1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Yrkesfagløftet

Både næringslivet og offentlig sektor har behov for flere dyktige medarbeidere med fag- og yrkesutdanning. Akershus fylkeskommune er derfor i gang med et yrkesfagløft med mål om å øke antall fagarbeidere for å møte arbeidslivets behov for kompetanse.

Fylkestinget vedtok i desember 2015 en strategiplan for yrkesfagløftet. Strategiplanen blir fulgt opp av en tiltaksplan som vi vil rullere årlig.

For å nå målet om flere fagarbeidere vil vi:

  • øke interessen for yrkesfag hos elevene i Akershus
  • øke andelen elever som søker yrkesfaglige utdanningsprogram som leder til yrker arbeidslivet har behov for
  • øke andelen elever på yrkesfaglig Vg2 som har overgang til læreplass
  • sikre en helhet i det 13-årige opplæringsløpet
  • bruke det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet for fagopplæring for å nå målene i yrkesfagløftet

Rekruttering til yrkesfagene

Arbeidslivet går glipp av dyktige fagarbeidere fordi kunnskapen om og interessen for yrkesfagene er liten i en del miljøer. Det er en myte at yrkesfagene har stort frafall. Justert for inntakspoeng er det ikke flere som faller fra videregående opplæring på yrkesfaglige utdanningsprogram enn på studieforberedende utdanningsprogram.

Egen erfaring med yrket og foreldrenes meninger er det som veier tyngst når ungdom skal velge videregående opplæring. Mange bestemmer seg allerede tidlig på ungdomstrinnet for hva de vil bli. Informasjon til elever og foresatte på ungdomstrinnet om yrkesfagene og hvilke muligheter som finnes for fagarbeidere blir derfor et viktig tiltak for å få flere elever til å søke yrkesfaglige utdanningsprogram.

Flere elever må søke og få læreplass

26 % av elevene på yrkesfaglig Vg2 velger å gå påbygg til studiekompetanse, men mange oppnår dårlige resultater og strykprosenten er høy. Studier på høyskole og universitet krever ofte gode karakterer fra videregående skole, og det er lav etterspørsel etter arbeidstakere med studieforberedende utdanningsprogram som høyeste fullførte utdanning.

Et fag- eller svennebrev vil i de fleste tilfeller gi langt bedre utsikter på arbeidsmarkedet. I tillegg er det mulig å ta videreutdanning som fagskole, mesterbrev og utvalgte studier ved høyskoler og universitet. Arbeidstakere med slik kompetanse er ofte svært ettertraktede. Akershus fylkeskommune vil synliggjøre for elevene og deres foresatte hvilke muligheter som finnes innenfor fag- og yrkesopplæringen og oppmuntre flere til å velge fag- eller svennebrev framfor generell studiekompetanse.

I noen fag er det vanskelig å få læreplass, selv om arbeidslivet etterspør kompetansen. I andre fag er det flere læreplasser enn søkere. Gjennom samarbeid med arbeidslivet vil Akershus fylkeskommune forsøke å øke rekrutteringen til fag der etterspørselen er høy og unngå at ungdom utdanner seg innen yrker der det ikke er arbeid å få.

Les om vekslingsmodellen som har gitt flere søkere til læreplass.

Ungdomsskolene og lærebedriftene må være med på laget

Elevene legger grunnlaget for å lykkes i fag- og yrkesopplæringen allerede i grunnskolen. Her tilegner elevene seg grunnleggende ferdigheter som de vil få bruk for i alle fag og yrker. I tillegg begynner de å forberede seg på valg av yrkesvei gjennom fagene arbeidslivsfag og utdanningsvalg i ungdomsskolen. På videregående skole får elevene opplæring på skolen og gjennom praksisperioder i bedrift i prosjekt til fordypning. De fleste opplæringsløpene avsluttes med læretid i bedrift som består av ett år med opplæring og ett år med verdiskapning. Kvaliteten i fag- og yrkesopplæringen avhenger derfor av samarbeidet mellom aktørene, det vil si ungdomsskolene, de videregående skolene, lærebedriftene og kommunene samt fylkeskommunen som overordnet ansvarlig for fag- og yrkesopplæringen.

Les om hospiteringsordningen for lærere og faglige ledere som sikrer sammenheng mellom opplæring i skole og bedrift.

Systematisk innsats nødvendig for å lykkes

Kvalitetsutviklingen i fag- og yrkesopplæringen er satt i system gjennom det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet for fagopplæringen. Kvalitetsutvikling handler om å ha tydelige mål og god oversikt over kvaliteten på dagens praksis for å kunne iverksette tiltak på områder der kvaliteten ikke er tilfredsstillende. Vi må også evaluere tiltakene for å se om det er behov for justeringer eller avslutning av tiltak som ikke virker etter hensikten. Akershus fylkeskommune vil bedre systematikken i kvalitetsutviklingsarbeidet som en del av yrkesfagløftet.

Les mer om yrkesfagløftet i strategiplanen.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet