1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Reguleringsplaner

En reguleringsplan er et detaljert arealplankart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser.

Reguleringsplaner skal vedtas av kommunestyret, men kan utarbeides både av offentlige og private aktører. Reguleringsplaner skal behandles etter bestemte regler for medvirkning, og skal oversendes til fylkeskommunen for uttalelse.

Uttalelse fra fylkeskommunen

Plan- og bygningsloven legger opp til medvirkning i planprosesser. Fylkeskommunen ønsker seg godt samarbeid i hele planprosessen. Det er viktig å ha dialog fra tidlig tidspunkt i planprosessen. Det kan bidra til bedre og mer fokuserte planer. Det kan også hjelpe til å løse konflikter, slik at innsigelser i størst mulig grad unngås.

Veileder

Miljøverndepartementet har utarbeidet en veileder om utarbeiding av reguleringsplaner. Veilederen legger hovedvekt på de krav som gjelder i forbindelse med utarbeidingen av planforslag og rammene for bruk av planbeskrivelse, arealformål, hensynssoner og bestemmelser.