1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til sekundærmeny
 4. Hopp til hurtigsøk

Eksamen

Eksamen skal måle i hvilken grad eleven har nådd kompetansemålene i læreplanen. Eksamineringen skal gi eleven anledning til å vise kompetanse i så stor del av faget som mulig. For å sikre at eleven skal få vist sine kunnskaper og ferdigheter, må eksamensformen være forutsigbar og kjent.

Alle elever skal få informasjon fra skolen om eksamensavviklingen. Fylkeskommunen har ansvar for å arrangere eksamen for elever i videregående skole, samt privatister og praksiskandidater som tar fag på videregående nivå. Eksamenskontoret i Akershus koordinerer og administrerer eksamen. De videregående skolene sørger for selve gjennomføringen.

Det er utarbeidet retningslinjer for gjennomføring av eksamen i Akershus fylkeskommune. Skrivet angir retningslinjer for gjennomføring av eksamen på bakgrunn av forskrift til opplæringsloven og øvrige retningslinjer gitt av Utdanningsdirektoratet.

Under finner du et utdrag av innholdet i retningslinjene for gjennomføring av eksamen i Akershus fylkeskommune.

 • Uttrekk

  Rektor trekker ut elever til eksamen på alle trinn, både til sentralt - og lokalt gitt eksamen i tråd med regler fastsatt av Utdanningsdirektoratet.

  • Dato for offentliggjøring av sentralt gitt eksamen settes av Utdanningsdirektoratet.
  • Dato for offentliggjøring av lokalt gitt eksamen settes av Akershus fylkeskommune.

  48 timer før elevene skal opp til lokalt gitt eksamen i et trekkfag, skal de få melding om hvilket fag de skal prøves i.

  I de tilfeller der Utdanningsdirektoratet eller Akershus fylkeskommune ikke har fastsatt felles eksamensdato og -tidspunkt, blir dette fastsatt av rektor.

  [-]

 • Gjennomføring av eksamen

  Eleven skal møte i eksamenslokalet senest 15 minutter før eksamensoppgavene deles ut. Rektor kan pålegge eleven å møte tidligere, dersom dette er nødvendig av praktiske årsaker.

  Skolen har ansvar for å kontrollere elevens identitet, og om nødvendig må eleven vise legitimasjon.

  Lengden på eksamen er avhengig av eksamensordningen i faget. Se bestemmelser for de enkelte fagene på Utdanningsdirektoratets nettsider.

  Rammene for eksamen på eksamensdagen skal være:

  • skriftlig eksamen – inntil 5 timer
  • muntlig eksamen – inntil 30 minutter per elev
  • muntlig-praktisk eksamen – inntil 45 minutter per elev
  • praktisk eksamen – inntil 5 timer

  Se også sjekklisten for eksamensgjennomføring.

  [-]

 • Hjelpemidler

  Skolene skal legge til rette for og i størst mulig grad gjennomføre IKT-basert eksamen.

  Elevene bruker egen PC til IKT-basert eksamen. Skolen må sikre at det stilles brukerstøtte til rådighet under gjennomføring av eksamen, og stille med utlåns-PC dersom elevens PC går i stykker.

  Eksamenstilsynet, eller den rektor utpeker, skal kunne kontrollere at eleven bare har tilgang til tillatte hjelpemidler. Vesker, mobiltelefoner og lignende skal settes på anvist sted.

  Internett er sperret på eksamen, men du har tilgang til  utvalgte nettressurser som ikke gir tilgang til kommunikasjon.

  [-]

 • Brudd på reglene, bortvisning, fusk og plagiat

  Det er ikke tillatt å opprette egne nettverk eller benytte annen elektronisk kommunikasjon for å unngå sperrer og begrensninger som er satt opp i forbindelse med opplæring og eksamen. (Jfr. IKT-reglement for elever ved videregående skoler i Akershus fylkeskommune).

  Eleven skal ikke hindre eller forstyrre gjennomføringen av eksamen. Dersom eleven bryter gitte regler eller ikke retter seg etter pålegg tilsynet gir kan eleven etter advarsel bortvises fra eksamen.

  Eksamen i et fag kan annulleres dersom en elev har fusket eller forsøkt å fuske ved eksamen. Spørsmålet om annullering av eksamen i faget skal avgjøres av rektor. Eleven skal ha anledning til å uttale seg muntlig før rektor fatter enkeltvedtak om annullering av eksamen. Eleven har likevel rett til å fullføre eksamen på eksamensdagen.

  Dersom eksamen blir annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk, faller standpunktkarakteren for eleven bort. Eleven kan melde seg opp til eksamen i faget som privatist tidligst ett år etter den annullerte eksamen.

  [-]

 • Utsatt eller ny eksamen

  En elev som på grunn av dokumentert fravær ikke kan møte til ordinær eller særskilt eksamen, eller en elev som har dokumentert fravær ved ny eksamen, har rett til å gå opp til første etterfølgende eksamen. Dersom en elev blir syk under gjennomføringen av eksamen må det meldes fra til tilsynet som umiddelbart varsler skolens ledelse.

  En elev har rett til ny eksamen ved første ordinære eksamen dersom eleven får karakteren 1 ved ordinær eksamen. Eleven må selv melde seg opp til ny eksamen.

  En elev som får karakteren 1 i standpunktkarakter i et fag har rett til særskilt eksamen i faget dersom han/hun ikke er trukket ut til eksamen i faget, eller det gjelder et fag der det ikke blir holdt ordinær eksamen.

  Eleven må selv melde seg opp til utsatt, ny eller særskilt eksamen. Ved utsatt eksamen i trekkfag, skal trekkingen av fag skje på nytt.

  Dersom eleven ikke går opp til første etterfølgende eksamen, må han/hun ta eksamen som privatist.

  Elever med behov for særskilt tilrettelegging på eksamen kan søke om dette.

  [-]

 • Klage på karakter

  Elevene i de videregående skolene til Akershus fylkeskommune kan klage på alle karakterer som skal føres på vitnemålet – også eksamenskarakter.

  Les mer om hvordan du klager på eksamenskarakteren.

  [-]

Spørsmål? Kontakt

Eksamenskontoret

Avdeling for videregående opplæring