1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til sekundærmeny
 4. Hopp til hurtigsøk

Kulturlandskap

Landskapet er de samlede fysiske omgivelsene som omgir oss. Begrepet kulturlandskap brukes når det fokuseres på den menneskelige påvirkningen i landskapet.

 • Kulturlandskap på Romerike. Det åpne bølgende landskapet med store kornåkrer er typisk for Akershus.
  Kulturlandskap på Romerike. Det åpne bølgende landskapet med store kornåkrer er typisk for Akershus. Foto: AFK
 • Steingarder er viktige kulturminner i kulturlandskapet, som minner om tidligere driftsformer. Bildet er fra Jegstad i Vestby.
  Steingarder er viktige kulturminner i kulturlandskapet, som minner om tidligere driftsformer. Bildet er fra Jegstad i Vestby. Foto: Akershus fylkeskommune
 • Knaisetra i Hurdal viser et godt bevart seteranlegg. Det åpne seterlandskapet må holdes vedlike med slått og beiting.
  Knaisetra i Hurdal viser et godt bevart seteranlegg. Det åpne seterlandskapet må holdes vedlike med slått og beiting. Foto: Morten Spaberg
 • Kulturlandskap med gravhaug på Tanumplatået i Bærum, et av de best bevarte kulturlandskapene i kommunen. Området har et stort antall kulturminner som viser stor tidsdybde.
  Kulturlandskap med gravhaug på Tanumplatået i Bærum, et av de best bevarte kulturlandskapene i kommunen. Området har et stort antall kulturminner som viser stor tidsdybde. Foto: Akershus fylkeskommune
 • Fetsund lenser er også et kulturlandskap, der sporene etter tømmerfløting er viktige kulturminner i elvelandskapet.
  Fetsund lenser er også et kulturlandskap, der sporene etter tømmerfløting er viktige kulturminner i elvelandskapet. Foto: AFK
 • Bølgende kulturlandskap med raviner og åkerholmer. Kirkebygda i Enebakk.
  Bølgende kulturlandskap med raviner og åkerholmer. Kirkebygda i Enebakk. Foto: Akershus fylkeskommune
 • Solli er en gammel markagård i Asker som ligger høyt og enslig til på grensen til Lier. Kulturlandskapet på Solli består blant annet av et godt bevart beitelandskap.
  Solli er en gammel markagård i Asker som ligger høyt og enslig til på grensen til Lier. Kulturlandskapet på Solli består blant annet av et godt bevart beitelandskap. Foto: Akershus fylkeskommune

Kulturlandskapet er formet av menneskelig aktivitet fra ca 10.000 år tilbake og fram til i dag. Landskapet preges av spor etter jordbruk, kystkultur, bosetning og ferdsel. Kulturlandskapet avspeiler naturvilkår, samfunnsforhold og kulturhistorie. Kulturlandskapet er en viktig del av vår felles identitet og gir grunnlag for opplevelse i hverdag og fritid.                                                               

Kulturlandskapet har alltid vært i endring, men kulturlandskapet har mange kvaliteter som vi ønsker å ta vare på. Biologisk mangfold, kulturminner og andre verdier i kulturlandskapet er ikke bare en verdifull arv, men også ressurser som kan legge grunnlag for nye arbeidsplasser og økt næringsutvikling. Kulturlandskapet trues i dag både av utbyggingspress, driftsendringer og nedtrapping av jordbruksaktivitet med gjengroing som resultat.

Hvem tar vare på kulturlandskapet?

Både staten, fylkeskommunen, kommunene og grunneierne arbeider for å ta vare på kulturlandskapet. Fylkeskommunen har som regional kulturminneforvaltning ansvar for å ivareta nasjonale og regionale kulturlandskapsinteresser i plan- og byggesaker.

Kulturlandskap i Akershus

I forbindelse med saksbehandling og forvaltning er det nødvendig å ha god oversikt over verdifulle kulturlandskap i fylket. Rapportene "Kulturlandskap Follo" og "Grøntstruktur Romerike" er sentrale dokumenter i denne forbindelse. "Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer" har også en god oversikt over kulturlandskap av regional og nasjonal verneverdi. Mange kommuner har kartlagt viktige kulturlandskap i forbindelse med egne kulturvernplaner, og har avmerket disse på kommuneplanens arealdel. "Verneplan for Indre Oslofjord" er en statlig verneplan, hvor det er vernet viktige kulturlandskap i kystkommunene, som landskapsvernområder.