1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Næringsutvikling i Akershus

Fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør innebærer et strategisk ansvar innenfor næringsutvikling og økt innovasjon. Målsettingen er å legge til rette for styrking av regionens internasjonale konkurranseevne.

Hovedmålet for næringspolitikken i Akershus er å styrke den internasjonale konkurransekraften til næringslivet i fylket. Fylkeskommunen bidrar til dette gjennom å etablere og styrke arenaer og nettverk for samhandling om næringsutvikling og innovasjon i regionen.

Arbeidet organiseres innenfor rammene av Regional plan for innovasjon og nyskaping for Oslo og Akershus frem mot 2025.

Fylkeskommunens rolle innenfor regional næringsutvikling er de siste årene styrket gjennom etableringen av regionale forskingsfond, der Akershus samarbeider med Oslo kommune om fondsregion Hovedstaden.

Fylkeskommunen forvalter en rekke tilskuddsordninger for regional innovasjon og næringsutvikling. Støtte til enkeltbedrifter forvaltes imidlertid av Innovasjon Norge. Her kan eksisterende og nye bedrifter få støtte fra i form av tilskudd, lån og veiledning til ulike typer prosjekter og tiltak i bedriften. 

Økonomiske rammer for arbeidet med næringsutvikling fastsettes årlig av fylkestinget gjennom økonomiplan for Akershus fylkeskommune.

Kontakt

Øyvind Michelsen
Fylkesdirektør plan, næring og miljø