1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Baneløsninger på Nedre Romerike

Nedre Romerike skal få bane mellom Oslo øst og Ahus. Det skal et samarbeid mellom statlige, regionale og lokale aktører sørge for.

I 2010 vedtok fylkestinget i Akershus at fylkeskommunen skal innlede et samarbeid med staten, Lørenskog kommune, Oslo kommune og Ahus om å få forpliktende avtaler om arealbruk og finansiering til en bane på Nedre Romerike. Banen skal bygges til Ahus, men en etappevis utbygging skal vurderes, heter det i fylkestingets vedtak. 16. mai 2012 hadde fylkeskommunen et planleggingsmøte med representanter fra både stat og kommune. Her ble de enige om å starte opp felles planlegging av t-baneforlengelse fra Ellingsrudåsen til Ahus.

Hva skjer framover?

I planleggingsmøtet i mai 2012 ble det satt ned en arbeidsgruppe med representanter fra Lørenskog kommune, Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, Statens vegvesen Region øst og Ruter. Arbeidsgruppen skal utarbeide forslag til mandat, planform, organisering og framdriftsplan Arbeidsgruppen foreslår at det utarbeides en konseptutvalgsutredning for å kunne gi et godt beslutningsgrunnlag i valget av løsninger. Dette utredningsarbeidet startet høsten 2013.

Les mer

Bakgrunnen for arbeidet er rapporten Baneløsninger på Nedre Romerike (pdf) som konsulentselskapet Norconsult leverte til Akershus fylkeskommune i 2010. Norconsult har utredet flere alternative løsninger for en framtidig baneutbygging.

Kontaktperson

Thomas Tvedt
Fylkesdirektør samferdsel