1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Kulturminner i Nittedal

Nittedal kommune ligger rett nord for Oslo og grenser i nord og vest til Nannestad og Gjerdrum, og i sør til Skedsmo. Nittedal er 186 km² stort og består i vest og øst av skogkledde åser med mange elver og vann, og i midten av kommunen strekker seg et belte fra nord til sør av dyrkede områder.

I Nittedal er det kjent til nå kjent i overkant av 30 automatisk fredete kulturminner.  Av dem er et en del gravhauger og gravrøyser, men det er også en del spor etter kullframstilling og jernvinne. Kommunen kan også vise til bosetningsspor fra steinalder og jernalder. Det er også gjort en del løsfunn i Nittedal. Blant dem er det flere skafthullsøkser, som dem som er funnet ved Ørfiskevann og ved Sandbekken. I Hakadal er det funnet en pilespiss av skifer. Fra jernalderen er det funnet et jernsverd på Varingskollen, og ved Bjertnes  er det gjort et depotfunn med  jernbarrer fra vikingtiden. Hakadal kirke er et middelalderkirkested, og ved kirken finner man også et gravfelt fra jernalderen. På  Furuberget ved Østre Dal, er det registrert åtte gravhauger fra jernalder. Gravfeltet ligger kun 500 m fra Nittedal kirke. Av nyere tids kulturminner kan nevnes Hakadal Verk som har røtter tilbake til 1500-tallet, og er med det en av landets eldste jernverk. I Nittedal har det tradisjonelt vært lite utbyggingspress, og det er derfor relativt lite arkeologiske undersøkelser som foretas i kommunen. Under finner du et utvalg av de arkeologiske registreringene og utgravningene som har funnet sted i Ski de siste årene og andre artikler om kulturminner.

Kabelgrøfting langs Hadelandsveien

Publisert 26.08.2016 kl.13:31 / Sist endret: 26.08.2016 kl.13:43

I forbindelse med graving for strømkabler langs Hadelandsveien ble det i mai 2015 funnet to kokegroper.

Bjørnholtlia

Publisert 03.03.2015 kl.13:56 / Sist endret: 10.03.2016 kl.11:47

Det ble registrert to gruver, en rydningsrøyslokalitet og to kokegroper på Bjørnholtlia i 2012.

Movatn stasjon

Publisert 03.03.2015 kl.13:48 / Sist endret: 10.03.2016 kl.12:15

I 2010 ble det foretatt arkeologiske forundersøkelser i forbindelse med plan for etablering av nytt krysningsspor ved Movatn stasjon. Resultatet av undersøkelsen ble blant annet funn av en steinalderlokalitet.

Kruttverket

Publisert 03.03.2015 kl.13:48 / Sist endret: 10.03.2016 kl.13:37

I august 2007 ble det funnet tre kullmiler på Kruttverket. Kullmiler anses som nyere tids kulturminner.

Haugeråsen

Publisert 03.03.2015 kl.13:48 / Sist endret: 10.03.2016 kl.13:44

I forbindelse med reguleringsplan for Hauger ble det i 2005 avdekket en gravhaug fra jernalder, fire rydningsrøyser fra middelalder, et veifar fra jernalder/middelalder og to nyere tids tufter.

Hakadal kirke

Publisert 03.03.2015 kl.13:44 / Sist endret: 10.03.2016 kl.13:49

Hakadal kirke er en trekirke fra 1600-tallet. På stedet har det stått en kirke siden middelalderen, men den opprinnelige kirken ble revet på 1500-tallet.

Furuberget og Nittedal kirke

Publisert 03.03.2015 kl.13:44 / Sist endret: 10.03.2016 kl.14:16

Ved Furuberget og Nittedal kirke har det vært kultkontinuitet siden hedensk tid.