1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til sekundærmeny
 4. Hopp til hurtigsøk

Rettigheter og plikter for en lærling

Lærlinger og lærekandidater plikter å ta imot veiledning og informasjon fra bedriften i læretiden.

Du som lærling/lærekandidat skal være aktiv og engasjere deg i opplæringen. Dette gjelder din fremtid. Derfor er det viktig at du deltar i vurderingen av ditt eget arbeid. For å bli en god fagarbeider må du vise at du har innsikt i ditt eget fag.

Som arbeidstaker er du underlagt Arbeidsmiljøloven. Lærlinger og lærekandidater har spesielle regler rundt stillingsvern, prøvetid og heving av kontrakten og det er Opplæringslova som regulerer dette.

Avdeling for videregående opplæring skal ha beskjed om endringer som har betydning for læreforholdet. Dette kan være svangerskap, sykdom eller permitteringer.

 

 • Lønn

  Som lærling får du som regel en fagarbeiders årslønn fordelt over to år. Du avtaler selv lønn med lærebedriften. Hva du får utbetalt varierer fra bedrift til bedrift.

  Det betyr at du du får lønn for verdiskapningsdelen, men denne vil ofte overlappe opplæringsdelen slik at lønna fordeles over to år. Hovedtariffavtalen i kommunal og statlig sektor regulerer lønna basert på begynnerlønn for en fagarbeider i faget ditt.

  1. halvår: 30% av fagarbeiderlønn

  2. halvår: 40% av fagarbeiderlønn

  3. halvår: 50% av fagarbeiderlønn

  4. halvår: 80% av fagarbeiderlønn.

  [-]

 • Lånekassen

  Lånekassen logo

  Lærlinger og lærekandidater med godkjent kontrakt kan ha rett til både stipend og lån, men mange forhold spiller inn, blant annet lærlinglønnen.

  Husk at du må ha fått godkjent lære- eller opplæringskontrakten din før du kan søke om stipend og lån.

  Søknadskjema, satser og ytterligere opplysninger finner du hos Lånekassen.

   

   

  [-]

 • Studentbillett

   

  Ruter tilbyr en rekke rabatter, ut fra alder, antall reisende og om du er student. Husk at flere av rabattordningene krever at du har med deg gyldig legitimasjon/bevis når du reiser.

   

   

  [-]

 • Sykdom

  Ved sykdom gjelder sykelønnsordninger i folketrygdloven. Det innebærer at du har krav på lønn under sykdom etter samme regler som andre arbeidstakere.

  Dersom bedriften søker om å få heve kontrakten på grunn av at du er syk, eller under sykefraværet, har du det samme vernet som andre arbeidstakere. Arbeidsgiveren har en streng bevisbyrde når det gjelder grunnlaget for å oppheve kontrakten, og sykdom er ingen grunn til å heve en kontrakt.

  Ved langvarig sykdom kan situasjonen utvikle seg slik at det ikke vil være grunnlag for å fortsette læreforholdet, fordi det ikke er mulig for bedriften å gi opplæring.

  [-]

 • Overtid

  Arbeidsmiljøloven regulerer den alminnelige arbeidstidens lengde og adgangen til å arbeide overtid.

  Overtid må ikke brukes som et fast tillegg til den alminnelige arbeidstiden. Det skal som hovedregel ikke være planlagt overtid, og overtid kan bare brukes i særlige tilfeller.

  Dersom det finnes en gjeldende tariffavtale, er det den som regulerer arbeidstidens lengde, bruken av overtid og lønnsfastsettelsen.

  Arbeidsgiveren har ansvar for at arbeidstidsbestemmelsene blir overholdt. Du har rett og plikt til å nekte å medvirke til lovovertredelser.

  [-]

 • Ferie og feriepenger

  Som lærling eller lærekandidat følger du de samme lover og tariffavtaler som andre arbeidstakere i bedriften.

  Feriepenger er vederlag for arbeid, og er dermed en del av lønnen. Hva en lærling eller lærekandidat har rett på av ferie og ferielønn, er regulert i ferieloven eller i tariffavtalen. Retten til å få feriepenger er avhengig av at du har den nødvendige opptjeningen.

  Opptjeningen skjer i kalenderåret før ferieåret. Dersom du ikke har opptjent full rett til feriepenger, kan du enten ta ferie i forhold til hvor stor del du har opptjent, eller du kan ta ut full ferie, men uten feriepenger for den tiden du ikke har opptjent feriepenger for. Ferieloven inneholder bestemmelser om hvordan dette skal skje. Bedriften har rett til å bestemme når ferien kan tas ut, innenfor rammen som loven setter.

  [-]

 • Graviditet og fødsel

  Lærlinger og lærekandidater som blir gravide i læretiden, har rett til svangerskapspermisjon.

  Bedriften plikter å orientere Avdeling for videregående opplæring om slik permisjon. Du har krav på lønn i permisjonstiden etter de samme reglene som gjelder for andre arbeidstakere.

  Det er forbud å si opp en lærling eller lærekandidat på grunn av graviditet. Hvis bedriften ønsker å heve kontrakten under graviditeten, kan den bare gjøre det dersom den kan bevise at den kunne ha gjort det også om du ikke var gravid.

  Under permisjon i forbindelse med en fødsel kan ikke bedriften heve kontrakten med virkning i avbruddsperioden.

  [-]

 • Permittering

  Lærlinger og lærekandidater er som hovedregel unntatt fra permittering som følge av redusert ordretilgang, med mindre virksomheten stopper helt

  Den alminnelige oppfatning hos partene i arbeidslivet er at lærlingen følger siste fagarbeider ut porten. Dette ut fra at bedriftene har påtatt seg et opplæringsansvar fram til avsluttende prøve.

  De sentrale lovbestemmelser vedrørende lærlinger og lærekandidater finnes i Opplæringslova.  Stillings- / kontraktsvern for lærlinger og lærekandidater er forankret i opplæringslovens § 4-2 til § 4-6.

  Ved avbrudd/permittering i lærekontrakt/opplæringskontrakt:

  Ved lærekontrakt/opplæringskontrakt reguleres arbeidsforholdet og lærekontrakten av opplæringsloven kap 4 og kan kun bringes til opphør i samsvar med reglene i denne loven.

  Ifølge Opplæringsloven § 4-4 står det:
  Dersom lærebedrifta stansar eller utviklar seg på en slik måte at ho ikkje lenger finn det mogleg å gi læringen eller lærekandidaten tifredsstillande opplæring, skal ho melde frå til fylkeskommunen.

  Bedriftens behov for å redusere bemanningen kan da ikke være en direkte årsak til heving av lærekontrakter.  Opplæringsloven § 4-6 gjengir regler for endring og heving av lærekontrakt og opplæringskontrakt.

  Prosedyren ved opphør av lærekontrakt/opplæringskontrakt grunnet bedriftens forhold er at man gjennom opplæringskontor (selvstendige lærebedrifter tar direkte kontakt) kontakter fylkeskommunen og fremmer en skriftlig og begrunnet begjæring om heving av lærekontrakten ovenfor denne. Det samme gjelder ved behov for avbrudd i læretida.

  Omplassering

  Lærebedriften (enten selvstendig eller via opplæringskontor) har et hovedansvar for at lærlingen eller lærekandidaten får et faglig forsvarlig opplæringstilbud i slike situasjoner. Fortrinnsvis bør omplassering, samarbeid med andre bedrifter, evt. annen opplæring (kurs) være forsøkt før man evt. må konkludere med at lærebedriften ikke lenger kan gi lærlingen/lærekandidaten tilfredsstillende opplæring.

  Fylkeskommunen har ansvar for at lærlinger og lærekandidater får et tilbud om alternativ opplæring når læreforholdet ikke kan videreføres.

  [-]