1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til sekundærmeny
 4. Hopp til hurtigsøk

Regionale interesser i planlegging

Akershus fylkeskommune uttaler seg til alle plansaker som kan berøre regionale interesser.

Viktige interesser og ansvarsområder (innsigelsesmyndighet etter Plan- og bygningsloven) er:

 • Samordnet areal- og transportplanlegging (oppfølging av bl.a. fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur, RPB for kjøpesenter og RPR for areal og transport)
 • Barn og unges interesser
 • Universell utforming
 • Klima (oppfølging av bl.a.statlige planretningslinjer for klima og energi)
 • Vannforvaltning
 • Friluftsliv
 • Kulturminner og kulturmiljø
 • Fylkesveger

De fleste interessekonflikter mellom kommune og fylkeskommune løses gjennom drøfting. Ved større interessekonflikter mellom kommune og fylkeskommune, er det fylkesutvalget som fremmer innsigelse til planen.