1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Kulturminner i Vestby

Vestby kommune ligger helt sør i Akershus og grenser til Østfold i sør og øst og til Oslofjorden i vest. Kommunen er 133 km² stor og landskapet er variert med dyrkede områder og skogkledde høye åser med mange vassdrag og kystlandskap i vest.

I Vestby er det kjent over 200 automatisk fredete kulturminner. Blant disse er det mange gravminner fra bronsealder og jernalder. I kommunen finnes en rekke registrerte boplasser fra steinalderen, og bosetningsspor fra jernalderen. Det er også bevart mange spor av eldre tids gårdsbruk, som for eksempel steingjerder og rydningsrøyser. Det er funnet en rekke oldsaker i Vestby. Av løsfunn er det mange forskjellige typer økser fra steinalderen. Blant dem kan nevnes en flintøks funnet på Knalstad og en steinøks funnet ved gården Soner. Ved Hølen er det funnet en spydspiss av flint. Gravfeltet og gravhaugene ved Garder er meget markante og tydelige i terrenget. De illustrerer godt typiske gravhauger fra jernalderen. Gravfeltet i Nordbylunden er strategisk plassert på en høyde og har vært godt synlig fra flere retninger på lang avstand. Den symbolske verdien vises tydelig her. Røysene ved Sonskilen er plassert på toppen av Vardeåsen og har vært godt synlige på lang avstand og også fungert som varder, med vid utsikt i all retninger.

Viktige særhistoriske trekk for Vestby er nærheten til fjorden og de tre ladestedenes betydning for tømmer og iseksport. Man kan kanskje heller snakke om hele kulturmiljøer framfor enkelte kulturminner i Vestby. Vestby er en av Follos mer funnrike kommuner. Hvert år blir det funnet flere kulturminner som kan fortelle oss mer om Vestbys historie fra steinalder og opp til moderne tid. Under finner du et utvalg av de arkeologiske registreringene og utgravningene som har funnet sted i Vestby de siste årene, og andre artikler om kulturminner i kommunen.

 

Hulvika-Pyttskog - nytt vann- og avløpsanlegg

Publisert 17.08.2016 kl.14:00 / Sist endret: 17.08.2016 kl.14:15

I forbindelse med etablering av nytt vann- og avløpsanlegg for hyttefeltet i Hulvika, ble det i 2014 foretatt arkeologisk registering som avdekket flere bosetningsspor fra steinalder.

Labo nordre

Publisert 11.08.2016 kl.13:52 / Sist endret: 11.08.2016 kl.14:07

Høsten 2015 ble et funnet spor fra steinalder og nyere tid på Labo nordre i forbindelse med omregulering for boliger.

Haugen massedeponi

Publisert 11.08.2016 kl.10:27 / Sist endret: 11.08.2016 kl.11:33

I forbindelse med etablering av massedeponi ved Haugen ble det i april 2015 avdekket en kokegrop fra jernalder.

Krusebyen vann- og avløpsledning

Publisert 10.08.2016 kl.14:23 / Sist endret: 10.08.2016 kl.14:35

I oktober 2015 ble det funnet en rydningsrøys fra nyere tid ved Vestby prestegård.

Skoglundåsen

Publisert 10.08.2016 kl.12:56 / Sist endret: 10.08.2016 kl.13:34

I juli 2015 ble det foretatt arkeologisk registrering på hyttefeltet på Skoglundåsen som omfatter gårdene Libraaten og Grimsrød.

Vestby sentrum

Publisert 10.08.2016 kl.10:09 / Sist endret: 10.08.2016 kl.12:32

I fobindelse med regulering av Vestby sentrum ble det i perioden juli-oktober 2015 foretatt arkeologisk registrering som avdekket spor fra jernalderen på gården Randem.

Linnestad

Publisert 01.07.2016 kl.12:44 / Sist endret: 01.07.2016 kl.14:24

Høsten 2012 ble gravfeltet på Linnestad dokumentert på nytt.

Labohesten

Publisert 22.06.2016 kl.09:05 / Sist endret: 22.06.2016 kl.09:35

I 2007 ble det ved hjelp av metalldetektor funnet en liten bronsehest på Labo Nordre. Hesten har vært brukt som vektlodd i middelalder.

Labo

Publisert 22.06.2016 kl.09:01 / Sist endret: 11.08.2016 kl.14:01

En arkeologisk undersøkelse på Labo Nordre i 2005 skulle vise seg å avdekke spennende spor etter Sons tidligste handelshistorie.

Kraftledning gjennom Frogn, Ås og Vestby

Publisert 09.06.2016 kl.14:36 / Sist endret: 10.06.2016 kl.12:01

Vår og sommer 2015 ble det foretatt arkeologisk registering langs kraftlinje mellom Dyrløkke i Frogn til Tegneby i Vestby. Den undersøkte traséen går gjennom et område rikt på eldre og nyere kulturminner.