1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Tilskuddsordninger til trafikksikkerhetstiltak

Fylkeskommunen gir støtte til ulike trafikksikkerhetstiltak. Hvert år tildeles tilskudd til to ordninger, Aksjon skole vei og Aktive barn - tryggere skolevei.

Aksjon skolevei

Aksjon skoleveg er en ordning der fylkeskommunen gir årlige tilskudd til mindre trafikksikker­hets­tiltak på fylkes- og kommunale veger for å bedre trafikksikkerheten i lokalmiljøet. Tilskuddsnivået er på ca. 1 mill. pr. prosjekt. Tiltakene spenner seg fra gang- og sykkelvei, belysning, rekkverk, fortau, fartshumper og reasfaltering. Tildelte midler i 2015 var 32 mill.

I tillegg til tilskuddet fra Akershus fylkeskommune legger kommunene ned en betydelig egeninnsats både i form av planlegging og investeringer. Dette er i tråd med hovedintensjonen med ordningen, nemlig at det skal være et spleiselag.

Les mer om Aksjon skolevei. (Lenke til tilskudd mal)

Aktive barn - tryggere skolevei

Aktive barn - tryggere skolevei er en trafikksikkerhetsordning hvor alle grunnskolene i fylket kan søke midler. Ordningen er rettet mot elever på 1. til 4. trinn, med hovedfokus på 1. trinn. Målet er økt trafikksikkerhet for elevene på skoleveien, og flere aktive barn til og fra skolen/SFO. Skolene kan for eksempel bruke midlene til organisering av gågrupper, det vil si at en voksen følger to eller flere barn til eller fra skolen. Fra 2. til 4. trinn kan ordningen innebære gågrupper uten følge av voksen. 

Les mer om Aktive barn - tryggere skolevei. (Lenke til tilskudd mal)

Det er Statens vegvesen, region øst, avdeling Akershus om administrerer begge ordningene på vegne av fylkeskommunen.