1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Regional planlegging

Regional planlegging er et samlet system for offentlig planlegging i fylkene, som omfatter regional planstrategi, regional plan og regional planbestemmelse.

Regional planlegging skjer under folkevalgt styring og kontroll og skal stimulere utviklingen i regionen, både for miljø og samfunn. Fylkestinget er regional planmyndighet og har ansvaret for og ledelsen av arbeidet med regional planlegging. De regionale planstrategiene godkjennes ved kongelig resolusjon, mens de regionale planene vedtas endelig i fylkestinget.

De regionale planene skal være styringsdokumenter som beskriver prioriteringer og veivalg for regionens ønskede utvikling i et langsiktig perspektiv. Hver enkel regional plan inneholder mål og relevante strategier og tiltak.

I utarbeidelsen av de regionale planene er det viktig å se helheten samtidig som det utarbeides konkrete og målrettede planer som oppfattes som nyttige styringsverktøy for både kommuner, fylkeskommunen, statlige etater og ulike interesse grupper.

Regional planlegging er et samarbeidsprosjekt

Både regional planstrategi og de regionale planene utarbeides i samarbeid med stat, fylke, kommuner og organisasjoner. Gjennom dette samarbeidet defineres hvilke utfordringer og oppgaver som best kan løses på et regionalt nivå.

Statlige organer og kommuner har rett og plikt til å delta i planleggingen, når den berører deres virkeområde eller egne planer og vedtak.

For at de regionale planene skal bli fulgt opp og gjennomført er det avgjørende at alle forvaltningsnivå innenfor planområdet har et eierskap til de regionale planene. Arbeidet med de regionale planene må derfor forankres både politisk og administrativt i både stat, fylke og kommune. For å nå målene som settes i planarbeidet er det viktig at ansvar og roller avklares og fordeles.

Planprosessen - hvordan lages en regional plan?

Regional planstrategi er et overordnet dokument som skal prioritere planoppgaver for Akershus i årene 2013-2016. Planstrategien viser hvilke regionale planer som skal utarbeides, og gir informasjon om formål, organisering og medvirkning knyttet til de ulike planene.

Arbeidet med en regional plan starter med å utarbeide et planprogram. Planprogrammet er en beskrivelse av hva planen skal omhandle og hvordan planarbeidet skal gjennomføres.

Regionale planer har et langsiktig perspektiv

De gjeldende og nye regionale planene skal være styringsdokumenter der en foretar prioriteringer og veivalg for regionens ønskede utvikling i et langsiktig perspektiv. Hver enkel regional plan inneholder mål og relevante strategier og tiltak.

En regional plan skal være langsiktig og målrettet med et langsiktig perspektiv, minst 12 år.

Planene skal revideres hvert 4. år og ha et årlig handlingsprogram.

 

 

Kontakt

Helene Øvrelid
spesialrådgiver