1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Kommuneplanprosessen

Akershus fylkeskommune ønsker å delta aktivt i samarbeid om utarbeidelse av kommuneplaner ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet med basis i fylkesplaner/regionale planer, rikspolitiske retningslinjer/statlige planretningslinjer og bestemmelser for utvalgte innsatsområder, samt oppgaver etter friluftsloven, og som fagmyndighet for kulturminnevern.

Tidlig drøftingsmøte

Akershus fylkeskommune ønsker, og ser det som viktig, at det tidlig i prosessen med utarbeidelse av ny kommuneplan gjennomføres et drøftingsmøte, primært i regionalt planforum. Et drøftingsmøte tidlig i prosessen muliggjør tidlige innspill fra regionale og statlige myndigheter, noe som er viktig for å kunne forhindre interessekonflikter senere i planprosessen.

Varsel om planoppstart og planprogram til offentlig ettersyn

Varsel om planoppstart og oversendelse av planprogram til offentlig ettersyn gjennomføres som regel samtidig. I høringsperioden er det ønskelig at planprogrammet drøftes i regionalt planforum. Akershus fylkeskommune gir et samlet skriftlig innspill til forslag til planprogram og varsel om planoppstart.

Konsekvensutredning

Kommuneplanens arealdel skal alltid konsekvensutredes, jf. forskrift om konsekvensutredninger. Utredningstema fastsettes i planprogrammet.

Offentlig ettersyn av planforslaget

Forslag til kommuneplan drøftes i regionalt planforum. Akershus fylkeskommune avgir høringsuttalelse, der innspillene i hovedsak knytter seg til om tidligere innspill er fulgt opp.

Vedtak

Kommunen skal vurdere de innkomne innspill til høringsforslaget, og vedtar selv kommuneplanen.

Innsigelse

Fylkeskommunen er innsigelsesmyndighet etter plan- og bygningsloven. Det vil si at fylkeskommunen, ved fylkesutvalget, kan fremme innsigelse til en plan dersom denne er i strid med viktige regionale interesser.

Dersom fylkeskommunen har fremmet innsigelse til kommuneplanen, og kommunen ikke tar innsigelsen til følge, kan ikke kommuneplanen i sin helhet vedtas. Interessekonflikten vil bli forsøkt løst gjennom mekling hos fylkesmannen. Dersom meklingen ikke fører frem, vil kommuneplanen oversendes miljøverndepartement for endelig vedtak.

Kontakt

Thomas Johansen
Rådgiver planThomas Johansen