1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Fylkesveier

Akershus fylkeskommune har ansvar for totalt 1816 km fylkesvei. Fylkeskommunen vedtar strategiske prioriteringer. Statens vegvesen gjennomfører utbygging, drift og vedlikehold av fylkesveinettet.

  • Foto:
  • Foto:

Strategi- og handlingsplaner for fylkesveiene i Akershus

I samferdselsplanen fastsettes de overordnede strategiene for drift og vedlikehold av fylkesveiene i tillegg til investeringer. Samferdselsplanen er førende for de prioriteringene som gjøres i handlingsprogrammet, som fylkestinget vedtar hvert år.

I handlingsprogrammet fordeles fylkeskommunens budsjett til investeringer, drift og vedlikehold. I år legger fylkeskommunen vekt på å opprettholde veistandarden, ta igjen etterslep på dekkeleggingen og tilrettelegge for gående og syklister.

Se også oversikt over planlagte og pågående veiprosjekter i Akershus  hos Statens vegvesen.

Spørsmål om vei til Akershus fylkeskommune

Akershus fylkeskommune er som veieier den som svarer på spørsmål av prinsipiell art og overordnet planlegging. Vi svarer også på henvendelser knyttet til prioriteringer og strategiske spørsmål.

Statens vegvesen har ansvar for fylkesveiene

Statens vegvesen gjennomfører utbygging, drift og vedlikehold av fylkesveinettet på vegne av Akershus fylkeskommune. De bistår også fylkeskommunen i planlegging, saksbehandling og utredninger.

Statens vegvesen Region øst har hovedansvar for planlegging av vedtatte veiprosjekter, gjennomføring av tiltakene, i tillegg til løpende drifts- og vedlikeholdsoppgaver. Henvendelser om dette rettes til Statens vegvesen.

Spørsmål om kommunale veier

Alle henvendelser om kommunale veier skal rettes til den enkelte kommune.

Kart over fylkesveier

Kontakt

Liv Maren Bjørnstad
rådgiver samferdsel