1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Kulturminner i Ski

Ski kommune ligger sør for Oslo og grenser i vest til Ås og Oppegård, i øst til Enebakk og i sør til Østfold fylke. Kommunen er omkring 165 km² stort til flaten og består et variert landskap med dyrket jord i sør og skogkledde områder i den nordligste delen, med flere vann og innsjøer over hele bygden.

I Ski er det over 160 lokaliteter med automatisk fredete kulturminner. Funnene er hovedsakelig å finne langs de to moreneryggene som går forbi Ski sentrum, og ved Kråkstad kirke, og som har vært retningsgivende for den tidligste gårdsbosetningen i kommunen. Her kan man se en ansamling av tidlig bosetning, gravminner fra jernalder, skålgropsristninger fra bronsealder-jernalder og ikke minst middelalderkirker. Ski har også et betydelig antall skålgropsfelt fra bronsealder - jernalder. I tillegg kan nevnes Stunner, som vitner om pionerbosetningen i Ski for 11 000 - 10 000 år siden. Ved siden av steinalderboplassen på Stunner, er gravfeltene ved Sander-Rullestad og Kråkstad kirke nevnt i Akershus fylkeskommunes skilt- og skjøtselsplan. Planen er en oversikt over hvilke fornminner i fylket som bør prioriteres i forbindelse med istandsetting, skilting, videre skjøtsel og tilsyn. I Ski er det funnet mange oldsaker. Blant disse kan nevnes flere skafthullsøkser som er funnet ved Kråkstad og Bøler. Ved Lunde er det funnet flere flintdolker. Fra jernalderen er det blant annet ved Sander funnet et sverd. Hvert år foretas det arkeologiske registreringer og utgravninger i Ski som bidrar til å øke kunnskapen om forhistorien i kommunen.

Under finner du et utvalg av de arkeologiske registreringene med funn, og utvlgte kulturminner fra Ski. Du kan lese mer om stedene som er omtalt ved å klikke på kartet, eller se liste under kartet.  Du kan også se de omtalte områdene presentert i en egen nettapplikasjon.


Se større kart

Bøhlerveien

Publisert 25.08.2016 kl.09:14 / Sist endret: 25.08.2016 kl.09:26

I forbindelse med omlegging av Bøhlerveien ved Rud gård ble det i mars 2014 funnet en kokegrop fra vår eldste jernalder.

Fangstgroper på Siggerud

Publisert 24.08.2016 kl.14:24 / Sist endret: 24.08.2016 kl.14:34

I august 2016 ble det dokumentert to fangstgroper på Siggerudåsen.

Langhus gård

Publisert 23.08.2016 kl.14:01 / Sist endret: 23.08.2016 kl.14:10

I løpet av mai-juni 2015 ble det foretatt arkeologisk registrering på Langhus gård som avdekket spor fra steinalder og opp til nyere tid.

Ramstad

Publisert 10.06.2016 kl.12:05 / Sist endret: 10.06.2016 kl.15:12

I forbindelse med regulering på Ramstad og Roaas i Ski, ble det høsten 2015 registrert en gravhaug fra jernalder på Ramstad.

E18-prosjektet gjennom Ski og Ås

Publisert 27.04.2016 kl.09:10 / Sist endret: 28.04.2016 kl.09:53

I perioden 2013-2015 ble det foretatt arkeologiske undersøkelser i de områder som blir berørt med den nye veitraseene for E18 som skal gå gjennom Ski og Ås. Resultatet av registreringene har bidratt til mye ny kunnskap om forhistorisk og historisk tid i disse to Follokommunene.

Eikjolveien

Publisert 03.03.2015 kl.13:56 / Sist endret: 30.03.2016 kl.09:59

Våren 2013 ble det foretatt arkeologiske forundersøkelser ved Eikjolveien i Ski kommune. Det ble da funnet kokegroper fra jernalder og spor etter jordbruk og bosetning fra nyere tid.

Finstadtun

Publisert 03.03.2015 kl.13:51 / Sist endret: 30.03.2016 kl.10:15

Høsten 2012 oppdaget anleggsarbeidere en kokegrop som de meldte fra om til fylkeskommunen. Kokegropen ble dokumentert og det ble funnet ytteligere en kullflekk i nærheten.

Dobbeltsporet i Ski

Publisert 03.03.2015 kl.13:51 / Sist endret: 13.06.2016 kl.13:12

I perioden 2010 - 2012 er det foretatt arkeologisk forundersøkelser i forbindelse med Jernbanens Dobbeltspor i Ski.

Waldemarhøy

Publisert 03.03.2015 kl.13:51 / Sist endret: 13.06.2016 kl.13:10

Villaen Waldemarhøy ble oppført i 1889 i datidens dragestil. Opp gjennom årene har flere bygninger blitt revet og flere er blitt flyttet hit i senere tid.

Taraldrud - Åsane

Publisert 03.03.2015 kl.13:49 / Sist endret: 30.03.2016 kl.14:16

Bakgrunnen for registreringen er forslag til regulering av et område som strekker på begge sider av E6 fra grensen opp mot Oslo og sydover mot Taraldrud og Åsane. Her ble det funnet en rekke nye kulturminner i utmark.