1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Fredete anlegg i Akershus

I Akershus er 140 kulturminner og kulturmiljøer fredet etter kulturminneloven, blant annet badeanlegg, boliger, feriehjem, handelshus, veifar og prestegårder. Disse kulturminnene utgjør en viktig del av fylkets identitet.

Fra fredning først ble benyttet på 1920-tallet og frem til i dag er det plukket ut et bredt spekter av ulike kulturminner som er gitt et varig vern gjennom Lov om kulturminner.

Eier du en fredet bygning? Her får du hjelp!

Eiere av fredete av fredete bygg og anlegg er viktige samarbeidspartnere for fylkeskommunen. De forvalter viktige kulturminner som er verdifulle for oss alle. Eiere av fredete bygg og anlegg har ansvar for å vedlikeholde og pleie sine kulturminner. Dette kan de få hjelp til. Fylkeskommunen kan komme på befaring, gi råd om vedlikehold og informere om saksbehandlingsrutiner. Vi kan også gi råd om utforming av søknader, både knyttet til tilskuddsordninger og ved søknad om dispensasjon fra Kulturminneloven i forbindelse med tiltak.

Dette må du søke om

Hovedprinsippet for vedlikehold av fredete bygninger er å bevare de opprinnelige eller gamle bygningsdelene og detaljene så langt det er mulig; kledning, vinduer, dører, listverk og overflatebehandling. Her kan du lese mer om vedlikehold og istandsetting etter antikvariske prinsipper. Etter kulturminneloven er alle arbeider utover vanlig vedlikehold søknadspliktige. Hva som er vanlig vedlikehold kan være vanskelig for eier å avgjøre, men prinsippet er at endringer av alle slag er søknadspliktige. Eksempelvis vil endring av husfarge være søknadspliktig.

Du kan få penger til å reparere

Eiere av fredete bygg og anlegg kan søke fylkeskommunen om statlige tilskudd til nødvendige reparasjoner. Annonsering av tilskudd skjer på høsten. En søknad må inneholde beskrivelse, kostnadsoverslag og søknadssum, se mer informasjon om tilskuddsordningene her.