1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Trafikksikkerhet

Sikkerhet i trafikken er et av fylkeskommunens hovedmål. Planene og tiltakene er basert på null-visjonen, og har som mål å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken.

Trafikksikkerhetsarbeidet ivaretas gjennom Hovedutvalget for samferdsel og Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU). Fylkets trafikksikkerhetsutvalg er et rådgivende organ som rapporterer til Hovedutvalget.

Fylkeskommunen har vedtatt en Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus 2015-2018. Planen er basert på 0-visjonen, og har som mål å redusere antall drepte og hardt skadde. Handlingsplanen skisserer mål og tiltak som må iverksettes for å nå visjonen.

Statens vegvesen, Region øst gjennomfører utbygging, drift og vedlikehold av fylkesveinettet på vegne av Akershus fylkeskommune. De bistår også fylkeskommunen i planlegging, saksbehandling og utredninger. I det holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeidet er Statens vegvesen, Trygg Trafikk, Politiet og kommunene viktige samarbeidspartnere.

I tillegg arbeider fylkeskommunen på en rekke andre felt for å styrke trafikksikkerheten i fylket bl.a. areal- og transportplaner, investeringer i trygge veier, gang- og sykkelveier, prioritering av tilretteleggingen rundt skolene, generelle krav til trafikksikkerhetsarbeidet hos kollektivselskapet Ruter, spesielle krav til sikring av barn i skolebuss mv.

Nasjonal transportplan 2014-2023 og Nasjonal tiltaksplan på veg 2014-2017 bygger på «En visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i transportsektoren» (null-visjonen). Fylkeskommunens trafikksikkerhetsarbeid er forankret i denne visjonen.

I arbeidet mot null drepte og hardt skadde er det satt et etappemål: Antallet drepte og hardt skadde skal halveres innen 2023.

Figuren under viser en kurve for utviklingen fram til 2024. Den tar utgangspunkt i at Akershus tar sin forholdsmessige andel av reduksjonen i drepte og hardt skadde, med sikte på å nå det nasjonale målet om at det maksimalt skal være 500 drepte og hardt skadde i vegtrafikkulykker i Norge i 2024.

 

 

[-]

Handlingsplan for trafikksikkerhet omhandler i hovedsak mål for trafikksikkerhetsarbeidet og ulike myke tiltak for å bedre trafikksikkerheten. Denne handlingsplanen er et supplement til de mer fysiske investeringstiltakene vedtatt av fylkestinget som del av samferdselsplan for Akershus 2013–2016.

Planen tiltak er rettet mot er utsatte trafikantgrupper. Barn og ungdom er to grupper som er svært utsatt i trafikken, de trenger både oppfølging og kontroll. Det er derfor viktig å fortsette å jobbe med disse gruppene.  Voksne er en annen gruppe, og her ser vi at menn er overrepresentert i dødsulykker. Ulykkesrisikoen for menn er ikke høyere enn risikoen for kvinner, men menn kjører mer enn kvinner.  Eldre bilførere er også overrepresentert i ulykkesstatistikken, denne uviklingen bør derfor vies større oppmerksomhet.

Den kommende trafikkveksten planlegges gjennom økt trafikkarbeid av myke trafikanter (gående, syklende og kollektivreisende). Økt bruk av sykkel kan imidlertid også øke risikoen for ulykker, det er derfor viktig å ha spesielt fokus på syklister og samspill i trafikksikkerhetsarbeidet fremover.

Rus involverer alkohol, medisiner og illegale rusmidler. Som følge av at rus utgjør en økende andel av ulykkesstatistikken er temaet tatt med som et nytt punkt.

Samarbeidet med kommunene bør også videreutvikles. Trygg Trafikk har utarbeidet et konsept for «Trafikksikker kommune». Formålet er å styrke det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet ved å tilby et verktøy som implementerer alle sektorer og er forankret i kommunens øverste ledelse.

Vil du vite mere om trafikksikkerhet i din kommune søk på kommunens nettside.

Tiltaksplan

Tiltaksplanen tar for seg hvilke årlige tiltak FTU skal støtte og iverksette for å følge opp satsingsområdene i Handlingsplanen for 2015-18. Planen beskriver konkrete aktiviteter fylkeskommunen, Statens vegvesen, Trygg Trafikk eller Politiet skal gjennomføre inneværende år. Kort oppsummert foreligger det for 2015 følgende tiltak:

 • Ordinært organisatorisk trafikksikkerhetsarbeid inne innen alle etater og nivåer.
 • Stimulere kommunene til å ta i bruk og jobbe mot å bli «trafikksikker kommune».
 • Arrangere trafikksikkerhetskurs for barnehageansatte.
 • Rekruttere og kurse trafikkontakter i skolene, dele ut refleksvester for 1. trinn, arrangere årlig refleksdag 15. oktober.
 • Bistå ungdomsskoler i å starte med Trafikalt grunnkurs som valgfag , tilrettelegge for sykkelhjelmkampanjer mv.
 • Videreføre prosjekt «Si i fra !». Alle videregående skoler i Akershus, trinn 2 besøkes med rollespill og dialog.
 • Gratis russebilkontroll og skolebesøk. Drifte og oppdatere nettsiden www.russpavei.no.
 • Lansere www.reallifeauto.no, nettbasert spill for læring av trafikksikkerhet for ungdom.
 • Sikring av barn i bil, arrangere kurs for helsestasjoner og kontrollpersonell.
 • Syklister – Del veien. Bedre samspill mellom trafikantgrupper
 • Oppfølging av vegtrafikkloven § 34, mulighet for tilbakekall av førerretten av hensyn til trafikksikkerheten.

 

[-]

Fylkeskommunen

Fylkeskommunen har som vegeier ansvar for fylkesvegnettet, og for kollektivtrafikken i fylket, inkludert skoleskyss. I tillegg har fylkeskommunen i følge vegtrafikkloven et samordningsansvar for trafikksikkerhetsarbeidet i fylket. Fylkeskommunen er regional planmyndighet og har en rolle som regional utviklingsaktør. Regional utviklingsaktør innebærer å se sammenhengen mellom ulike sektorer, skape sammen-henger mellom ulike aktører og utvikle strategier. Dette for å fremme ønsket samfunnsutvikling i egen region. Fylkeskommunene har også et lovhjemlet pådriver- og samordningsansvar i forbindelse med folkehelsearbeidet i fylket.

Statens vegvesen

Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av riksvegnettet i fylket. Statens vegvesen besitter stor veg- og trafikkfaglig kompetanse, og forvalter de fylkeskommunale vegene, ca. 1810 km, på vegne av fylkeskommunen. I tillegg har Statens vegvesen i samarbeid med andre aktører, ansvar for informasjon og opplæring for å bedre atferden hos trafikantene, samt førerprøver og kontroll av kjøretøy og verneutstyr.

Kommunene

Kommunene har en viktig rolle i trafikksikkerhetsarbeidet både som vegmyndighet, skole- og barnehageeier, gjennom sitt ansvar i forbindelse med arealplanlegging, samt som arbeidsgiver og transportkjøper. Kommunen har også et ansvar gjennom Folkehelseloven, der de er pålagt å arbeide forebyggende mot faktorer som kan påvirke helsetilstanden til befolkningen i kommunen negativt. 

Politiet

Politiets ansvar er i første rekke kontroll og overvåking av trafikken. Politiets særorgan for trafikk er utrykningspolitiet (UP). Overvåking på spesielt ulykkesbelastede strekninger prioriteres. Kontroll av fart, rus, verneutstyr og aggressiv kjøring er viktige områder for å redusere antall drepte og hardt skadde. I tillegg er politiet aktive i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet.

Trygg trafikk

Trygg Trafikk er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å oppnå best mulig trafikk-sikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen har et særlig ansvar for at trafikkopplæring og informasjon om trafikksikkerhet blir gjennomført som et ledd i en samordnet innsats mot trafikkulykkene. Trygg Trafikk er et kompetansesenter for trafikkopplæring av barn og unge, i tillegg til å være pådriver og kunnskapsformidler for trafikksikkerhet.

Helsevesenet

Leger, psykologer og optikere har et ansvar for at kravene til helse er oppfylt av de som har førerkort. Fylkesmannen og Helsetilsynet har ansvaret for forvaltningen av førerkortforskriftens helsekrav og tilsyn med helselovgivningen.

Frivillige og interesseorganisasjoner

Frivillige og interesseorganisasjoner gjør også en viktig innsats i trafikksikkerhetsarbeidet. Idrettslag og næringslivet er også eksempler på aktører som også bidrar i trafikksikkerhetsarbeidet på ulike områder.

[-]

Ulykkesstatistikken for Akershus viser reduksjon i tallet på drepte og hardt skadde hvert år i perioden 2002–2009. Imidlertid kan det se ut som om den positive utviklingen nå er i ferd med å stoppe opp. Målet for 2014 var på 70, mens det i perioden 2011 – 2014 i gjennomsnitt er registrert 77 hard skadde og drepte i Akershus.

Nedenstående figur viser drepte og hardt skadde og hvordan disse er fordelt på henholdsvis riksveg, fylkesveg og kommunal, samt ulykkestype i perioden 2007 – 2012.

 

 

[-]

Trafikksikkerhetsutvalget er et arbeidsutvalg under hovedutvalg for samferdsel. Utvalgets ansvar og myndighet følger av vegtrafikklovens § 40a: "Fylkeskommunen har et ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket".

Utvalgets viktigste oppgaver

 • Ansvarlig for utarbeidelse og oppfølging av fylkeskommunens handlingsplan for trafikksikkerhet.
 • Påse at det drives et målrettet trafikksikkerhetsarbeid gjennom fysiske tiltak, opplæring og holdningsskapende arbeid.
 • Arrangere trafikksikkerhetsseminar for kommunene annethvert år.
 • Uttale seg i saker av klar trafikksikkerhetsmessig betydning.

I tillegg skal utvalget:

 • Motivere kommunene til å rullere sine kommunale trafikksikkerhetsplaner, samt å la lag og organisasjoner ta et ansvar for lokale trafikksikkerhetstiltak.
 • Fordele tilskuddsmidler som utvalget rår over.

Saksdokumenter og protokoller

Se saksdokumenter og protokoller fra utvalgets møter.

Medlemmer 2015-2019

Utvalget består av fem politiske representanter med personlige varamedlemmer som velges av hovedutvalg for samferdsel for den fylkeskommunale valgperioden. I tillegg kan samarbeidspartnere for trafikksikkerhetsarbeidet delta som konsultative medlemmer uten stemmerett, men med møte-, tale- og forslagsrett. FTU oppnevner selv konsultative medlemmer, her er både Statens vegvesen, trygg Trafikk og Politiet representert.

Politisk valgte medlemmer

Personlige varamedlemmer                           

Ketil Nordengen (H) Trine-Lise Østlund Blime (H)
Knut Tønnes Steenersen (FrP) Finn Terje Tønnesen (FrP)
Njål Vikdal (V) Lars Salvesen (KrF)
Vilde Lofthus Rooth (Ap) Johannes Dalen Giske (Ap)
Kristin Antun (MDG) Nikki Schei (MDG)

Konsultative medlemmer

 • Stein-Olaf Røberg, Utrykningspolitiet
 • Terje Tutturen, Politiet
 • Unni Knutli, Trygg Trafikk
 • Erik Andre Foss, Statens vegvesen
 • Rita Johannesen, Statens vegvesen
 • Kristin Tandberg, Statens vegvesen
 • Nina Hanssen, Akershus fylkeskommune                                                            
 • Olav Tunold, Akershus fylkeskommune                                                                     

Sekretær FTU

Statens vegvesen er sekretariat for utvalget og har ansvar for forberedelse av sakene. Sekretariatet oversender sine saksfremlegg til fylkesrådmannen for eventuelle merknader og godkjenning før de fremmes for Trafikksikkerhetsutvalget.

Sekretær:

 • Kristin Tandberg, Statens vegvesen, rådgiver Statens vegvesen, vegavdeling Akershus, tlf 411 47 327, e-post: kristin.tandberg@vegvesen.no

Kontaktpersoner Akershus fylkeskommune

[-]

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet