1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Retningslinjer for ombudet for elever og lærlinger i Akershus

Vedtatt av fylkestinget 01.04.2004
Språklige endringer foretatt 08.04.2013, jf. sak 2013/5732

§ 1. Formål

Ombudsordningen skal være en brobygger mellom alle parter i videregående opplæring i arbeidet med å forberede elever, lærlinger og lærekandidater til aktiv medvirkning i opplæringen.

Ombudet skal motivere elever, lærlinger og lærekandidater til medvirkning i opplæringen og gi opplæring i deres rettigheter og plikter i henhold til nasjonale styringsdokumenter.

Ombudet skal arbeide for at elevenes, lærlingenes og lærekandidatenes rettigheter både i forhold til dette området om mer generelt, blir ivaretatt uten å svekke skolenes og bedriftenes innsats på dette området.

Innenfor sitt arbeidsområde skal ombudet arbeide for at det ikke blir gjort urett mot elever, lærlinger og lærekandidater som deltar i videregående opplæring i og under Akershus fylkeskommune, og at de som arbeider innen videregående opplæring ikke forsømmer sine plikter overfor elever, lærlinger og lærekandidater.

§ 2. Instansforhold

Ombudet skal være uavhengig av administrativ og politisk ledelse i fylkeskommunen og organiseres som egen enhet.

Ombudet kan på eget initiativ fremme saker til hovedutvalget for for utdanning og kompetanse.

Ombudet skal tilsettes av og rapportere til fylkestinget.

Kontakt elev- og lærlingombudet

Andreas Nilsson
Elev- og lærlingombud