1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Istandsetting av fredete bygninger frem mot 2020

Fredete bygninger er kulturminner av nasjonal verdi som forvaltes av eierne på vegne av fellesskapet. Sammen med eierne arbeider fylkeskommunen for at disse skal sikres og istandsettes. Innen 2020 er det et mål at alle fredete bygninger i privat eie skal være istandsatt til et ordinært vedlikeholdsnivå.

230 fredete bygninger i Akershus, 85 er i privat eie

I Akershus er det pr. juni 2013 totalt ca 230 fredete bygninger og av disse er ca 85 i privat eie. Antallet privateide vil øke noe fram mot 2020 som følge av at det blir fattet vedtak om nye fredninger og fordi fredete bygninger som har vært i offentlig eie, blir solgt til private.

Mange bygninger er istandsatt

Private eiere kan søke fylkeskommunen om tilskudd til istandsetting. Som følge av økt statlig tilskudd siden 2006, er flere fredete bygninger i Akershus under istandsetting, og noen av bygningene med de mest omfattende skadene er snart ferdigstilt. Fra og med 2006 til og med 2013 er det til sammen tildelt 40,5 millioner statlige kroner til Akershus, og som er fordelt til eiere etter søknad.

Utfordringer - hvordan nå 2020 - målet?

Det er et nasjonalt mål at alle fredete bygninger i privat eie skal være satt i stand til et ordinært vedlikeholdsnivå innen 2020. Å nå 2020-målet forutsetter en vesentlig økning av de statlige tilskuddsmidlene.  Kompetanseheving for bygningshåndverkere er også nødvendig for å få en forsvarlig istandsetting av bygningene. Det er også utfordringer knyttet til byggeledelse, eiernes kompetanse og egeninnsats, samt kulturminneforvaltningens kapasitet og kompetanse til å følge opp istandsettingsarbeider. For de bygningene som er istandsatt er det ikke minst viktig å sikre et jevnt vedlikehold slik at de kulturhistoriske verdiene blir tatt vare på.

Tilskudd til istandsetting

Det er gjennomført tilstandsregistrering av de fredete bygningene, og dette skal danne grunnlag for istandsetting, og for tildeling av statlig tilskudd til bygninger og anlegg i privat eie.  Det statlige tilskuddet skal tildeles etter følgende prioriteringer:

  • Tiltak som stanser og hindrer ytterligere forfall skal prioriteres.
  • Fredete bygninger og anlegg som forfaller skal midlertidig sikres.
  • Tiltak på bygninger og anlegg det finnes få av skal prioriteres.

Du kan lese mer om tilskuddsordninger her.

Dispensasjon til endringer på fredete bygninger

Istandsettingsarbeider og endringer på fredete bygninger - ut over ordinært vedlikehold - krever dispensasjon fra kulturminneloven. Fylkeskommunen behandler søknader om dispensasjon. 

 

 

 

Kontakt

Sissel Riibe
Overarkitekt, nyere tids kulturminner