1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Kulturminner i Ullensaker

Ullensaker kommune ligger nordøst for Oslo, og er 249 km² stor. Kommunen preges av et variert og bølgende landskap, som for en stor del består av dyrket mark samt store skogarealer med mange vann og tjern.

I Ullensaker er det til nå kjent rundt 200 automatisk fredete kulturminner. De fleste av dem er gravhauger, men det er også en hel del lokaliteter knyttet opp til kullproduksjon. Vi finner også fangstgroper og eldre veifar i kommunen, samt flere steder med spor fra eldre dyrkede områder.  Av den store mengden løsfunn fra Ullensaker er det mange økser fra steinalderen, som for eksempel de som er funnet ved Kløfta og Oppen. Det er også funnet flere gjenstander fra jernalder. Blant dem kan nevnes en pilespiss fra folkevandringstid funnet ved Sundby, og et sverd funnet ved Hilleren.  Ved Ekornrud ligger det to store gravfelt med rundhauger og langhauger fra jernalderen: Skinnfellholtet og Flatby. Gravhaugene ved Hovin er unike. Raknehaugen er Nordens største gravhaug og i området er det flere andre monumentale storhauger. Ved Garder er gravhaugene meget markante og velbevarte og illustrerer tydelig gravskikken i jernalderen. I området rundt Algarheim er det et stort område med flere markante og tydelige gravhauger som også er meget representative for jernalderens gravskikk.

Typisk for Ullensaker er også de uttallige kullgroper, kullmiler og tjæremiler som finnes i utmark. Disse har både vært brukt i en lang periode helt opp til nyere tid. De nyere kulturminnene i Ullensaker bærer preg av militærhistorie og plankekjøring. Hver år er det flere arkeologiske registreringer i Ullensaker som bidrar til vår kunnskap om denne kommunens forhistorie. Det er mange registrerte fornminner i kommunen, og potensialet for å finne flere er stort. Under finner du et utvalg av de arkeologiske registreringene og utgravningene som har funnet sted i Ullensaker de siste årene, og andre artikler om kulturminner i kommunen.

 

Borgen B1

Publisert 18.08.2016 kl.14:44 / Sist endret: 18.08.2016 kl.14:49

I forbindelse med regulering av Borgen B1 ble det i november 2014 registrert to rydningsrøyser fra nyere tid på Borgen store.

Jessheim nord

Publisert 18.08.2016 kl.12:17 / Sist endret: 18.08.2016 kl.12:50

I forbindelse med områderegulering av Jessheim nord ble det i september 2014 foretatt arkeologisk registrering som avdekket rydningsspor fra nyere tid på gården Haug.

Gardermoen Næringspark III - 2015

Publisert 18.08.2016 kl.11:20 / Sist endret: 18.08.2016 kl.11:32

I juli 2015 ble det funnet en hulvei og en tjæremile i forbindelse med regulering av tomt til Veidekke industri AS ved Lauten.

Ny hovedvannledning Hurdalssjøen - Trandum

Publisert 02.08.2016 kl.12:15 / Sist endret: 02.08.2016 kl.12:36

I forbindelse med ny hovedvannledning fra Hurdalssjøen i Nannestad til Trandum i Ullensaker kommune, ble det i 2013 og 2014 foretatt arkeologisk registrering av de berørte områdene.

Barnkjenn og Ullensaker Statsallmenning

Publisert 07.07.2016 kl.14:24 / Sist endret: 08.07.2016 kl.11:22

Senhøsten 2005 ble det foretatt arkeologisk registrering på Barnkjenn og Ullensaker Statsallmenning som avdekket spor en rekke utmarksminner fra jernalder, middelalder og nyere tid.

Sessvollmoen

Publisert 23.06.2016 kl.13:30 / Sist endret: 24.06.2016 kl.12:03

Høsten 2014 ble det foretatt arkeologisk registrering i utmarksområdene ved Sessvollmoen.

Høyspent langs Kjosveien

Publisert 14.06.2016 kl.10:11 / Sist endret: 15.06.2016 kl.12:06

I forbindelse med oppgradering av høyspentnettet langs Kjosveien ble det i 2015 funnet tre lokaliteter med bosetningsspor fra jernalder.

Gardermoveien

Publisert 03.06.2016 kl.12:15 / Sist endret: 03.06.2016 kl.12:58

Sommeren 2015 ble det foretatt en mindre arkeologisk registrering på en tomt ved Gardermoveien. Undersøkelsen avdekket et ildsted fra tidlig middelalder.

E6 - Kryssene V23 og V24

Publisert 03.03.2015 kl.13:56 / Sist endret: 11.04.2016 kl.09:20

I november 2013 ble det funnet dyrkningsspor fra nyere tid forbindelse med arkeologiske forundersøkelser ved kryssene V23 og V24 ved E6 mellom Jessheim og Gardermoen.

Gardermoen næringspark III - Lauten

Publisert 03.03.2015 kl.13:56 / Sist endret: 11.04.2016 kl.09:35

I april 2013 ble det foretatt arkeologiske forundersøkelser på gården Lauten i forbindelse med dispensasjon for etablering av Veidekkes virksomheter på deler av gården. Under registreringen ble det dokumentert et fredet kulturminne og tre nyere tids kulturminner.