1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

IKO-modellen

IKO-modellen i Akershus blir av utdanningsmyndighetene trukket fram som en eksemplarisk måte å utvikle gode og varige systemer rundt elevoppfølging på. Dette kommer også til uttrykk i den nasjonale videreføringen av Ny GIV-prosjektet, Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring.

Akershus fylkeskommune har siden begynnelsen av 2000-tallet pålagt de videregående skolene å bruke IKO-modellen (Identifisering - Kartlegging - Oppfølging). IKO-modellen systematiserer det frafallsforebyggende arbeidet, og skolene må lykkes i IKO-arbeidet for at fylkeskommunen skal nå målet om økt andel fullført og bestått.

Forskning

IKO-modellen («Identifisering – Kartlegging – Oppfølging») skal bidra til at frafallsutsatte elever får et best mulig faglig og sosialt grunnlag til å gå videre i utdanningsløpet. Modellen bygger på NIFUs forskning om årsakene til bortvalg og frafall i videregående opplæring. Den legger særlig vekt på utfordringer rundt overgangene, hvor en del elever har for dårlig grunnlag til å gå videre i utdanningsløpet. 

Mer fleksibilitet i opplæringen

Hovedtyngden av elevene har et godt nok grunnlag for å følge og nyttiggjøre seg den ordinære opplæringen. Elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringen, følges tett opp gjennom spesialundervisning. For en del elever vil imidlertid en mer midlertidig og periodisk tettere oppfølging være et hensiktsmessig opplæringstilbud. Målet for disse elevene (IKO-elever) er derfor at de løftes opp til et faglig nivå og sosialt nivå som gjør dem i stand til å følge progresjonen i den ordinære opplæringen igjen (se figur).  

IKO-modellens tilnærming til opplæring
IKO-modellens tilnærming til opplæring

Identifisering

Identifisering av IKO-elever i Akershus skjer på grunnlag av følgende fastsatte kriterier:

    • Grenseverdier for karakterer og fravær
    • Melding om mistrivsel
    • Urealistiske studie-/yrkesvalg
    • Kritiske grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning

På de videregående skolene blir elever identifisert både ved trinnoppstart og løpende underveis i skoleåret. Akershus fylkeskommune har, i samarbeid med Conexus, utviklet en IKO-modul i VOKAL for å lette skolenes arbeid med identifisering og kartlegging. Programmet har autofunksjoner for identifisering av frafallsutsatte elever, og funksjoner for overføring av elevinformasjon fra ungdomstrinnet til videregående skole. IKO-modulen i VOKAL finnes for ungdomstrinnet og videregående skole.

Kartlegging

Etter identifiseringen blir eleven nærmere kartlagt med hensyn til årsakene til at en eller flere av faktorene slår ut. Kartlegging skjer ved hjelp av samtaleguider og kartleggingsverktøy. Begge deler finnes i VOKAL.

Oppfølging

På bakgrunn av resultatene av kartleggingen skreddersyr skolen en tett og systematisk oppfølging. Innholdet i tiltakene rettes mot styrking av elevenes grunnleggende ferdigheter, økt motivasjon for videre skolegang, bruk av læringsstrategier og eksamensrettede intensivkurs. 

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet