1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Kollektivløsning på Nedre Romerike

Det skal etableres en effektiv, miljøvennlig og universelt utformet kollektivtransport med tilstrekkelig kapasitet i og mellom eksisterende og planlagte byer og tettsteder på Nedre Romerike, og til og fra Oslo.

Det er behov for å styrke kollektivtilbudet på Nedre Romerike (Lørenskog – Ahus – Lillestrøm – Kjeller), både internt i denne delen av bybåndet og mot Oslo og regionen for øvrig. Området har arealer med potensial for utvikling til bolig- og næringsformål, og potensialet vil forsterkes ytterligere med et forbedret kollektivtilbud.

Infrastrukturtiltak for kollektivløsninger i dette området er et prioritert tiltak i porteføljen i revidert avtale om Oslopakke 3 («baneløsninger Nedre Romerike»). I revidert avtale om Oslopakke 3 legges det opp til en oppstart av byggingen av prosjekter i tidsrommet 2023-2027.

Utviklingsarbeidet for kollektivløsning på Nedre Romerike skjer i samarbeid med staten, Lørenskog kommune, Oslo kommune og Ahus.

Konseptvalgutredning - høring

Akershus fylkeskommune ga i januar 2016 Ruter i oppdrag å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for kollektivbetjening på Nedre Romerike. Utredningen vurderer ulike konsepter for kollektivbetjening for området som er definert som «særlig innsatsområde for økt by og næringsutvikling på Nedre Romerike» i regional plan for areal- og transport i Oslo og Akershus. Den anbefalte løsningen er presentert i kortere rapport: Anbefalte konsept for kollektivtransport på Nedre Romerike - kortversjon.

Konseptvalgutredning er en rapport som vurderer ulike måter å møte fremtidige transportbehov. Utredningen vurderer ulike konsepter for kollektivbetjening av Lørenskog, Ahus, Strømmen, Lillestrøm og Kjeller i et langsiktig perspektiv, både frem mot 2030 og videre mot 2060. Til grunn for vurderingen ligger en grundig behovsanalyse. Ruter har gjennomført utredningen i samarbeid med de statlige transportetatene og berørte kommuner. Ruter benyttet Sweco som konsulent for utarbeiding av utredningen.

Utredningen ble overlevert fra Ruter til Akershus fylkeskommune 21. juni. Akershus fylkeskommune har sendt konseptvalgutredningen om kollektivtransport på Nedre Romerike på høring. Frist for høringssvar var i desember 2017.

Parallelt med høringen underlegges KVUen ekstern kvalitetssikring (KS1). 

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet