1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

By- og tettstedsutvikling

Akershus fylkeskommune ønsker å bidra til utvikling av attraktive og levende byer og tettsteder i Akershus.

Akershus vokser

Byene og tettstedene i Akershus har hatt en kraftig ekspansjon siste 20-50 år, og flere steder har utviklet seg fra kollektivknutepunkt med spredt bebyggelse til steder av bymessig størrelse. Denne veksten er forventet å fortsette i lang tid fremover. Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus vil avklare hvor veksten bør komme og en koordinert by- og tettstedsutvikling vil rette fokus mot hvordan utviklingen i byer og tettsteder kan skje slik at vi kan legge til rette for befolkningsvekst i levende og attraktive byer og tettsteder.

Les mer om regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.

Urban idé Akershus

Urban idé Akershus skal være et nettverk for kommunene i Akershus der tema er urbanitet og by- og tettstedsutvikling. Urban idé Akershus har 3- 5 samlinger årlig.

Les mer om nettverket Urban idé Akershus.

Tilskudd

Akershus fylkeskommune ønsker å bidra til at kommunene får økt kompetanse og fokus til plan og utviklingsarbeid innen fagområdet utvikling av attraktive byer og tettsteder.

Hver kommunene kan søke om inntil kr.200.000,- i støtte. Den totale rammen er kr.1.500.000,-.

Les mer og søk om tilskudd til utvikling av attraktive byer og tettsteder i Akershus.

Utbyggingsavtaler

Gode utbyggingsavtaler kan benyttes som et strategisk virkemiddel for å realisere planlagte utbyggingsområder. En kartlegging Kommunenes sentralforbund (KS) har gjort viser at kommunene har et stort behov for mer kompetanse på bruken av slike avtaler. Akershus fylkeskommune har gjennomført en faglig kursserie om utbyggingsavtaler for kommunene i Akershus.

 Les mer om utbyggingsavtaler her.

Byforum

Byforum er et nettverk for plansjefene i de største byene og tettstedene i Akershus. Asker, Bærum, Skedsmo, Ullensaker, Lørenskog, Oppegård, Ski og Ås er medlemmer i forumet. Hensikten med byforum er erfaringsutveksling med henblikk på utfordringer og muligheter i de største byene og tettstedene i et fylke i sterk vekst. Akershus fylkeskommune koordinerer byforum.

Eksempelsamling til inspirasjon og nytte

Livskraftige urbane bomiljø er en eksempelsamling som trekker fram gode bymiljø fra resten av landet, som kan være til inspirasjon for utviklingen av gode, kompakte byer og tettsteder. 

Levende og attraktive byer og tettsteder 2011-2015

By- og tettstedssatsingens tilskuddsordning har mellom 2011 og 2015 gitt støtte til et variert utvalg av planprosesser og mulighetsstudier. Heftet Levende og attraktive byer og tettsteder 2011-2015 gir et innblikk i det brede mangfoldet og variasjonen i planleggingen, tilretteleggingen og gjennomføringen lokalt.

Kontakt

Erlend Hanssen Sjåvik