1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Kulturminner i Nesodden

Nesodden kommune er på ca 61 km² og har en kystlinje på ca 36 km. Landskapet er variert og består for en stor del av barskog med en del dyrkede områder, beliggende langs et belte der Rv 156 går idag. Det er en del vann og myrer i hele kommunen, men de fleste ligger i nordvest.

På Nesodden er det foreløpig kun kjent 10 automatisk fredete kulturminner i form av gravrøyser, veifar og spor etter gamle gårder og dyrkningsområder. Blant disse fornminnene kan nevnes en gravrøys ved Berger. Her har man også funnet en nøkkel i bronse fra middelalderen. Det er også funnet en hel del løsfunn fra steinalderen. Blant de kan nevnes en tykknakket øks av bergart funnet på Storrud. På Greverud er det funnet en Nøstvetøks av bergart og en skiveskraper av flint. I 1975 fylte Nesodden kirke 800 år. Kirken er en av de mange middelalderkirkene som fortsatt er i bruk her i Akershus. På Nesodden er det blitt gjort få fornminnefunn gjennom arkeologisk registrering. Kommunens beliggenhet tilsier at det er stort potensiale for å finne steinalderfunn her. Spesielt gunstig for steinalderfunn er områdene langs Bunnefjorden. Man kjenner til rike steinalderområder ved Glenne og Dal rett sør for Nesodden - i Frogn kommune. Disse boplassområdene strekker seg høyst sannsynlig nordover inn i Nesodden. Ellers har man funnet rydnings- og dyrkningsspor i form av røyser og fossile åkrer ved Berger skole. Under finner du et utvalg av de arkeologiske registreringene og utgravningene som har funnet sted i Nesodden de siste årene og andre artikler om kulturminner.

Berger

Publisert 31.08.2016 kl.11:18 / Sist endret: 31.08.2016 kl.11:25

I forbindelse med regulering til nye eiendommer på Berger, er det i 2012 og i 2014 foretatt arkeologisk registrering i området som avdekket rydningsspor fra jernalder og nyere tid.

Turvei ved Skoklefall

Publisert 30.08.2016 kl.10:07 / Sist endret: 30.08.2016 kl.10:21

I forbindelse med en oppgradering av turvei ved Skoklefall, ble veifaret dokumentert og målt inn på nytt i desember 2014.

Ellingstadåsen

Publisert 29.08.2016 kl.12:36 / Sist endret: 29.08.2016 kl.12:46

I forbindelse med en områdeplan som skal legge til rette for vann og avløp i et boligområde på Ellingstadåsen, ble det sommeren 2015 funnet kulturminner fra nyer tid.

Nordstrand og Dalbo

Publisert 29.08.2016 kl.10:41 / Sist endret: 29.08.2016 kl.11:10

I forbindelse med regulering på gårdene Granerud og Fjeld ble det foretatt arkeologisk registrering i mai-juni 2015 som avdekket spor fra jernalder og nyere tid på Granerud.

Skoklefall utendørspark

Publisert 29.08.2016 kl.08:55 / Sist endret: 30.08.2016 kl.10:25

I forbindelse med utvikling av Skoklefallsletta utendørspark ble det i juni 2015 foretatt arkeologiske forundersøkelser.

Steinalder ved Strandlia - Fagerstrand

Publisert 19.05.2015 kl.10:24 / Sist endret: 07.03.2016 kl.12:04

I forbindelse med reguleringsplan for Fagerstrand og Strandlia på Nesodden, ble det sommeren 2013 gjort arkeologiske forundersøkelser på gården Rud Lille som resulterte i funn fra steinalderen.

Kirkevika

Publisert 03.03.2015 kl.13:56 / Sist endret: 07.03.2016 kl.12:40

I løpet av sensommeren 2013 ble det foretatt arkeologiske forundersøkelser i forbindelse med reguleringsplan for Kirkevika ved Røerveien (fv.156) i Nesodden. Det ble da funnet tre nyere tids kulturminner.

To ved Alværn

Publisert 03.03.2015 kl.13:56 / Sist endret: 07.03.2016 kl.13:20

Under en arkeologisk registrering på To ved Alværn ble det i januar 2014 funnet en tuft fra nyere tid.

Vann- og avløp Nesodden

Publisert 03.03.2015 kl.13:55 / Sist endret: 07.03.2016 kl.15:27

I 2010 ble det gjennomført en omfattende arkeologisk registrering i Nesodden kommune. Det ble gjort funn av 27 nye kulturminner.

Norsk Brændselolje AS

Publisert 03.03.2015 kl.13:51 / Sist endret: 08.03.2016 kl.14:16

Norsk Brændselolje ble etablert på Fagerstrand i 1920, og var Norges første distribusjonsselskap for oljeprodukter.