1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Fredningsgjennomgangen

Fredningsgjennomgangen er et nasjonalt prosjektets som ble avsluttet i 2012, og hvor alle fylker skal ha alle gjennomgått alle fredningsvedtak som ble foretatt i perioden 1923-1979 og ha presisert omfanget av, formålet med og innholdet i fredningene. For Akershus gjelder dette 39 bygninger fordelt på 24 anlegg.

  • Heggedal hovedgård i Asker er en av bygningene som ble gjennomgått i forbindelse med fredningsgjennomgangen. Foto: AFK
    Heggedal hovedgård i Asker er en av bygningene som ble gjennomgått i forbindelse med fredningsgjennomgangen. Foto: AFK Foto: AFK

Fredninger som ble vedtatt før kulturminneloven trådte i kraft i 1978, dvs. i perioden 1923-1979, mangler spesifikke fredningsbestemmelser. For å gi eierne større forutsigbarhet og klarere rammer, er alle de gamle fredningene nå gjennomgått og befart. Bygningene har blitt beskrevet og fotografert. Det er også gått i gjennom arkiver og eldre foto.

Prosjektet har også hatt som mål å bidra til økt kunnskap og positiv oppmerksomhet omkring fredningene, og gi forvaltningen et bedre beslutningsgrunnlag.

Grunnlag for godt samarbeid mellom forvaltning og eiere

Som resultat av prosjektet har eierne fått tilsendt en rapport som forteller noe om hva som finnes i arkivet om deres eiendom. Det er også laget et flott diplom og et presiseringsdokument som presiserer det gamle fredningsvedtaket med hensyn til omfang, formål og konsekvenser av fredningen. Materialet vil danne et godt grunnlag for det videre samarbeidet mellom eier, fylkeskommune og Riksantikvaren.

Bakgrunn

Fredningsgjennomgangen er en oppfølging av Stortingsmelding nr. 16 «Leve med kulturminner». Riksantikvaren er ansvarlig for prosjektet. Prosjektet startet opp i 2006 og er gjennomført i samarbeid med fylkeskommunene. Fylkeskommunene har fått økonomiske midler fra Riksantikvaren til prosjektet, og det er fylkeskommunene som har stått for gjennomføringen. Det har vært et omfattende arbeid. Akershus fylkeskommune ble ferdig med fredningsgjennomgangen i 2012. Du kan lese mer om Akershus sin fredningsgjennomgang her.

 

Kontakt

Mildrid Melkild
Rådgiver, nyere tids kulturminner