT-kort i Akershus. Dersom du fortsatt ønsker TT-kort må du søke på nytt i fylket eller kommunen du flytter til.

Kontakt transportseksjonen

Transportseksjonen

Akershus fylkeskommune
Postboks 1200 Sentrum
0107 Oslo

Ikke send sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser.