1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Regional planstrategi

Hva er de viktigste utfordringene og hvilke planer trenger vi for å møte utfordringene? Dette er kjernen i arbeidet med regional planstrategi for Akershus.

I henhold til plan- og bygningsloven skal en regional planstrategi utarbeides minst en gang i hver valgperiode og vedtas innen ett år etter konstituering av nytt fylkesting.

En regional planstrategi skal belyse utviklingstrekk og utfordringer i Akershus og gi en oversikt over hvordan utfordringene skal følges opp i regionale planer. Planstrategien viser hvilke regionale planer som skal utarbeides, samt gir informasjon om formål, organisering og medvirkning knyttet til de ulike planene.

Den gjeldende regionale planstrategien for perioden 2017-2020 ble vedtatt i fylkestinget 19.november 2016.

Regional planstrategi for Akershus 2017-2020

Politikkområder som følges opp i regional planstrategi

Planstrategien for Akershus trekker fram utdanning og kunnskap sett i sammenheng med næringsutvikling som et viktig tema der det er behov for videre planarbeid. Planstrategien peker på at den store innflyttingen fra inn- og utland til Akershus krever et fokus på mangfold og inkludering.Gode og attraktive byer og tettsteder med et mangfold av aktivitetstilbud og møteplasser blir viktige temaer for videre planarbeid i regionen. Behovet for en tydelig klima- og energipolitikk trekkes fram som et annet prioritert tema. Energiøkonomisering, avfallshåndtering og klimatiltak i kommuneplanleggingen nevnes som sentrale temaer for framtidig planlegging.Areal og transport et prioritert tema. En egen felles regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus ble vedtatt høsten 2015.

Regional planstrategi 2017-2020 på høring

Fylkesutvalget i Akershus vedtok 6. juni å legge forslag til regional planstrategi for Akershus 2017-2020 ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er 1. september.

Les mer om høringen og last ned høringsforslaget med relevante vedlegg her.

 

Kontakt

Helene Øvrelid
spesialrådgiver