1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Privatist

Har du behov for studiekompetanse? Kanskje du ønsker å forbedre karakterer du allerede har fra videregående skole? Du kan melde deg opp som privatist og avlegge eksamen for aktuelle fag.

Frist for oppmelding til privatisteksamen våren 2018 er 1. februar. Oppmelding til privatisteksamen i høstsemesteret kan gjøres mellom 1. og 15. september.

Fylkeskommunen er ansvarlig for gjennomføring av eksamen for privatister i Akershus.

Hva er en privatist?

En privatist er en som melder seg til eksamen uten å være elev i faget på oppmeldingstidspunktet. Som privatist får du ikke standpunktkarakter i faget.

Det er ikke tillatt å melde seg opp som privatist hvis man samtidig er elev i samme fag. Privatisteksamen vil i disse tilfellene være ugyldig og underkjennes.

Les om det å være privatist innen studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogrammer.

Oppmelding i Privatistweb

All oppmelding til privatisteksamen skjer elektronisk på Privatistweb.

For å melde deg opp må du:

 1. registrere deg som bruker
 2. registrere oppmelding i fag
 3. betale avgiften

Eksamensavgiften må betales med Visa/Mastercard. Oppmeldingen er ikke gyldig før den er betalt. Oppmeldingsfristen gjelder også betalingen. Det godtas ikke oppmelding eller betaling etter fristens utløp.

Eksamensavgift

Stortinget har fastsatt en fast eksamensavgift for avlegging av privatisteksamen.

 • kr 1084,- for fag som ikke er bestått
 • kr 2170,- dersom du har bestått faget tidligere

Prisene gjelder per eksamen. Innbetalt eksamensavgift blir ikke refundert dersom du må trekke deg eller utsette eksamen.

Oppmeldingsfrist

Privatistweb er åpent for oppmelding og betaling i følgende perioder:

 • 1. - 15. september for høsteksamen
 • 15. januar - 1. februar for våreksamen

Fagkoder/fagnavn

Fagkoder og fagnavn finner du i Privatistweb. Du er selv ansvarlig for at du melder deg opp i riktig fag. Dersom du er i tvil om hvilken fagkode du skal bruke, ta kontakt med eksamensskolen.

Hvis du ikke finner faget/fagkoden du ønsker å melde deg opp i, må du snarest ta kontakt med en privatistskole.

Noen spesielle fag:

 • fag innenfor Musikk, dans og drama: ta kontakt med Rud vgs
 • helsesekretærer: ta kontakt med Jessheim vgs
 • apotektekniker: ta kontakt med Ås vgs
 • brønnteknikk: ta kontakt med Rud vgs

Eksamensform

Eksamensformen er oppgitt i læreplanen for faget. I realfag på vg3, i alle språkfag og ved tverrfaglig eksamen må privatister melde seg opp i både skriftlig og muntlig/muntlig-praktisk eksamen. Ved spørsmål om eksamensform, se læreplanen i faget eller kontakt eksamensskolen.

Eksamensdato

Dato for skriftlige eksamener er normalt oppgitt på Privatistweb. Dato for muntlig og praktisk eksamen oppgis i brev fra skolen. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er mulig å få byttet eksamensdato.

Innkallingsbrev

I god tid før eksamen vil du få tilsendt et innkallingsbrev fra eksamensskolen med informasjon om oppmøtetid og -sted.

Legitimasjon

Når du møter opp på det eksamensstedet du har fått oppgitt, skal du fremlegge gyldig legitimasjon med bilde.

Syk på eksamen?

Privatister som fremviser dokumentasjon på at man var forhindret å møte til eksamen, f.eks. legeerklæring, har rett til utsatt eksamen.

Du må selv melde deg opp på Privatistweb innen fristen, men stopp når du kommer til betaling. For at oppmeldingen skal bli gyldig, må du melde fra til skolen eller til eksamenskontoret på e-post eksamen@afk.no innen fristen. Retten til utsatt eksamen gjelder kun ved første påfølgende eksamensperiode. Det er ikke anledning til å bytte til et annet eksamensfag enn det du har dokumentert fravær for.

[-]

Tidspunkt for eksamen

Eksamen for privatister arrangeres to ganger i året, i periodene april-juni og november-desember.

Her finner du eksamensdatoer for skriftlig eksamen:

Sentralt gitt eksamen (gitt av Utdanningsdirektoratet - gjelder de fleste skriftlige eksamener innenfor studiespesialisering og teorieksamen for lærlinger og praksiskandidater)

Lokalt gitt eksamen (gitt av fylkeskommunen - gjelder de fleste skriftlige eksamener innenfor yrkesfaglige programområder)

Datoer for muntlig og praktisk eksamen er ikke fastsatt før oppmeldingsfristen. Melding gis i brev fra skolen.

Muntlig eksamen for privatister arrangeres vanligvis på ettermiddags-/kveldstid. Det må påregnes ventetid, da alle kandidatene ikke kan starte samtidig. Det kan være lurt å ha med seg litt mat og drikke i tilfelle du må vente en stund.

Sted for eksamen

Privatisteksamen arrangeres på flere videregående skoler i Akershus. Når du søker opp faget på Privatistweb, vil du se hvilke skoler du kan velge mellom. Vær klar over at eksamen kan bli flyttet til en annen skole.

Du vil få brev fra skolen med nærmere informasjon om når og hvor du skal møte opp.

[-]

Før du melder deg opp til eksamen, bør du ta kontakt med en av skolene nedenfor for å forsikre deg om at du melder deg opp i rett fag/fagkode:

 Skole

Programområder

Jessheim videregående skole

Tlf. 63 92 78 00

E-post: post@jessheim.vgs.no

Studieforberedende og yrkesfaglige programområder.

Praksiskandidater og lærlinger (teoriprøven)

Lørenskog videregående skole

Tlf. 67 98 07 00

E-post: post@lorenskog.vgs.no

Studieforberedende og yrkesfaglige programområder.

Praksiskandidater og lærlinger (teoriprøven)

Rud videregående skole

Tlf. 67 17 63 00

E-post: post@rud.vgs.no

Yrkesfaglige programområder og MD.

Praksiskandidater og lærlinger (teoriprøven)

Ski videregående skole

Tlf. 64 91 36 00

E-post: post@ski.vgs.no

Studieforberedende programområder: SSP, MD, ID

Stabekk videregående skole

Tlf. 67 83 54 06

E-post: privo@stabekk.vgs.no

Studieforberedende programområder: SSP, ID

Ås videregående skole

Tlf. 64 97 57 00

E-post: post@aas.vgs.no

Yrkesfaglige programområder.

Praksiskandidater og lærlinger (teoriprøven)

[-]

Dokumentasjon på eksamenskarakterer

Eksamensresultatene gjøres tilgjengelig på Privatistweb. Utskrift av karakterer fra Privatistweb er ikke gyldig dokumentasjon ved opptak til høyere utdanning. Du er selv ansvarlig for å sørge for at høgskole/universitet får tilsendt papirutgave/ får tilgang til ditt korrekte vitnemål.

Hvem gir deg ny dokumentasjon?

Når du tar privatisteksamen(er) for å forbedre karakterer og/eller for å få fullført og bestått videregående opplæring, må du ta kontakt med:

 • Den videregående skolen du sist gikk på, for å be om ny dokumentasjon og/eller
 • Den privatistskolen du tok eksamen ved, for å få kompetansebevis med privatistkarakteren.

Vær oppmerksom på

Dersom du har vitnemål fra før og skal legge til forbedring av tilsvarende fag eller fag som gir tilleggspoeng, et det tilstrekkelig å dokumentere kun disse fagene på et kompetansebevis i tillegg til det godkjente vitnemålet.

Er du i tvil om hvilken dokumentasjon du trenger, ta kontakt med Samordna opptak eller studiestedet du søker plass ved.

Husk å bestille vitnemål/kompetansebevis i god tid før innsendingsfristen!

[-]

Læreplan

Det er læreplanen i det enkelte fag som viser hvilken kompetanse som er forventet av deg og hva du kan bli spurt om til eksamen.

Her finner du læreplaner til fag i Kunnskapsløftet (Utdanningsdirektoratet).

Du kan finne mye nyttig lærestoff på Nasjonal digital læringsarena (NDLA)

Kontakt eksamensskolen dersom du trenger informasjon om anbefalt litteratur i faget.

Vurderingsveiledninger

Her finner du vurderingsveiledninger for sentralt gitte eksamener (Utdanningsdirektoratet)

Her finner du vurderingsveiledninger for lokalt gitt eksamen.

Det er også lagt ut noen eksempeloppgaver for lokalt gitt eksamen.

 

[-]

Bruk av PC under eksamen

Ved eksamener der PC er tillatt hjelpemiddel, tillates det i Akershus fylkeskommune at privatister bruker privat PC.

Ved skriftlig eksamen vil privatister som bruker PC ha tilgang til utvalgte nettressurser som ikke gir mulighet for kommunikasjon.

Privatistskolene stiller ikke PC-er til disposisjon med mindre dette er aktuelt i forbindelse med særskilt tilrettelegging av eksamen.

Privatistene er selv ansvarlig for egen PC, og for at de har nødvendig kompetanse til å bruke denne til å fremstille eksamensbesvarelsen, til å lagre/kopiere/sikkerhetskopiere besvarelsen til USB minnebrikke og til å skrive ut på skolens utstyr fra USB minnebrikke, eller levere eksamensbesvarelsen elektronisk i fag der det er mulig.

I de fleste fag med skriftlig eksamen kan eksamensbesvarelsen leveres elektronisk. I fag der dette ikke er mulig, skrives besvarelsen ut fra skolens utstyr og leveres som utskrift.

Det gis ingen brukerstøtte til bruk av PC, programvare, utskrift, sikkerhetskopiering, flytting/kopiering av filer eller liknende. Det stilles ikke reserveutstyr til disposisjon for privatistene, og privatistene er selv ansvarlig for konsekvensene dersom eget utstyr feiler.

Hjelpemidler

Til de fleste eksamener er alle hjelpemidler tillatt, unntatt internett og andre verktøy som gir mulighet for kommunikasjon. Noen fag har spesielle ordninger.

I fagene matematikk, kjemi, fysikk og biologi er eksamen todelt. Del 1 skal besvares kun ved bruk av vanlige skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler. I del 2 er alle hjelpemidler tillatt med unntak av Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon.

I matematikk er det obligatorisk å bruke digitale verktøy på datamaskin i del 2 av eksamen. Se mer informasjon fra Utdanningsdirektoratet.

Se lenkene under for informasjon om tillatte hjelpemidler på eksamen:

Generelt om bruk av kilder på eksamen

Dersom det er aktuelt å bruke kilder i besvarelsen, må disse oppgis på en etterrettelig måte. Privatisten eller eleven skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på alle kilder som er brukt. Dersom eleven bruker utskrift eller sitat fra nettsider, skal han/hun oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.

Det finnes ulike måter å oppgi kilder på. Kilder som blir brukt til eksamen, skal oppgis på en slik måte at leseren kan finne fram til dem.

Dersom sensor mistenker at en besvarelse inneholder kopiert materiell uten kildehenvisning, kan besvarelsen sendes til plagiatkontroll.

Dersom privatisten eller eleven ikke oppgir kilder han/hun har brukt til eksamen eller bare klipper og limer fra andres tekster, blir dette vurdert til lav måloppnåelse. Da viser ikke privatisten eller eleven selvstendig kompetanse til eksamen, og besvarelsen kan få en lav karakter.

[-]

Dersom du har behov eller vansker/funksjonshemninger som gjør det nødvendig med særskilt tilrettelegging av eksamen, har du krav på det i følge forskrift til opplæringsloven § 3-32.

Du kan søke om tilrettelegging ved å sende søknadsskjema til eksamensskolen. Søknadsskjemaet må være vedlagt en sakkyndig uttalelse som tydelig anbefaler innholdet i den særskilte tilretteleggingen. Uttalelsen må være skrevet av:

 • lege når det gjelder forhold av fysisk art
 • psykolog/logoped/spesialpedagog når det gjelder lese- og skrivevansker o.l. 

Frist for innsending av søknadsskjema og bekreftelse er 4 uker etter oppmeldingsfristen. Du vil i god tid før eksamen få svar på om tilretteleggingen er innvilget. Før eksamen må denne bekreftelsen forevises eksamensvakten.

Særskilt tilrettelegging kan være:

 • forlenget tid
 • opplesing av oppgaven
 • eget rom til disposisjon
 • for hørselshemmede kan lytteprøver i fremmedspråk erstattes med lesing av ukjent tekst
 • bruk av PC
 • kombinasjon av skriftlig og muntlig eksamen (i stedet for skriftlig) i noen fag
 • fremmedspråklige kan benytte tospråklige ordbøker i alle fag

Tilretteleggingen skal være egnet til å utlikne kandidatens dokumenterte vansker, men de skal ikke være så omfattende at de gir fordeler i forhold til kandidater som ikke har tilsvarende tilrettelegging.

Dersom du har spørsmål om særskilt tilrettelegging av eksamen, ta kontakt med eksamensskolen.

[-]

I følge forskrift til opplæringsloven § 5-5 er det 10 dagers klagefrist på eksamenskarakter. Fristen regnes fra det tidspunkt klager er blitt kjent med eller burde gjort seg kjent med karakteren.

Ved muntlig eksamen kan det bare klages på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet, jfr. forskrift til opplæringsloven § 5-10.

Klage på skriftlig eksamen er behandlet i samme forskrift § 5-9. Det gis ikke begrunnelse på karakter ved skriftlig eksamen.

Dersom du er usikker på om du skal ta eksamen om igjen fordi du ikke har fått svar på en klage, er det viktig at du melder deg opp som vanlig i oppmeldingsperioden. Hvis du får medhold i klagen og derfor ikke skal ta eksamen likevel, kan du få refundert oppmeldingsavgiften.

Les mer om å klage på karakterer her.

Forskrift til opplæringsloven § 5-5 til 5-10

[-]

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet