1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Plansamarbeidet

Prognosene viser at folketallet i Oslo og Akershus vil øke med 350.000 personer i løpet av de neste 20 årene. Antallet arbeidsplasser forventes å øke med 8 000 – 9 000 pr. år. Hvor skal disse menneskene bo, arbeide og hvordan skal de reise i fremtiden?

Plansamarbeidet skal resultere i en regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Ved å samarbeide kan vi utnytte mulighetene veksten gir. Vi må regne med å bo tettere enn før, og transportutfordringene må løses av kollektivtilbud, gåing og sykling.

I Plansamarbeidet sees det på tre alternative utbyggingsmønstre og transportsystem for Oslo og Akershus. I tillegg utredes muligheten for å etablere en eller flere nye byer i Akershus. Alternativene skal utredes og drøftes grundig før det konkluderes, og arbeidet skal være klart våren 2014. Den ferdige planen vil bestå av et arealkart og planretningslinjer som skal ligge til grunn for kommunenes arealplanlegging, samt fylkeskommunale og statlige sektorers prioriteringer innen areal- og transport.

Les mer om plansamarbeidet

Kontakt

Helene Øvrelid
spesialrådgiver